Avaldatud: 2020-10-28 07:00:00 CET
Harju Elekter
Kvartaliaruanne

Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020

Eesti, 2020-10-28 07:00 CET -- Müügitulu, kulud ja kasum

Harju Elekter kontsernile olid nii kolmas kvartal kui ka üheksa kuud maailmamajanduses valitsevast surutisest hoolimata edukad ja jätkati eesmärgipäraselt kasumlikkuse parandamisega. Kasutusele võetud meetmed aitasid hoida inimesed terved ning säilitada tootmise tavapärase taseme kõikides tehastes.

 EUR'000   III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/-
    2020 2019 kv/kv 2020 2019 9k/9k
Müügitulu   37 360 42 262 -11,6% 111 372 112 150 -0,7%
Brutokasum   5 234 5 375 -2,6% 15 625 14 249 9,7%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)   2 913 2 446 19,1% 7 939 5 679 39,8%
Ärikasum (EBIT)   2 002 1 561 28,3% 5 211 3 064 70,1%
Perioodi puhaskasum   1 694 1 319 28,4% 4 369 2 313 88,9%
 sh emaettevõtte omanike osa   1 691 1 359 24,4% 4 398 2 384 84,5%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot)   0,10 0,08 24,4% 0,25 0,13 84,5%

Kontserni 2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu jäi mõnevõrra alla võrreldava kvartali rekordilisele müügikäibele, olles samas läbi aegade hea tulemus. Aruandekvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 37,4 (2019 III kv: 42,3) miljonit eurot ja üheksa kuu konsolideeritud müügitulu 111,4 (2019 9k: 112,2) miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud vähenesid kõikides kulugruppides - kokku 5,2 miljonit eurot. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähenesid 24,1% ulatuses turustuskulud, 0,4 miljoni võrra 1,2 miljoni euroni, sest maailmas leviva koroonaviiruse (COVID-19) tõttu tehti enamus müügitööd virtuaalselt. Suurim muutus võrreldes möödunud aasta III kvartaliga oli müüdud toodete ja teenuste kulude vähenemine 4,8 miljoni euro võrra. Üldhaldus­kulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 3,1%, 2,2 miljoni euroni. Tööjõukulud jäid kvartalite võrdluses samale tasemele, olles 6,6 miljoni eurot.

Aruandekvartali ja üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli vastavalt 5 234 (2019 III kv: 5 375) ja 15 625 (2019 9k: 14 249) tuhat eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes mõlema perioodi puhul 14,0% (2019 III kv ja 9k: 12,7%). Konsolideeritud ärikasumit (EBIT) teeniti kolmandas kvartalis 2 002 (2019 III kv: 1 561) tuhat eurot ja üheksa kuuga 5 211 (2019 9k: 3 064) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaablus suurenes 1,7 protsendipunkti võrra 5,4%ni ja üheksa kuuga 2,0 protsendipunkti võrra 4,7%ni.

Aruandekvartali konsoli­deeritud puhaskasum oli 1 694 (2019 III kv: 1 319) tuhat eurot, ning puhaskasum aktsia kohta 0,10 (2019 III kv: 0,08) eurot. Üheksa kuu puhaskasum kasvas võrreldava perioodi suhtes 88,9% jõudes 4 369 (2019 9k: 2 313) tuhande euroni. Üheksa kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,25 (2019 9k: 0,13) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Harju Elektri põhitegevusala, tootmine, moodustas Kontserni konsolideeritud müügitulust nii aruandekvartalis kui ka üheksa kuuga 86%. Kontserni kolm kõige suuremat sihtturgu on Eesti, Soome ja Rootsi. Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 3,0 miljoni euro võrra 7,7 miljoni euroni ning üheksa kuu võrdluses 3,8 miljonit eurot 17,0 miljoni euroni. Müügikasvu põhjuseks oli Elektrilevi OÜ raamhange, mille tarned jäid valdavalt III kvartalisse.

Müük Soome turule langes kolmandate kvartalite võrdluses 2,2 miljoni euro võrra 16,5 miljoni euroni ning seda mõjutas enim tellimuste vähenemine. Viimases kvartalis tekkinud tellimuste langus mõjutas ka 9 kuu tulemust, kus müügitulu Soome turule vähenes 2,1 miljoni euro võrra 54,9 miljoni euroni.

