Julkaistu: 2007-07-20 11:46:41 CEST
Citycon Oyj
neljännesvuosikatsaus
Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007
Citycon Oyj Pörssitiedote 20.7.2007 klo 12.45

Yhteenveto toisesta
vuosineljänneksestä verrattuna ensimmäiseen
vuosineljännekseen

-
Nettovuokratuotot kasvoivat toisella neljänneksellä 25,8 miljoonaan
euroon
(23,2 milj. euroa).
- Cityconin tulos/osake toisella vuosineljänneksellä oli
0,70 euroa
(ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,18 euroa). Tulos/osake
ilman
käyvän arvon muutoksia oli 0,04 euroa (0,04 euroa).
-
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi merkittävästi, 160,1
miljoonaa euroa,
lähinnä tuottovaatimusten laskun takia.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1
799,2 miljoonaa euroa (1 546,9
milj. euroa).
- Tampereen Hervannassa avattiin
kauppakeskus Duo ja Turun
talousalueella liikekeskus Kaarinassa.
- Uumajasta
hankittiin 75 prosenttia Strömpilen-kauppakeskuksesta
ja
Länken-liikekiinteistöstä. Tallinnassa sovittiin kauppakeskus
Magistralin
hankinnasta. Kauppa toteutui 16.7.2007.
- Heinäkuun alussa Citycon nousi
toukokuun osakekannan markkina-arvon
perusteella Pohjoismaisen Pörssin
keskisuurista yhtiöistä suuriin
yhtiöihin.

Avainluvut

          Q2/
 Q2/   Q1/  Q1-2/  Q1-2/ Muutos-  1-12/
          2007 2006  
2007  2007  2006  % (1  2006
Liikevaihto, Me  35,9 27,8  34,2  
70,2  55,0 27,5 %  119,4
Nettovuokra-
tuotto, Me     25,8 19,6  23,2
  49,0  39,0 25,6 %  82,8
Liikevoitto, Me  181,6 76,8  50,4  231,9 
108,7 113,4 %  196,5
 % liikevaihdosta 505,3 276,5  147,1  330,5  197,5  
 -  164,6
Voitto ennen
veroja, Me    171,6 70,9  40,9  212,5  95,8
121,9 %  165,6
Tilikauden voitto
emoyhtiön
omistajille, Me  134,6 54,3  
33,0  167,6  72,4 131,4 %  124,9
Tulos/osake,
euroa       0,70 0,34
  0,18  0,90  0,47 90,5 %  0,78
Tulos/osake
laimennettu,
euroa,
(EPRA
tulos/osake)    0,62 0,33  0,17  0,80  0,47 70,0 %  
0,74
Tulos/osake,
ilman käyvän
arvon muutok-
sen, myyntivoi-
ton ja
muiden
kertaluontoisten
erien vaikutusta,
euroa       0,04 0,05  0,04
  0,08  0,10 -21,6 %  0,20
Liiketoiminnan
nettorahavirta/
osake, euroa  
 0,06 0,00  0,05  0,11  0,10 10,0 %  
0,20
Sijoitus-
kiinteistöjen
käypä arvo, Me        1 546,9 1 799,2 1
143,2 57,4 % 1 447,9
Oma pääoma/
osake, euroa
(EPRA NAV)           
    4,42  2,98 48,5 %  3,38
Oikaistu
nettovarallisuus
(EPRA NNNAV)  
            4,27  3,00 42,7 %  3,22
Omavaraisuus-
aste, %   
              46,9  42,3    -  
39,1
Nettovelkaan-
tumisaste, %               96,2  122,9   
-  136,6
Korollinen
nettovelka
(käypä arvo), Me            863,3 
608,5 41,9 %  811,2
Nettotuotto-% (2             6,4   8,0  
 -   7,1
Vuokrausaste, %             95,8  96,7    -  
97,1
Henkilöstö
katsauskauden
lopussa                  94  
 61 54,1 %   73


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa
Q1-2/2006 ja
Q1-2/2007 väliseen muutokseen.
2) Sisältää kehityshankkeisiin
liittyvät tontit.

