English Estonian
Avaldatud: 2023-11-24 22:59:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2023.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta 9 kuu (võrrelduna 2022. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2023 (võrrelduna 31.12.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 09 kuud 2023 09 kuud 2022 Muutus
Müügitulu 46 739 43 974 6,3%
Brutokasum 28 078 22 066                        27,2%
Ärikasum 16 267 10 611 53,3%
EBITDA 18 630 13 180 41,4%
Aruandeperioodi puhaskasum 8 842 12 516 -29,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 7 912 11 835 -33,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,22 0,33 -33,3%
Äritegevuse rahavoog perioodil 15 369               12 493 23,0%


tuhandetes eurodes 30.09.2023 31.12.2022 Muutus
Varad kokku 68 338 63 991 6,8%
Käibevarad kokku 56 832 50 309 13,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 50 010 44 786 11,7%
Raha ja raha ekvivalendid 33 289 25 909 28,5%


Rentaablusanalüüs, % 09 kuud 2023 09 kuud 2022 Muutus
Brutokasum 60,1 50,2 19,7%
Ärikasum 34,8 24,1 44,4%
EBITDA 39,9 30,0 33,0%
Puhaskasum 18,9 28,5 -33,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 16,9 26,9 -37,2%


Finantssuhtarvud, % 30.09.2023 31.12.2022 Muutus
ROA 11,9 19,0 -37,4%
ROE 16,8 28,1 -40,2%
Hinna/ kasumi suhe 5,1 3,4 50,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 7,4 5,1 45,1%
Likviidsuskordaja 4,7 2,8 67,9%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta 9 kuu käive moodustas 46 739 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  6,3% võrra. Hulgimüügi käive suurenes 7,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu brutokasum oli 28 078 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 27,2%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2023. aasta 9 kuu jooksul 19,7% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu vähenes 14,8% võrra.

2023. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 53,3% ja ulatus 16 267 tuhande euroni võrreldes 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 611 tuhat eurot. 2023. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 34,8% võrreldes 24,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 41,4% ja moodustas 2023. aasta 9 kuuga 18 630 tuhat eurot, mis tähendab 39,9% rentaablust (13 180 tuhat eurot ja 30,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 9 kuuga 7 912 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 11 835 tuhat eurot 2022. aasta 9 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 9 kuuga 16,9% võrreldes puhaskasumiga 26,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 68 338 tuhande euroni, suurenedes 6,8% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 449 tuhande euro võrra ja moodustasid  2023. aasta 30. septembri seisuga 1 493  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 387 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 30. septembri seisuga moodustas 20 877 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 5 224 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 30. septembri seisuga 50 010 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta 9 kuuga 2 224 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 896 tuhat eurot, 228 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2023. aasta 30.septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 509 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 964 tuhat eurot (8 938 tuhat eurot 2022.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 423 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2023. aasta 9 kuu jooksul

AS Silvano Fashion Group tegi 24. mail 2023 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.05.2023.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc3e622810054b7a49a4f706f81ac5063&lang=et&src=listed ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ ja ajalehes “Eesti Päevaleht”.

15. juunil 2023 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:

  • Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruanne;
  • Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll avalikustati AS Silvano Fashion Group kodulehel https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2023 31.12.2022
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 33 289 25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 493                               1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 055 971
Antud lühiajalised laenud   33 10
Muud varad   85 111
Varud 4 20 877 22 264
Käibevara kokku   56 832 50 309
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   286 301
Investeeringud sidusettevõtetesse   79 82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   218 259
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 924 2 166
Immateriaalne põhivara   575 585
Kinnisvarainvesteeringud   925 1 041
Materiaalne põhivara 5 7 499 9 248
Põhivara kokku   11 506 13 682
VARAD KOKKU   68 338 63 991
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised rendikohustused   612 2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                       6 4 674 5 837
Maksukohustised   2 392 1 692
Lühiajalised kohustused kokku   7 678 9 902
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   883 1 039
Pikaajalised rendikohustused   4 695 4 041
Pikaajalised eraldised   34 41
Pikaajalised kohustused kokku   5 612 5 121
Kohustused kokku   13 290 15 023
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -22 097 -19 409
Jaotamata kasum   62 234 54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   50 010 44 786
Vähemusosalus   5 038 4 182
Omakapital kokku   55 048 48 968
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   68 338 63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal           2023 III kvartal

2022
9 kuud 2023 9 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 15 332 17 604 46 739 43 974
Müüdud toodangu kulu   -6 091 -8 423 -18 661 -21 908
Brutokasum   9 241 9 181 28 078 22 066
          
Turustuskulud   -2 517 -3 093 -8 071 -8 120
Üldhalduskulud   -1 026 -1 094 -3 303 -3 136
Muud äritulud   78 130 194 349
Muud ärikulud   -190 -198 -631 -548
Ärikasum   5 586 4 926 16 267 10 611
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -991 -949 -3 582 5 036
Muud finantstu/(kulu)   -1 127 -186 -103
Finantstulud /(-kulud) kokku   -992 -822 -3 768 4 933
         
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   7
10

19

-1
Kasum enne tulumaksu 4 601 4 114 12 518 15 543
Tulumaksukulu   -1 181
-1 425

-3 676

-3 027
           
Aruandeperioodi kasum   3 420 2 689 8 842 12 516
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   3 140 2 489 7 912 11 835
   Vähemusosaluse osa   280 200 930 681
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,09


0,070,220,33
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal  2023 III kvartal 2022 9 kuud
2023
9 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
         
Aruandeperioodi kasum   3 420 2 689 8 842 12 516
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   -672
2 894

-2 055

2 175
Aruandeperioodi muu koondkasum -672
2 894

-2 055

2 175
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   2 748
5 583

6 787

14 691
Sealhulgas:         
   Emaettevõtte omanike osa   2 612 5 489 5 224 13 945
   Vähemusosaluse osa   136 94 1 563 746

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 09 kuud
 2023
09 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest     
Aruandeaasta kasum   8 842 12 516
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   2 363 2 569
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt   -19 1
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   -3 9
  Finantstulud/-kulud kokku   3 768 -522
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   -3 0
  Varude eraldis   3 5
  Tulumaksukulu   3 676 3 027
Varude muutus   1 387 -3 022
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -507 -266
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -1 067 -91
Makstud tulumaks   -3 071 -1 733
Rahavood äritegevusest kokku   15 369 12 493
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   331 29
Saadud dividendid   11 3
Materiaalse põhivara müük   9 31
Väljaantud laenud   -23 -11
Materiaalse põhivara soetamine   -896 -228
Immateriaalse põhivara soetamine   -123 -74
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -691 -250
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 689 -1 879
Rendikohustistelt tasutud intress   -521 -356
Makstud dividendid   -707 -670
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -2 917 -2 905
      
Raha ja rahalähendite muutus   11 761 9 338
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   25 909 17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   -4 891  0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   510 -173
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   33 289 26 263

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2023.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf