Paskelbta: 2020-04-28 12:10:00 CEST
Utenos Trikotazas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimas AB ,,Utenos trikotažas“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimas nusprendė

1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. (Pridedama)

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo.

Išklausyta .( Pridedama)

3. 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta :

Patvirtinti 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta

Bendrovės 2019 m. pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

5. Bendrovės valdybos nario atšaukimas iš Bendrovės valdybos.

Nuspręsta :

Atšaukti  GINTAUTĄ RUDĮ iš Bendrovės valdybos.

6. Naujų pavienių Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Nuspręsta :

Vietoje iš Bendrovės valdybos atšaukto GINTAUTO RUDŽIO bei į laisvą Bendrovės valdybos nario vietą, susidariusią iš Bendrovės valdybos atsistatydinus ALGIRDUI ŠABŪNUI, Bendrovės valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. 

Bendrovės akcininkas UAB koncernas SBA siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui į Bendrovės valdybą išrinkti:

6.1. ARŪNĄ MARTINKEVIČIŲ;

6.2. DOVILĘ TAMOŠEVIČIENĘ.

Asmenys Bendrovės valdybos nariais išrenkami iki veikiančios Bendrovės valdybos (išrinktos 2017-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu) kadencijos pabaigos. Valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7. Sutarties su audito įmone pratęsimas.

Nuspręsta :

Pratęsti sutartį su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7) Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2020 m. atlikimo tikslais. Nustatyti  23 000 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) plius PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Fin. Direktorė Živilė Jonaitytė , tel. +370 68651938.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Petras Jašinskas

Priedai


Priedas 2.19-UT Final LT FS_audit_parasa2019.pdf
Priedas 4.LT 2019 m. Bendroves pelno nuostoliu paskirstymas.pdf
Mat_atsaking_pat20200428.pdf