English Estonian
Avaldatud: 2022-05-11 05:57:50 CEST
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor AS-i 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 1,3 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 0,02 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,005 miljonit eurot). Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad müügitulu vaates üksteisest olulisel määral erineda. 2022. aasta I kvartalis müüsime valminud projektidest Riias 8 korterit Strelnieku 4b arendusprojektis.

Hepsori juhtkond prognoosib jätkuvalt 2022. aasta käibeks 28 miljonit eurot ja kasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot), hoolimata veebruaris alanud sõjast Ukrainas ja selle mõjust maailma majandusele.

2022. aasta alguses valmis Riias Balozu 9 (18 korterit) arendusprojekt, mille kõik kodud olid leidnud uue omaniku juba enne ehituse valmimist. Käesoleval aastal valmivad Tallinnas Priisle Kodu (76 korterit ja äripind) ning Paevälja Hoovimajade I etapp (48 korterit). Nimetatud projektide müügitulu kajastub 2022. aasta järgmiste kvartalite tulemustes.

Ärikondlikest arendustest valmib käesoleval aastal Tallinnas ja Riias kokku kolm projekti. Rohelise mõtteviisi Grüne Maja büroohoones on esimesed üürnikud ennast sisse seadnud ning aasta lõpus anname kliendile kasutamiseks üle 100% ulatuses üürilepingutega kaetud Büroo 113 ärihoone. Viimase puhul saame rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutada ka kesklinna kõrghoones. Riias valmib 2022. aastal Ulbrokas 30 stock-office tüüpi ärihoone, mis on samuti üürilepingutega 100% ulatuses kaetud.

Mais 2022 müüsime viimase korteri Riias Agenskalna 24 projektis, seetõttu vähenes ka portfellis olevate arendusprojektide maht 25-le. 2022. aastal müüdud korterite tõttu vähenes potentsiaalne portfelli käive 377 miljoni euroni.

Kuigi Ukrainas toimuvast sõjast tingituna on olukord ehitusturul keeruline nii tarneahelaprobleemide kui ka kasvavate hindade tõttu, sõlmisime aprillis uue ehituslepingu ligikaudu 8,1 miljoni euro ulatuses, et alustada nelja kortermaja ehitust kokku 92-korteriga Marupes, Riia lähistel. Tänaseks on Marupe arendusprojektis kokku 38 korterile sõlmitud võlaõigus- ja broneerimislepingud. Projekt valmib 2023. aastal. Ka Hepsori teise suure elukondliku arendusprojekti müük ja ehitus, Kuldigas Parks (116 korterit) kulgeb Riias plaanipäraselt ning müüdud on 34% korteritest. Projekt valmib 2023 aastal.

Eestis alustame 2022. aastal Ojakalda ja Manufaktuuri 7 kodude ehitamise ning müügiga. Kahes projektis kokku on 255 kodu. Lisaks käesoleval aastal Riias juba alustatud Marupe arendusprojekti ehitusele plaanime alustada ka Ranka Dambise nimelise elukondliku arendusprojekti ehitusega Riias (kokku 36 korterit). Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri ehitusega, millest 128 asub Riias.

Käesoleva aruande seisuga võime öelda, et uusarenduste turg on nii Riias kui ka Tallinnas endiselt aktiivne ning klientide huvi uute kodude ja äripindade vastu on jätkuvalt kõrge. Samas on hetkel keeruline hinnata, milline on kiire inflatsiooni, Euroopa Keskpanga rahapoliitika, energiahindade kasvu ning Ukraina sõja põgenikekriisi mõju majandusele ning tarbijate käitumisele lähitulevikus.

Ülevaade 2022. aasta I kvartali tulemustest

Kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot (I kvartal 2021: 2,9 miljonit eurot), millest müügitulu Lätis moodustas 1,1 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,3 miljonit eurot) ehk 86% müügitulust (I kvartal 2021: 12%).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes 2022. aasta I kvartali müügitulu 56%. Tulu langus 2022. aasta I kvartalis oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem kortereid.

