English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-07 08:58:44 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, Lithuania, 2020-05-07 08:58 CEST -- 2020 Gegužes 7 dieną įvykusiame AB East West Agro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1):

Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas (2):

Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas (3):

Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:

 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1 444 093 EUR;
 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): (728 142 EUR);
 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
 4. Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
 5. Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 715 951 EUR;
 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;
 8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;
 9. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;
 10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
 11. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;
 12. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; 
 13. Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 715 951 EUR.

Sprendimas (4):

(1)      Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:

(i)       savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;

(ii)      maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;

(iii)     terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;

(iv)     maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;

(v)      minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;

(vi)     savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu

(2)      Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.

Sprendimas (5):

(1)      Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.

(2)      Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt