Avaldatud: 2016-08-30 17:24:17 CEST
Nordic Fibreboard
Poolaastaaruanne

Majandustulemused 6 kuud 2016

KOKKUVÕTE

Skano Group AS’i 2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 9,0 mln eurot, mis on 8% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (2015 esimese poolaasta müügitulu oli 9,8 mln eurot). Kontserni 2016 esimese poolaasta EBITDA oli -23 tuhat eurot (2015 esimese poolaasta EBITDA 524 tuhat eurot). 2016. aasta esimese poolasta EBITDA-le avaldas negatiivset mõju valmistoodangu laoseisu vähendamine, mis läbi varude jääkide muutuse mõjutas negatiivselt kasumiaruannet 466 tuhande euro ulatuses (2015. aasta esimese poolaasta positiivne mõju kasumiaruandele 324 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude suurenemisega).

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehase müügitulu (sh. Isotex) oli esimesel poolaastal 3,8 mln eurot (samal tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 2016. aasta esimese poolaasta ärikasum oli 116 tuhat eurot, 2015. aasta sama perioodi ärikasum oli 332 tuhat eurot.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase müügitulu oli 2,4 mln eurot kahanedes 8,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2016. aasta esimese poolaasta ärikahjum oli 148 tuhat eurot võrrelduna 113 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast.  Olukorra parandamiseks oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi tootearenduses.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt müügivõrgu laiendamine maksimaalse tootmisvõimsuse kasutamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine.

Suomen Tuulileijona OY müük oli 2016. aasta esimesel poolaastal 2,6 mln eurot, mis on 12,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2,9 mln eurot). Suomen Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes. 

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta esimese poolaasta käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,4 % ja oli 2,1 mln eurot. Esimese poolaasta ärikahjum oli 293 tuhat eurot võrrelduna 147 tuhande eurose ärikahjumiga 2015. aasta esimesel poolaastal. Kasumlikkusele mõjus negatiivselt müügimahu vähenemine ja laovarude vähendamine. Müük senisel põhiturul Soomes vähenes 14,5% võrrelduna 2015. aasta sama perioodiga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline müük uutele turgudele sh. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, ja uute tooteseeriate laiendamine ja müük.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,1% ja oli 1,1 mln eurot. Müük vähenes kõikidel turgudel on jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi raskest majanduslikust olukorrast. Jaemüügist moodustab Skano Group AS’i enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa.

 

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta esimese poolaasta müügitulu oli 9,0 mln eurot (2015. aastal 9,8 mln eurot), mis tähendab 2015. aasta esimese poolaastaga võrreldes 8%-list kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum esimesel poolaastal oli 455 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil ärikasum 104 tuhat eurot). Konsolideeritud ärirentaablus oli -5,1% (2015. aasta esimese poolaasta ärirentaablus 1,1%).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 624 tuhat eurot (2015. aasta esimesel poolaastal oli puhaskahjum 51 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -6,9% (võrrelduna 2015. aasta esimese poolaasta puhasrentaablusega -0,5%).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.06.2016 seisuga 13,0 mln eurot (30.06.2015: 14,0 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 30.06.2016 seisuga 8,7 mln eurot (30.06.2015: 8,9 mln eurot) moodustades 67% varadest (30.06.2015: 63%).

Nõuded ja ettemaksud olid 1,5 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,3 mln euro võrra vähem (30.06.2015: 1,8 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,3 mln euro võrra 1,8 mln eurolt seisuga 30.06.2015 1,5 mln euroni seisuga 30.06.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 30.06.2016 oli 8,3 mln eurot (30.06.2015: 8,6 mln eurot).

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.06.2016 1,6 mln eurot (30.06.2015 1,9 mln eurot) vähenedes 12 kuuga kokku 0,3 mln eurot, mis tulenes arvelduskrediidi ja faktooringu jooksvast kasutusest ja laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,7 mln eurot (seisuga 30.06.2015 2,7 mln eurot).

Pikaajalised laenukohustused suurenesid 0,15 mln eurot moodustades 30.06.2016 seisuga 4,2 mln eurot (seisuga 30.06.2015 vastavalt 4,0 mln eurot). Suurenemine oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. 

