Publicerad: 2016-12-12 14:00:19 CET
Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Cortus Energy AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 5, anmälningsperiod inleds

Kista, 2016-12-12 14:00 CET -- Teckningskursen i Cortus Energy ABs (publ) (”Cortus Energy) optionsserie TO 5 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,35 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 14 december och pågår till och med den 29 december 2016. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus Energy till en kurs om 0,35 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas tillförs Bolaget 19,1 MSEK före emissionskostnader. Samtliga styrelsemedlemmar avser att teckna fullt för sina teckningsoptioner.

 

Villkor i sammandrag

 

Anmälningsperiod: 14 – 29 december 2016 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 54 586 834 teckningsoptioner av serie TO 5.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus Energy till kursen 0,35 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Cortus Energy 19 105 391,90 SEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 december 2016.

 

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 5?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja  teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 5” på Cortus Energy (www.cortus.se) eller Partner Fondkommissions (www.partnerfk.se) hemsida.

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30 eller

Torben Oskarsson, Partner Fondkommission

Tel: +46 (0)31 761 22 30

 

www.cortusenergy.se

 

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 14.00

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 

 


Cortus Energy AB TO 5.pdf
Cortus Anmalan TO 5.pdf