Yhteenveto katsauskaudesta 1.1.-30.6.2007

- Liikevaihto
kasvoi 27,5 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon (kaudella
1.1.-30.6.2006: 55,0
milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa
toteutetuista kiinteistöhankinnoista.
-
Voitto ennen veroja nousi 212,5 miljoonaan euroon (95,8 milj.
euroa). Luku
sisältää 191,6 miljoonaa euroa (75,3 milj. euroa)
sijoituskiinteistöjen käyvän
arvon nousua.
- Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella
25,6
prosenttia 49,0 miljoonaan euroon (39,0 milj. euroa).
Vertailukelpoisten
kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 8,8
prosenttia.
- Tulos/osake oli 0,90
euroa (0,47 euroa).
- Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksen vaikutusta oli
0,08 euroa
(0,10 euroa). Lasku johtui vertailukauden
sisältämästä
kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan
kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä
lisääntyneestä
kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan
liittyvistä
kuluista.
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake parani korkotason
noususta
huolimatta ja oli 0,11 euroa (0,10 euroa).
- Osakekohtainen
nettovarallisuus (EPRA NAV) kasvoi 4,42 euroon (2,98
euroa).
-
Sijoituskiinteistöjen keskimääräinen nettotuottovaatimus oli
katsauskauden
lopussa ulkopuolisen arvioitsijan mukaan 5,8
prosenttia.
- Vuokrausaste pysyi
hyvänä 95,8 prosentissa (96,7 %), mutta laski
kehityshankkeiden vuoksi
tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän
kasvun takia.
- Edellä mainittujen
Strömpilenin, Länkenin ja Magistralin
hankintojen lisäksi kauden aikana
hankittiin Tumba Centrum Tukholman
lähistöltä sekä kauppakeskus Trion
yhteydessä oleva Hansa-kiinteistö
Lahdesta.
- Kauden aikana päätettiin
käynnistää kokonaisarvoltaan yhteensä noin
178 miljoonan euron kehityshankkeet
Virossa ja Ruotsissa.
- Omavaraisuusaste nousi 46,9 prosenttiin (42,3 %).
-
Helmikuussa yhtiö toteutti 133,8 miljoonan euron suunnatun
osakeannin, jolla
laskettiin liikkeelle 25 000 000 uutta osaketta.

Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora:"Citycon jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ja
kiinteistöjensä
kehittämistä sekä proaktiivista johtamista, minkä tuloksena
yhtiön
vertailukelpoiset nettovuokrat kasvoivat. Lisäksi yhtiön
nettorahavirta
säilyi vahvana ja kauden osakekohtainen tulos kasvoi
käyvän arvon nousun myötä
merkittävästi. Viime aikoina erittäin
aktiivisina säilyneet kiinteistömarkkinat
johtivat
tuottovaatimustason laskuun ja kiinteistöjen käypien
arvojen
merkittävään kasvuun kuten ulkopuolinen arvioija on määritellyt.
Kauden
aikana yhtiö on kasvanut menestyksekkäästi myös uushankintojen
kautta.
Ruotsissa Cityconin liiketoiminta laajeni Uumajaan, josta
yhtiö osti
enemmistöosuuden alueen johtavasta kauppakeskuksesta
Strömpilenistä ja
liikekiinteistö Länkenistä.

Olen iloinen kehitystoiminnan aktiivisuudesta,
joka on strategiamme
suoraa toteuttamista ja johtaa vahvaan sisäiseen kasvuun
ja
kiinteistökantamme laadun parantumiseen. Yhtiö hakee
kehityshankkeiden
kautta pitkällä aikavälillä parempaa tuottoa
uushankintoihin verrattuna.
Citycon on jo osoittanut osaamisensa
kiinteistöjensä tuloksellisessa
kehittämisessä avaamalla kauppakeskus
Duon katsauskaudella. Yhtiöllä on tällä
hetkellä käynnissä kuusi
merkittävää kehityshanketta ja niihin liittyvien
investointien
kokonaisarvo on noin 340 miljoonaa euroa."

Toimintaympäristön
kehitys

Liiketilojen kysyntä Cityconin toiminta-alueilla Suomessa,
Ruotsissa
ja Baltian maissa jatkui vuoden 2007 ensimmäisen kuuden
kuukauden
aikana hyvänä ja liiketilojen käyttöasteet pysyivät
korkealla
tasolla.

Talous on edelleen jatkanut kasvuaan ja vähittäiskauppa on
ollut
vilkasta kaikissa Cityconin toimintamaissa. Myös kaikilla
yhtiön
toiminta-alueilla sijoittajien kiinnostus vähittäiskaupan
kiinteistöjä
kohtaan on säilynyt vahvana. Myytäväksi tarjotuista
sijoituskohteista käydään
edelleen tiukkaa kilpailua, minkä
seurauksena tuottovaatimustasot ovat
laskeneet ja hinnat nousseet,
tämän lisäksi myös yleinen korkotaso on noussut.
Erityisen nopeaa
korkotason nousu on ollut Baltian maissa. Markkinoiden
likviditeetti
on säilynyt hyvällä tasolla, ja yhtiön toiminta-alueilla on
edelleen
runsaasti sijoituskohteita myynnissä tai tulossa
myyntiin
lähiaikoina.

