Paskelbta: 2021-04-12 15:05:47 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Darbuotojams suteikta opciono teisių į banko akcijas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) yra pasirašęs opcionų sutarčių su Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojais, kuriems teisės aktų ir Banko vidaus dokumentų nustatyta tvarka mokamas metinis kintamasis atlygis, kurio dalis turi būti išmokama Banko akcijomis. Opcionų sutartys yra tęstinės, opcionų įgyvendinimo diena numatyta kiekvienų metų balandžio antrąjį penktadienį. Priklausomai nuo darbuotojo veiklos rezultatų, Bankas turi teisę kasmet paskirti darbuotojui tam tikrą akcijų skaičių už ataskaitinius metus ir patvirtinti proporcingą dalį (trečdalį) ankstesniais metais paskirto ir dar neperduoto darbuotojui akcijų skaičiaus.

2021 m. balandžio 9 d. trisdešimt penkiems Banko grupės darbuotojams, kaip dalis metinio kintamojo atlygio už 2020 metus, suteikta opciono teisė 2024 m. balandžio 12 d. gauti 2 272 571 Banko akciją.

Bankas taip pat patvirtino proporcingą dalį (vieną trečiąją) už darbuotojų 2019 ir 2018 metų veiklos rezultatus suteiktų  opcionų teisių: 2023 m. balandžio 14 d. vykdytinų opcionų - 830 437 akcijas ir 2022 m. balandžio 15 d. vykdytinų opcionų - 930 696 akcijas.

Papildomą informaciją teikia
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (841) 595 653
pranas.gedgaudas@sb.lt