English Lithuanian
Paskelbta: 2020-04-08 20:44:27 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą AUGA group, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 9:30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat Lietuvos banko rekomendacijas, jei susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Tuo atveju, jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną karantino režimas jau bus atšauktas, visuotinis akcininkų susirinkimas bus organizuojamas nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame formos.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
  2. Bendrovės 2019 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
  5. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
  6. Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.
  7. Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas.

Sprendimų projektai kartu su susijusiais dokumentais ir kita susijusia informacija bus pateikti atskirai kaip šio pranešimo papildymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 227 416 252 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@auga.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 24:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime bus pateikiama kartu su paskutiniu šio pranešimo papildymu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis bus taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt  ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo dienos. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Kaip nurodyta aukščiau, jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti susirinkime vieninteliu būdu – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės valdybos narius (jei renkama). Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, atsiunčiant Bendrovei registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt, skyrelyje „Investuotojams“ galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną,  sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantino režimas, akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti atvykus į AUGA group, AB buveinę, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, ir aukščiau nurodytame Bendrovės  tinklalapyje www.auga.lt.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius

+370 5 233 5340