English Lithuanian
Paskelbta: 2021-05-20 08:30:03 CEST
Grigeo
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruoti dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeisti AB „Grigeo“ įstatai

2021 m. gegužės 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) įstatai.

Įstatai buvo pakeisti vadovaujantis 2021 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno nuo 19 053 000 Eur iki 38 106 000 Eur išleidžiant 65 700 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų.

Bendrovės akcininkams artimiausiu metu bus neatlygintinai išduotos naujai išleistos paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos, kurių skaičius bus proporcingas jiems 2021 m. balandžio 30 d. įvykusio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos (2021 m. gegužės 14 d.) pabaigoje nuosavybės teise priklausiusių akcijų nominaliai vertei.

Bendrovė pažymi, kad teisę neatlygintinai gauti naujai išleistas Bendrovės akcijas turi tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 14 d. pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės į naujai išleistas paprastąsias vardines akcijas, yra 2021 m. gegužės 13 d.

Pakeisti Bendrovės įstatai pateikiami priede.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedasAB Grigeo istatai 2021 05 19.pdf