Paskelbta: 2021-04-02 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2021 m. balandžio 27 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2021 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2020 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2020 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2020 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 145 652 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87 391 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2020 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

4. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitą.

5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 270 000 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dviejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 135 000 (šimtą trisdešimt penkis tūkstančius) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).

6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2021 balandžio 26 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).
2) _______________ (pasiūlė [...]).
3) _______________ (pasiūlė [...]).
4) _______________ (pasiūlė [...]).
5) _______________ (pasiūlė [...]).
6) _______________ (pasiūlė [...]).

Bendrovė nėra gavusi siūlymų dėl kandidatų į valdybą.

7. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektas.
- 2020 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Telia Lietuva, AB 2020 m. atlygio ataskaita.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia Lietuva AB_2020_Finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
Telia Lietuva_2020_pelno_paskirstymo_projektas.pdf
Telia_Lietuva_2020_Atlygio_ataskaita.pdf