2022. aasta I kvartalis müüs kontsern kokku 8 korterit Lätis, Strelnieku 4b. Aasta varem müüdi Lätis 3 ja Eestis 16 korterit. Lisaks korterite müügile pakub kontsern ka projektijuhtimiseteenuseid ning teenib üüritulu. See tulu ulatus 158 tuhande euroni ja moodustas 12% kontserni kogu müügitulust.

Müügitulu suur kõikumine on kinnisvara arendusfirmade puhul suhteliselt tavapärane. Kontserni kinnisvaraprojektide arendustsükkel kestab ligikaudu 36 kuud. Perioodide võrdluses võivad müügitulud ja kasumid kõikuda olenevalt sellest, millisesse perioodi jääb arendusprojekti ehituse valmimine ja valminud korterite müük.

Kontserni 2022. aasta I kvartali ärikahjumiks kujunes 314 tuhat eurot (I kvartal 2021 ärikasum: 259 tuhat eurot). Kontserni perioodi puhaskasum oli 22 tuhat eurot (I kvartal 2021: 173 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanike kasumiks kujunes 5 tuhat eurot (I kvartal 2021: 50 tuhat eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 17 tuhat eurot (I kvartal 2021: 123 tuhat eurot).

Ärikasumit mõjutas eelkõige tegevuskulude tõus ja müügitulu struktuuri muutus. Kui 2021. aastal teenis kontsern müügitulu 95% ulatuses kinnisvara müügist, siis 2022. aastal moodustas kinnisvara müügist saadud tulu 85%. Üüritulu osakaal müügitulust kasvas, mistõttu langesid ka kasumimarginaalid.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes31.03.202231.12.202131.03.2021
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid7 44010 8892 406
Nõuded ja ettemaksed946652861
Lühiajalised laenunõuded4552 388126
Varud45 12837 23729 235
Käibevarad kokku53 96951 16632 628
Põhivarad   
Materiaalne põhivara209229448
Immateriaalne põhivara300
Finantsinvesteeringud24020
Investeeringud sidusettevõtetesse 002
Pikaajalised laenunõuded 2 3083 4081 540
Muud pikaajalised nõuded34014067
Põhivarad kokku2 8624 1792 057
Varad kokku56 83155 34534 685
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised 3 8335 5013 075
Lühiajalised rendikohustised92123138
Ettemaksed klientidelt1 8561 1641 031
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 5375 5391 919
Lühiajalised kohustised kokku9 31812 3276 163
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised26 85422 86217 791
Pikaajalised rendikohustised6666267
Muud pikaajalised kohustised1 4101 053791
Edasilükkunud tulumaksukohustis0071
Pikaajalised kohustised kokku28 33023 98118 920
Kohustised kokku37 64836 30825 083
Omakapital   
Aktsia-/osakapital3 8553 8556
Ülekurss8 9178 9173 211
Jaotamata kasum6 4116 2656 385
Omakapital kokku19 18319 0379 602
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku18 82318 9049 504
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku36013398
Kohustised ja omakapital kokku56 83155 34534 685

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes2022
I kvartal
2021
I kvartal
Müügitulu1 2722 889
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-1 166-2 464
Brutokasum106425
Turustuskulud (-)-95-48
Üldhalduskulud (-)-328-125
Muud äritulud1020
Muud ärikulud (-)-7-13
Ärikasum-314259
Finantstulud50934
    intressitulu6024
    muud finantstulud44910
Finantskulud (-)-168-109
    intressikulu (-)-133-87
    kahjum sidusettevõtetest (-) 0-2
    muud finantskulud (-)-35-20
Kasum enne tulumaksu27184
Tasumisele kuuluv tulumaks-50
Edasilükkunud tulumaks0-11
Aruandeperioodi puhaskasum22173
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis550
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis17123
 Muu koondkasum/- kahjum  
Omanikuvahetusega seotud muutused1350
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus18-90
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku153-90
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis-860
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis239-90
Aruandeperioodi koondkasum kokku17583
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-8150
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis25633
Kasum aktsia kohta  
    Tava (eurot aktsia kohta)00,01
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)00,01


Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on kättesaadav Hepsori kodulehel
hepsor.ee/investorile/aktsia/infomaterjalid/

Kairi Hints
Finantsjuht
Hepsor AS
investor@hepsor.ee
www.hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1400 kodu ja 23 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.

ManusHepsor AS-i 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf