Published: 2020-06-09 15:55:34 CEST
Invalda INVL
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdybos parengti sprendimų projektai 2020-07-01 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui

Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos parengti sprendimų projektai 2020 m. liepos 1 d. vyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo

Patvirtinti naują AB „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisyklių redakciją.
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.

2. Dėl opcionų sutarčių sudarymo.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams naujoje Akcijų suteikimo taisyklių redakcijoje nustatyta tvarka siūloma sudaryti opcionų sutartis dėl 232.210 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalų akcijų įsigijimo kainos apskaičiavimą, imant atskaitos tašku 2019-12-31 AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertę akcijai (7,47 eurų), papildomai skaičiuojant 12 proc. metines palūkanas ir įvertinant paskirtas išmokas akcijai, jei tokių būtų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com


 

Priedai


Akciju suteikimo taisykles Invalda INVL_2020_projektas.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis Invalda INVL.pdf