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku vähenesid 0,2 mln eurot 8,7 mln euroni (30.06.2015 8,9 mln eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

 

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Skano Fibreboard OÜ 6 265 6 494 69,8% 66,5%
Skano Furniture Factory OÜ 2 137 2 525 23,8% 25,9%
Skano Furniture OÜ jaemüük 1 074 1 287 12,0% 13,2%
Suomen Tuulielijona OY 2 573 2 937 28,7% 30,1%
Elimineerimine -3 072 -3 482 -34,2% -35,7%
KOKKU 8 977 9 761 100,0% 100,0%

 

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Soome 3 529 3 968 39,3% 40,7%
Eesti 1 461 1 574 16,3% 16,1%
Venemaa 1 297 1 551 14,4% 15,9%
Suurbritannia 560 515 6,2% 5,3%
Portugal 429 6 4,8% 0,1%
Läti 374 379 4,2% 3,9%
Rootsi 324 333 3,6% 3,4%
LAV 172 423 1,9% 4,3%
Leedu 162 202 1,8% 2,1%
Ukraina 163 178 1,8% 1,8%
Taani 79 91 0,9% 0,9%
Saksamaa 73 83 0,8% 0,9%
Teised riigid 354 458 3,9% 4,7%
KOKKU 8 977 9 761 100,0% 100,0%

 

Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias ja uuel turul Portugalis. Müügimahu vähenemine on põhiliselt tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja Soome müügimahtude vähenemisest.

 

ÄRIKASUM/-KAHJUM SEGMENTIDE LÕIKES

 

tuh EUR I pa. 2016 I pa. 2015
Skano Furniture Factory OÜ -293 -147
Skano Furniture OÜ jaemüük -100 -160
Skano Fibreboard OÜ -31 219
Suomen Tuulileijona OY -54 35
Elimineerimine 23 157
KOKKU -455 104
Neto finantskulud -166 -152
Tulumaksukulu -3 -3
PUHASKASUM -624 -51

SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu koos tütarettevõtte Suomen Tuulileijona OY-ga oli 2016 aasta esimesel poolaastal 6,3 mln eurot ja ärikahjum 85 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 6,6 mln eurot ja ärikasum 254 tuhat eurot. 2016. aasta esimese poolaasta ärikahjumi tekkimisele avaldas olulist mõju valmistoodangu laovarude vähendamine.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük enim senistel põhiturgudel Soomes ja Venamaal ning LAVis. Müük kasvas uutel turgudel Suurbritannias ja Portugalis, kuid uute turgude müügikasv ei kata veel täielikult müükide langust senistel põhiturgudel.

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le) 2 707 3 041 43,5% 46,3%
Eesti 802 820 12,7% 12,5%
Venemaa 584 800 9,3% 12,2%
Suurbritannia 546 496 8,7% 7,6%
Portugal 429 6 6,8% 0,1%
Rootsi 324 333 5,1% 5,1%
LAV 172 423 2,7% 6,4%
Läti 175 132 2,8% 2,0%
Taani 79 91 1,3% 1,4%
Saksamaa 73 83 1,2% 1,3%
Teised riigid 373 337 5,9% 5,1%
KOKKU 6 264 6 562 100,0% 100,0%

 

 

 

tuh EUR Müük Ärikasum
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Pärnu kiudplaadivabrik 3 058 2 837 185 338
Püssi kiudplaadivabrik 2 446 2 667 -148 -113
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 760 990 -69 -6
KOKKU 6 264 6 494 -32 219

 

 

Pärnu kiudplaadivabriku käive 2016. aasta esimesel poolaastal oli 3,1 mln eurot ja kasvas 7,8% võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 2,4 mln eurot kahanedes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 8,3%.

SKANO FURNITURE FACTORY

MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta esimese poolaasta müügitulu 2,1 mln eurot ja ärikahjum 293 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 2,5 mln eurot ja ärikahjum 147 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 15,4%. Olulist mõju käibe langusele avaldas Soome müügi langus.

 

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Soome 786 919 36,8% 36,4%
Venemaa 713 751 33,4% 29,7%
Teised riigid 104 242 4,9% 9,6%
Tütarettevõtted 534 613 25,0% 24,3%
Kokku 2 137 2 525 100,0% 100,0%

 

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.06.2016 on mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis ja üks Harkovis.

 

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015 I pa. 2016 I pa. 2015
Eesti 650 729 60,6% 57,0% 5 5
Läti 199 247 18,5% 19,3% 1 1
Leedu 109 172 10,2% 13,4% 1 1
Ukraina 115 131 10,7% 10,2% 3 4
Kokku 1 073 1 279 100,0% 100,0% 10 11

 

 

 

Mööbli jaemüük 2016. aasta esimesel poolaastal moodustas 1,0 mln. eurot, mis on 16% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2015. aasta esimesel poolaastal 1,3 ml. eurot). Ärikahjum oli 2016. aasta esimeses kvartalis 100 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil oli ärikahjum 160 tuhat eurot). 2016 aasta esimese poolaasta ärikahjum sisaldas kursikahjumit grivna kursimuutusest 38 tuhat eurot (2015. aasta esimesel poolaastal  243 tuhat eurot).