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuuden
yhteenveto

Citycon on kauppakeskuksiin ja muihin vähittäiskaupan
suuryksiköihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka toimii Suomessa,
Ruotsissa
ja Baltian maissa. Suomessa Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja ja Ruotsin kauppakeskusmarkkinoilla
yhtiö on
saavuttanut merkittävän aseman. Baltiassa yhtiön jalansija on
hyvä.
Cityconin ydinosaamista on kauppakeskusten kehittäminen
kaupallisesti
houkuttelevammiksi kiinteistökehityksen ja
kauppapaikkajohtamisen
kautta, sekä uusiin kauppapaikkahankintoihin liittyvä
osaaminen.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 30 (23) kauppakeskusta ja 53
(133)
muuta kauppapaikkaa. Kauppakeskuksista Suomessa sijaitsi 20
(18),
Ruotsissa kahdeksan (3) ja Baltiassa kaksi (2). Yhtiön
koko
kiinteistöomaisuuden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1
799,2
miljoonaa euroa, josta suomalaisten kiinteistöjen osuus oli
66,0
prosenttia (83,2 %), ruotsalaisten kiinteistöjen osuus 29,0
prosenttia
(10,0 %) ja Baltiassa sijaitsevien kiinteistöjen osuus 5,0
prosenttia (6,8 %).
Vuokrattavien tilojen kokonaismäärä katsauskauden
lopussa oli yhteensä 824 300
neliömetriä.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset

Citycon soveltaa
sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40
-standardin mukaista käyvän arvon
mallia, jolloin
sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti.
Sijoituskiinteistöjen arvon määrittelee ulkopuolinen
arvioija
kansainvälisten IVS-standardien (International Valuation
Standards)
mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Vuonna 2007
ulkopuolinen
arviointi tehdään vuosineljänneksittäin aktiivisen
markkinatilanteen
vuoksi.

Citycon on vaihtanut ulkopuolista
sijoituskiinteistöjen arvioijaa ja
ensimmäistä kertaa tähän osavuosikatsaukseen
Cityconin kiinteistöt on
arvioinut Realia Group -ryhmään kuuluva Realia
Management Oy. Realia
Management Oy toimii yhteistyössä kansainvälisen,
maailman johtavan
kiinteistöpalveluiden tarjoajan, CB Richard Ellisin kanssa.
Realia
Management Oy:n tekemä arviolausunto kesäkuun lopun tilanteesta
on
saatavilla osoitteessa www.citycon.fi.

Katsauskaudella Cityconin
kiinteistöomaisuuden käypä arvo kohosi
markkinatilanteen ja vuokraustoiminnan
muutosten seurauksena 191,6
miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä
197,6 miljoonaa
euroa ja arvonalennuksia yhteensä 6,0 miljoonaa
euroa.

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Realia Management
Oy:n
määrittämä nettotuottovaatimus laski 5,8 prosenttiin.
Tuottovaatimuksen
muutos oli pääosin seurausta edelleen erittäin
aktiivisina säilyneistä
kiinteistömarkkinoista.

Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste

Katsauskauden
lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 3 415 (2 373)
vuokrasopimusta.
Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika oli 2,9
(2,9) vuotta. Cityconin
kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 95,8 prosenttia
(96,7 %) ja nettovuokratuotto
6,4 prosenttia (8,0 %). Vuokrausaste laski
kehityshankkeiden vuoksi
tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän kasvun
takia.

Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,6
prosenttia
49,0 miljoonaan euroon. Vuokrattavien tilojen määrä kasvoi
25,3
prosenttia 824 300 neliömetriin. Vertailukelpoisten
(like-for-like)
kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 8,8
prosenttia.
Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka
ovat
olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk).
Vertailukelpoisiin
kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä
tontit.
Katsauskaudella kaikki Cityconin vertailukelpoiset kohteet
sijaitsivat
Suomessa, koska ensimmäiset Suomen ulkopuoliset hankinnat
toteutettiin
heinäkuussa 2005.

Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten
kohteiden
(like-for-like) valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden
instituutin
ja Investment Property Databankin ohjeiden
mukaista
laskentamenetelmää.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto

         
 Q2/  Q2/  Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos- 1-12/
          2007 2006 
2007  2007  2006    %  2006
Kauden aikana
alkaneet
vuokra-
sopimukset,
kpl         122  79  114  236  201  17,4% 
 369
Alkaneiden
vuokra-
sopimusten
pinta-ala, m2  28 745 9 521 17 960 46 705
48 986  -4,7% 73 300
Vuokrausaste
kauden lopussa,
%              
  96,7  95,8  96,7  -0,9% 
97,1
Vuokra-
sopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa,
vuotta 
            2,9  2,9  2,9  0,0%  
2,9


Kehityshankkeet

Cityconin liiketoiminnassa tärkeintä on pitää
omistamansa kohteet
houkuttelevina ja elinvoimaisina kaupan keskuksina niin
asiakkaiden
kuin vuokralaistenkin kannalta. Kehityshankkeiden avulla
Citycon
pyrkii kasvattamaan pitkällä tähtäimellä kauppapaikkojensa
kassavirtaa
ja tuottoa. Lyhyellä tähtäimellä kehityshankkeet
saattavat kuitenkin heikentää
joidenkin kohteiden tuottoa, sillä
uudistusten vuoksi osa liiketiloista on
hetkellisesti tyhjennettävä.
Tämä puolestaan vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä
kyseisten
kehityskohteiden vuokratuottoihin.

Cityconin hallituksen päättämät,
meneillään olevat merkittävimmät
kehityshankkeet on lueteltu oheisessa
taulukossa. Päätettyjen
hankkeiden lisäksi Citycon suunnittelee ja valmistelee
parhaillaan
lukuisia muita kehityshankkeita. Lisätietoja suunnitteilla
olevista
hankkeista löytyy Cityconin verkkosivuilla saatavissa olevista
johdon
presentaatioista sekä vuosikertomuksesta. Cityconin verkkosivut
ovat
osoitteessa www.citycon.fi.

Meneillään olevat kehityshankkeet

     
            Arvioitu  Toteutuneet
                
kokonais-   bruttoin-   Arvioitu
                 kustannus
  vestoinnit  lopullinen
                  (milj.  
30.6.2007 valmistumis-
Kohde     Sijainti       euroa) (milj. euroa)
    aika
Lippulaiva  Espoo, Suomi    60-70 1)      8,4    
2008
Trio     Lahti, Suomi      50,5      4,2     2009
  
     Kangasala,
Lentola    Suomi          16,6       -  
   2007
       Seinäjoki,
Torikeskus  Suomi          4,0 
    1,9     2008
       Österåker,
Åkersberga  Ruotsi     
    27 2)      4,1     2009
       Tukholma,
Liljeholmen 
Ruotsi          110      6,6     2009
Rocca al Mare Tallinna,
Viro     68 3)      4,2     2010

1) Arviossa mukana molemmat
suunnitellut vaiheet.
2) Citycon omistaa Åkersbergan kauppakeskuksesta 75
%.
Kehitysinvestoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.
3) Arviossa
mukana kaikki kolme suunniteltua vaihetta.

Valmistuneet ja osittain
valmistuneet kehityskohteet


                      
Toteutuneet
                 Arvioitu   bruttoin-  
Arvioitu
                 kokonais-  vestoinnit  lopullinen

                kustannus   30.6.2007 valmistumis-
Kohde   
  Sijainti   (milj. euroa) (milj. euroa)     aika
       
Tampere,
Duo      Suomi         27,3     22,5     2007

       Kaarina,
Lillinkulma 1) Suomi          8,2    10,9 2)
   Valmis


1) Lillinkulmaan viitattiin aiemmin nimellä Piispanristi.
2)
Sisältää vaiheet I ja II, joista vaihe II toteutui
ennakoitua
aikaisemmin.

Yhtiön kauden aikana aloittama merkittävin
kehityshanke on uuden
kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin.
Hankkeen arvo
on noin 110 miljoonaa euroa kiinteistöstä maksetun 60,6
miljoonan
euron lisäksi ja se on Cityconin historian suurin
yksittäinen
kehityshanke. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin
91
000 neliömetriä kallioon louhittavat parkkitilat mukaan lukien.
Uusi
kauppakeskus avataan arviolta loka-marraskuussa 2009.

