English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-23 12:17:05 CET
AB „East West Agro“
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Kaunas, Lietuva, 2023-03-23 12:17 CET --

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas: 2023 m. balandžio 19 d. 9 val.
Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.
Akcininkų registracijos pradžia: 2023 m. balandžio 19 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2023 m. balandžio 19 d. 8.55 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko rinkimas);
2. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo organų nariams taisyklių tvirtinimas.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.
Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2023 m. balandžio 12 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena: 2023 m. gegužės 4 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, kitą audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, kitą audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu danas@ewa.lt ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu danas@ewa.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.
Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu danas@ewa.lt) arba pristatytas į Bendrovę adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 1 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 7 d. nuostatomis, Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Šio pranešimo dieną Bendrovė nuosavybės teise turi 35 918 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.ewa.lt skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 37 262318.

 

         Generalinis direktorius
         Gediminas Kvietkauskas
         gediminas@ewa.lt


3. EWA valdybos sprendimai RE neeilinis VAS_LT-EN_20230323.pdf
4. EWA pranesimas apie valdybos sprendimus LT-EN_20230323 003.pdf
5. Pranesimas apie saukiama VAS LT-EN_20230323.pdf