 

PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2016. aasta teisel poolaastal  jääb samale tasemele võrreldes 2015. aasta teise poolaastaga. Väiksemat müügimahtu põhiturgudel kompenseerib müük uutel turgudel. Samuti annavad positiivseid tulemusi tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral ning senisest tõhusam kulude kontroll.

Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. Mööblivabriku 2016. aasta teise poolaasta käive näitab tõusutendentsi, kuna lisandunud on uusi ostjaid. Mööblivabrik on laiendanud oma toodete sortimenti, mööblile on lisandunud on uusi puidust alternatiivseid tooteid. Samuti annab kulude kokkuhoid positiivset mõju teise poolaasta tulemustele.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust, samas näitavad Ukraina müügimahud vähenemise tendentsi tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilsusest.

 

 

FINANTSSUHTARVUD

 

 

tuh EUR 1pa. 2016 1pa. 2015 1pa. 2014
Kasumiaruanne      
Müügitulu 8 977 9 761 10 701
EBITDA -23 524 531
EBITDA rentaablus -0,3% 5,4% 5,0%
Ärikasum -455 104 87
Ärirentaablus -5,1% 1,1% 0,8%
Puhaskasum -624 -51 -44
Puhasrentaablus -6,9% -0,5% -0,4%
 
Bilanss (30.06)      
Koguvarad 13 005 14 032 15 133
Koguvarade puhasrentaablus -2,8% -0,4% -0,3%
Omakapital 4 293 5 136 6 737
Omakapitali puhasrentaablus -8,5% -1,0% -0,7%
Võlakordaja 67,0% 63,4% 55,5%
 
Aktsia (30.06)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,556 0,805 1,000
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,08 -0,01 -0,01
Hind-tulu (PE) suhtarv -6,95 -80,50 -100,00
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,95 1,14 1,50
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,59 0,71 0,67
Turukapitalisatsioon 2 501 3 622 4 499

 

 

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 

tuh EUR 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015
Raha ja raha ekvivalendid 106 292 306
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 510 997 1 806
Varud (lisa 2) 3 085 3 426 3 355
Käibevara kokku 4 701 4 715 5 467
       
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 406 406 407
Materiaalne põhivara (lisa 4) 7 849 8 120 8 133
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 49 21 25
Põhivara kokku 8 304 8 547 8 565
       
AKTIVA (vara) KOKKU 13 005 13 262 14 032
       
       
Võlakohustused (lisa 6) 1 641 1 253 1 932
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 2 672 2 684 2 708
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 8 15 8
Lühiajalised kohustused kokku 4 321 3 952 4 648
       
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 163 4 163 4 013
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 228 228 235
Pikaajalised kohustused kokku 4 391 4 391 4 248
       
Kohustused kokku 8 712 8 343 8 896
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 5 7 2
Ümberhindluse kursivahed 9 7 (129)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 552 1 965 1 963
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) (624) (411) (51)
Omakapital kokku 4 293 4 919 5 136
       
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU  
13 005
 
13 262
 
14 032

 

 


 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

 

 

tuh EUR II kv 2016 II kv 2015 6 k 2016 6 k 2015
         
Müügitulu (lisa 11) 4 432 4 653 8 977 9 761
         
Müüdud toodangu kulu (3 710) (3 652) (7 438) (7 574)
         
Brutokasum 722 1 001 1 539 2 187
         
Turustuskulud (765) (793) (1 638) (1 627)
Üldhalduskulud (155) (179) (301) (353)
Muud äritulud                                     61 200 69 266
Muud ärikulud                                     (50) (161) (124) (369)
         
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) (187) 68 (455) 104
Neto finantskulu                                   (80) (80) (166) (152)
         
Kasum(kahjum) enne tulumaksu (267) (12) (621) (48)
Tulumaksukulu (1) 0 (3) (3)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) (268) (12) (624) (51)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel 34 (64) 2 (113)
         
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) (234) (76) (622) (164)
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)
(0,06) (0,00) (0,14) (0,01)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) (0,06) (0,00) (0,14) (0,01)

 

 

2016. aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 48 (28-30. november 2016)

 

Gregory Devine Grace

CEO

+372 4478 338

greg.grace@skanogroup.com

 


Skano 2016 1H vahearuanne EST.pdf