Citycon ilmoitti
helmikuun alussa aloittavansa kesällä 2005
Tallinnasta ostetun kauppakeskus
Rocca al Maren laajennuksen.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvo on yhteensä noin
25 miljoonaa euroa
ja sen myötä keskuksen vuokrattava pinta-ala laajenee noin
16 000
neliömetrillä. Useassa vaiheessa toteutettavan hankkeen
kustannuksiksi
arvioidaan yhteensä noin 68 miljoonaa euroa.

Suomen suurimmassa lähiössä
Tampereen Hervannassa sijaitsevan
kauppakeskus Duon laajennusosa valmistui
huhtikuussa. Kauppakeskuksen
vuokrattava pinta-ala on 15 500 neliömetriä ja se
muodostuu vanhasta
Hervannan liikekeskuksesta (5 200 m2) ja huhtikuussa
avatusta
uudisrakennusosasta (10 300 m2). Avajaisten jälkeisen
ensimmäisen
viikon kävijämäärä, 80 000 kävijää, ylitti odotukset. Hanke
toteutui
budjetin mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa. Vanhan
osan
saneeraus valmistuu jouluksi 2007.

Myös Tampereen Koskikeskusta
uudistettiin kaupallisesti ja
palvelutarjontaa laajennettiin katsauskauden
aikana. Vuoden 2007
aikana Vantaan Myyrmanniin avataan ravintolamaailma,
joka
kaksinkertaistaa kauppakeskuksen aikaisemman
ravintolapalveluiden
tarjonnan. Uudistuksen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.
Salon
keskustassa Cityconin omistama liikerakennus
uudistetaan
kauppakeskukseksi. Investointi kohteeseen on noin 1,8 miljoonaa
euroa
ja uusi kauppakeskus avataan jouluksi
2007.

Liiketoimintayksiköt

Cityconin liiketoiminta on jaettu vuoden 2006
lopusta lukien kolmeen
liiketoimintayksikköön Suomi, Ruotsi ja Baltia, ja nämä
edelleen
liiketoiminta-alueisiin Kauppapaikat ja
Kiinteistökehitys.

Suomi

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja Suomessa.
Suomen liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat
katsauskaudella
4,8 prosenttia 35,7 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten
kohteiden
nettovuokratuotot kasvoivat 8,8 prosenttia.
Liiketoiminta-alueen
nettovuokratuotot olivat 72,9 prosenttia Cityconin
kaikista
nettovuokratuotoista.

Vuokran osuus vuokralaisten liikevaihdosta
vertailukelpoisissa
kohteissa oli 8,6 prosenttia (8,5 %) edellisten 12
kuukauden aikana.
Vuokran osuus vuokralaisen liikevaihdosta on laskettu
vuokralaisen
Cityconille maksaman nettovuokran ja mahdollisten
erilliskorvausten
osuutena arvonlisäverottomasta myynnistä. Arvonlisäveron
suuruus on
arvio.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Suomi


          
  Q2/  Q2/   Q1/ Q1-2/ Q1-2/  Muu- 1-12/
            2007 
2006  2007  2007  2006 tos, %  2006
Kauden aikana
alkaneet
vuokra-
sopimukset, kpl     101  76   106  207  189  9,5%  
321
Alkaneiden
vuokra-
sopimusten
pinta-ala, m2    24 350 8 419 16 900 41
250 45 885 -10,1% 66 500
Vuokrausaste
kauden
lopussa, %            
 96,4  95,9  96,5 -0,6% 
97,2
Vuokra-
sopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa,
vuotta 
               3,2  3,4  2,9 17,2%  3,1

Taloudellinen
kehitys,
Suomi

            Q2/  Q2/   Q1/ Q1-2/ Q1-2/  Muu- 
1-12/
            2007 2006  2007  2007  2006 tos, % 
2006

Liikevaihto, Me    24,7 23,7  23,9  48,6  47,1  3,3% 
95,8
Kiinteistö-
kannan
markkina-arvon
muutos, Me      120,3 56,2  
14,0 134,3  71,1 88,7% 104,8
Liikevoitto, Me    137,1 72,5  30,2 
167,3 103,2 62,0% 176,1
Bruttovuokra-
tuotot, Me       23,7 22,9  
23,3  47,0  45,7  3,0%  93,1
Nettovuokra-
tuotot, Me       18,2 17,2
  17,5  35,7  34,1  4,8%  68,8
Brutto-
investoinnit, Me    20,5  8,6 
 22,9  43,3  59,9 -27,6% 152,8
Sijoitus-
kiinteistöjen           
      1          1
käypä arvo, Me          1 046,6 
187,4 950,9 24,9% 009,7
Nettotuotto-% (1           7,3  7,0  
8,3   -  7,6
Nettotuotto-%,
vertailukelpoi-
set kohteet          
    7,9  7,7  8,4   -  7,9

1) Sisältää kehityshankkeisiin
liittyvät tontit.

