Avaldatud: 2019-05-09 07:30:00 CEST
Baltika
Erakorralise üldkoosoleku kutse

AS Baltika aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 30. mail 2019. a algusega kell 10.30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
  • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e‑posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 29. mail 2019. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. mail 2019. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

AS Baltika juhatuse ja nõukogu ettepanek vastu võetava otsuse osas on järgmine:

  1. Põhikirja muutmine

Seltsi 12.04.2019. a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

1.1 Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:

Seltsi miinimumaktsiakapital on 2 miljonit (2 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot. 

Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.


Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika põhikirja uue redaktsiooniga AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com 

Manus


2019_AS_Baltika pohikiri_projekt.pdf