Paskelbta: 2021-05-31 16:28:42 CEST
Linas
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 m. gegužės 31 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2021 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2021 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 3,88 mln. eurų, kai 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3,32 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2021 metų trijų mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 270,06 tūkst. eurų. 2020 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – nuostolis 37,91 tūkst. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2021 m. trijų  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100


PriedasFA 2021.03.31.pdf