Publicēts: 2020-07-22 15:05:20 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk tekstā – Sabiedrība) informē, ka auditēto 2019. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk tekstā – finanšu pārskati) plānots publicēt līdz 2020. gada 30. septembrim, nevis līdz 31. jūlijam kā paziņots iepriekš.

Finanšu pārskatu publicēšana ir atlikta saistībā ar papildu revīzijas procedūrām, kas veicamas sakarā ar plānoto ASV meitas sabiedrības darbības pārtraukšanu, ASV meitas sabiedrības aktīvu un parādsaistību atgūstamās vērtības noteikšanu, kā arī Covid-19 iespējamās ietekmes uz Sabiedrības un tās Lielbritānijas meitas sabiedrības saimniecisko darbību un finanšu rādītājiem novērtējumu.

Sabiedrības 2020. gada 6 mēnešu neto apgrozījums bija 45,3 milj. EUR (2019: 48,3 milj. EUR). 6 mēnešu darbības rezultātus ietekmēja Covid-19 ar būtiski negatīvu ietekmi uz aprīļa un maija pārdošanas rādītājiem. Ir vērojama pakāpeniska situācijas uzlabošanās galvenajos noieta tirgos.

Sabiedrība informē, ka neauditētie 2020. gada 6 mēnešu un 9 mēnešu saīsinātie atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti atbilstoši Sabiedrības publicētajam finanšu kalendāram.


Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com