Publicēts: 2021-04-30 21:43:22 CEST
PATA Saldus
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "PATA Saldus" revidēts gada pārskats par 2020. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikti nepieciešamie mežsaimnieciskie darbi, lai nodrošinātu meža atjaunošanu, uzturēšanu un tā vērtības palielināšanu, veicot videi draudzīgu, nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, strādājot saskaņā ar meža apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikātu prasībām un rekomendācijām. Koksnes pārstrādes procesā AS PATA Saldus darbojas saskaņā ar energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50’001:2012) sertifikāta prasībām. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2020. gada peļņa no saimnieciskās darbības ir 5 400 420 EUR pie neto apgrozījuma 57 617 808 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 6,52 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Attiecībā pret iepriekšējo pārskata gadu, 2020. gadā Uzņēmums strādāja ar peļņu. Tādējādi neto apgrozījums palielinājies par 230 542 EUR. Uz 2020.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 12 219 238 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 18 940 821 EUR.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072
e-pasts: 
info@patasaldus.lv


LV Gada parskats 2020.pdf
PS_Korporativas_parvaldibas_principi_2020_LV.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2020_IFRS_EU_GRUPA.pdf
LV Gada parskats 2020.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2020_GPKGPL.pdf
LV Konsolidetais parskats 2020_final.pdf