English Latvian
Publicēts: 2019-06-17 13:15:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2019.gada 17.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2019.gada 17.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
lēmumi

1. Valdes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes ziņojumu par 2018. gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Padomes ziņojumu par 2018. gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2018.gadu.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas paziņojumu par 2018.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. 2018. gada peļņas izlietošana.

5.1. Novirzīt akciju sabiedrības  “Olainfarm” 2018.gada peļņas daļu EUR 1 408 507,80 (viens miljons četri simti astoņi tūkstoši pieci simti septiņi euro un 80 centi) apmērā dividenžu izmaksai akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,10 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2019.gada 3. ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 7 477 492,20 (septiņi miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 20 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā.

5.2. Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

Par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) noteikt 2019. gada 29.jūliju, par aprēķina datumu noteikt 2019.gada 30.jūliju un par izmaksas datumu noteikt 2019.gada 31.jūliju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Valdes ziņojums par 2019. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par 2019. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2019.gadā sasniegs 98,6 miljonus eiro, nekonsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus eiro, konsolidētais apgrozījums 2019.gadā sasniegs 133,3 miljoni eiro, koncerna konsolidētā peļņa sastādīs 12,7 miljonus eiro.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.

7.1. Papildināt statūtus ar 6.3.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla”.

7.2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Olainē, 2019.g. 17.jūnijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com