Müük Rootsi turule suurenes kolmandate kvartalite võrdluses 1,2 miljoni euro võrra 6,6 miljoni euroni. Üheksa kuu võrdluses suurenes Rootsi müügitulu 2,7 miljoni euro võrra 17,5 miljoni euroni, olles kokkuvõttes suuruselt teine turg. Rootsi turul tagas kasvu nii Eestis toodetud alajaamade müügi suurenemine Rootsi turule kui ka üleüldine tellimuste kasv.  

Investeeringud

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 4,1 (2019 9k: 4,4) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringu­tesse 2,1 (2019 9k: 0,7) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,8 (2019 9k: 3,4) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2019 9k: 0,3) miljonit eurot. III kvartali suurimaks arendusprojektiks oli Leedus tootmis- ja büroohoone laienduse neljanda etapi ehitusega alustamine. Tehase laiendusse suunatud investeeringud võimaldavad Harju Elekter UAB-l kahekordistada tehase tulusid. Lisaks investeeriti Allika Tööstuspargi tootmis­hoone ehitusse ning soetati kinnistuid. 

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,44 euro tasemel. AS Harju Elektril on 30.09.2020 seisuga 4 831 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul on aktsionäride arv suurenenud 261 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE        
Auditeerimata        
EUR'000 30.09.2020 31.12.2019    
VARAD        
Käibevarad        
Raha ja raha ekvivalendid 3 367 4 878    
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 26 464 22 958    
Ettemaksed 1 048 1 166    
Varud 21 213 19 010    
Käibevara kokku 52 092 48 012    
Põhivara        
Edasilükkunud tulumaksu vara 513 472    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 8 146 10 494    
Kinnisvarainvesteeringud 22 758 21 259    
Materiaalne põhivara 20 330 20 402    
Immateriaalne põhivara 7 200 7 260    
Põhivara kokku 58 947 59 887    
VARAD KOKKU 111 039 107 899    
         
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL        
Kohustused        
Võlakohustused 8 871 11 305    
Ostjate ettemaksed 3 947 2 212    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 264 16 448    
Maksuvõlad 2 555 2 959    
Lühiajalised eraldised 35 34    
Lühiajalised kohustused kokku 34 672 32 958    
Võlakohustused 7 901 7 901    
Muud pikaajalised kohustused 95 64    
Pikaajalised kohustused kokku 7 996 7 965    
KOHUSTUSED KOKKU 42 668 40 923    
Omakapital        
Aktsiakapital 11 176 11 176    
Ülekurss 804 804    
Reservid 2 842 3 412    
Jaotamata kasum 53 693 51 699    
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 68 515 67 091    
Mittekontrolliv osalus -144 -115    
Omakapital kokku 68 371 66 976    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 111 039 107 899    
         
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE        
Auditeerimata        
         
EUR'000 III kv III kv 9k 9k  
  2020 2019 2020 2019  
Müügitulu 37 360 42 262 111 372 112 150  
Müüdud toodete ja teenuste kulud -32 126 -36 887 -95 747 -97 901  
Brutokasum 5 234 5 375 15 625 14 249  
Turustuskulud -1 150 -1 516 -3 639 -4 198  
Üldhalduskulud -2 225 -2 296 -7 119 -6 929  
Muud äritulud 167 39 494 171  
Muud ärikulud -24 -41 -150 -229  
Ärikasum 2 002 1 561 5 211 3 064  
Finantstulud 8 25 116 147  
Finantskulud -122 -77 -269 -179  
Kasum enne maksustamist 1 888 1 509 5 058 3 032  
Tulumaks -194 -190 -689 -719  
Perioodi puhaskasum 1 694 1 319 4 369 2 313  
Puhaskasumi jaotus          
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 1 691 1 359 4 398 2 384  
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 3 -40 -29 -71  
Puhaskasum aktsia kohta          
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,10 0,08 0,25 0,13  
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,10 0,08 0,25 0,13  
           


Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400


Vahear.III kv_2020-EST.pdf