English Latvian
Publicēts: 2012-04-28 09:10:40 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Olaine, 2012-04-28 09:10 CEST --        

        Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

         ISIN kods: LV000100501
 
        Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL
         Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2012. gada 27. aprīlis, plkst 11.00
        Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.


        Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:


1.   Valdes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.

 Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
2.   Padomes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.

 Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
3.   Revīzijas komitejas paziņojums.

 Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
4.   Revidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.

 Apstiprināt AS „Olainfarm” 2011. gada revidēto finanšu pārskatu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
5.   Revidētā konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.

 Apstiprināt AS „Olainfarm” 2011. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
6.   2011. gada peļņas izlietošana.

 6.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2011.gada peļņas daļu 867 793,50 latu (1234758,91 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501) dividendēs izmaksājot 6,16 santīmus par vienu akciju, bet peļņas daļu 6 074 554,50 latu (8 643 312,36 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6.2. Noteikt 2012. gada 03. augustu par aprēķina datumu dividendēm un 2012. gada 08. augustu par dividenžu izmaksas datumu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 
7.   Valdes ziņojums par 2012. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2012. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2012. gadā sasniegs 40,00 miljonus latu (56,91 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2012. gadā sasniegs 48,00 miljonus latu (68,3 miljonus eiro); AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 8,3 miljonus latu (11,81 miljonus eiro), bet konsolidētā peļņa sastādīs 8,6 miljonus latu (12,24 miljonus eiro).

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012. gadam.

 8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2012. gadam.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
9.   Revīzijas komitejas ievēlēšana.

 

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu Ls 500 apmērā.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 
10. Padomes vēlēšanas.

 Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 28.aprīlī: Valentīna Andrējeva; Elena Dudko; Aleksandrs Raicis; Volodimirs Krivozubovs; Tālis Talents.

 Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

par V.Andrējevu - 2049476 balsis, jeb 20,02% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par E.Dudko - 2050712 balsis, jeb 20,05% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par A.Raici – 2034284 balsis, jeb 19,87% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par V.Krivozubovu - 2050524 balsis, jeb 20,03% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par T.Talentu - 2050418 balsis, jeb 20,03% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

  

10.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls 6000 apmērā.

 Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 


Olainē, 2012. gada 27. aprīlī

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv