Publicēts: 2020-06-26 15:35:00 CEST
MADARA Cosmetics
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Iekšējā informācija, 2020-06-26 15:35 CEST --

AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, valde sasauc kārtējo AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 28.jūlijā plkst. 14.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās.
 
Ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos drošības pasākumus, kā arī saskaņā ar nesenajiem grozījumiem Komerclikumā sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.
 
Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, pirms reģistrācijas sapulcei jāsniedz apliecinājums, ka akcionārs nav apmeklējis Covid-19 skartās valstis vai teritorijas un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā pirms sapulces.
 
Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
 
1.    2019. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
2.    Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
3.    Personāla opciju izlaišanas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.
4.    Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
 
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 
Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai parakstītu papīra formā uz sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.
 
Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com/lv/investoriem un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja nodots līdz 2020.gada 27.jūlijam.
 
Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
 
Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
 
Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 20.jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 28.jūlijā.
 
Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:
 
1.   Akcionāriem līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst. 17:00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai izmantojot pasta sūtījumu papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā.
 
Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.
 
2.   Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.jūlija plkst. 17:00.
 
3.   Sapulces dienā drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija sapulces norises laikā. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 12:00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.
 
Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.
 
Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2020. gada 28. jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:30 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 
Lai paātrinātu reģistrēšanās procesu, lūgums akcionāriem iepriekš elektroniski paziņot par savu nodomu dalībai sapulcē klātienē vai attālināti, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: ir@madaracosmetics.com līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst. 17.00.
 
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com/lv/investoriem un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
 
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2020.gada 3.jūlijam, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com.
 
Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2020.gada 14.jūlija līdz 2020.gada 28.jūlijam AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com/lv/investoriem, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
 
Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com/lv/investoriem un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
 
AS “MADARA Cosmetics” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 745 242.
 
Pielikumā: Pieteikšanās veidlapa dalībai AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulcē un balsojuma veidlapa.
 
AS “MADARA Cosmetics” valde

Uzņēmums AS MADARA Cosmetics ir dibināts 2006. gadā un pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kosmētikas segmentā pašmājās. 2016. un 2017. gadā iekļauts starp Latvijas TOP 10 uzņēmumiem un vadītājiem Uzņēmumu reputācijas topā. MADARA izstrādā un ražo visus produktus savās laboratorijās un iekārtās, lai nodrošinātu 100% kontroli pār visiem procesiem. Papildu apliecinājums uzņēmuma augstajām prasībām pret kvalitāti un pilnību visās detaļās ir uzņēmuma ECOCERT sertifikāts, atbilstība GMP (ISO 22716:2007) standartam, kā arī in vitro un in vivo pētījumi. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt www.madaracosmetics.lv/investoriem/.AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720


AS MADARA Cosmetics_Pilnvaras veidlapa_LAT.docx
AS Madara Cosmetics_Balsojuma veidlapa_Voting form_MF.docx
AS Madara Cosmetics_Pieteiksanas veidlapa_Application form_MF.docx