Suomessa Citycon hankki katsauskaudella omistukseensa
kauppakeskus
Trion yhteydessä sijaitsevan Kiinteistö Oy Lahden Hansan
koko
osakekannan. Velaton kauppahinta oli 17,0 miljoonaa euroa. Kiinteistö
on
olennainen osa kauppakeskus Trioa, jota Citycon parhaillaan
uudistaa. Hansan
vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 11 000
neliömetriä. Kaupan myötä
Cityconin omistama vuokrattavissa oleva
pinta-ala nousi 46 000 neliömetriin ja
se omistaa siten lähes koko
kauppakeskus Trion.

Citycon osti toukokuussa
Lillinkulma Oy:n koko osakekannan noin 0,8
miljoonalla eurolla. Osakekauppa
liittyy Cityconin Kaarinaan
rakennuttamaan ja toukokuussa avattuun
liikekeskukseen. Investoinnin
kokonaisarvo oli 10,9 miljoonaa
euroa.
Katsauskauden aikana yhtiö teki lisäksi useita pienempiä
hankintoja
ostamalla lisää osakkeita kauppakeskusten vähemmistöosakkailta,
kuten
esimerkiksi Vantaan Isomyyristä ja Espoon Tapiolan
Heikintorista.

Suomessa käynnissä olevat suurimmat kehityshankkeet on
lueteltu
taulukossa kohdassa Kehityshankkeet.

Katsauskauden aikana Suomessa
toteutettujen uushankintojen
kokonaismäärä oli 29,8 miljoonaa euroa (48,7 milj.
euroa) ja
kehitysinvestointien 13,6 miljoonaa euroa (11,1 milj. euroa).
Kauden
lopussa yhtiö omisti Suomessa 20 (18) kauppakeskusta ja 46 (127)
muuta
kauppapaikkaa.

Ruotsi

Citycon on saavuttanut merkittävän aseman
kauppakeskusmarkkinoilla
Ruotsissa, jossa sillä on 15 (9) kauppapaikkaa, jotka
sijaitsevat
Suur-Tukholman, Suur-Göteborgin ja Uumajan alueilla.
Ruotsin
liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella
275,2
prosenttia 10,4 miljoonaan euroon ja
liiketoiminta-alueen
nettovuokratuotot olivat 21,3 prosenttia Cityconin
kaikista
nettovuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Ruotsi


   
          Q2/ Q2/  Q1/ Q1-2/ Q1-2/  Muutos 1-12/
         
    2007 2006 2007 2007 2006    % 2006
Kauden aikana
alkaneet
vuokrasopimukset, kpl    15  2   3  18   3  500,0%  
32
Alkaneiden vuokra-
sopimusten pinta-ala, m2 4 138 492  270 4 408  599 
635,9% 3 900
Vuokrausaste
kauden lopussa, %          97,2 95,0 97,2
  -2,3% 96,3
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa,
vuotta        1,9  1,8  2,4  -25,0%  2,2

Taloudellinen kehitys,
Ruotsi

              Q2/ Q2/  Q1/ Q1-2/ Q1-2/  Muutos 1-12/
 
            2007 2006 2007 2007 2006    % 2006

Liikevaihto,
Me      9,3 2,7  8,6 17,8  5,3  235,0% 
17,3
Kiinteistökannan
markkina-arvon
muutos, Me        35,5 1,2 15,1 
50,6  1,1 4 515,4%  8,7
Liikevoitto, Me      40,6 2,4 18,8 59,4  3,4
1 627,7% 16,8
Bruttovuokratuotot, Me   8,4 2,5  7,9 16,3  4,9  235,4% 
15,9
Nettovuokratuotot, Me   6,0 1,3  4,4 10,4  2,8  275,2% 
9,3
Bruttoinvestoinnit, Me  72,2 4,8 61,7 133,9 38,1  251,0%
267,2
Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me           414,8 521,9
114,3  356,6% 354,8
Nettotuotto-%(1            4,6  4,6  6,2   
 -  5,1

1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Citycon osti
5.6.2007 ruotsalaiselta Balticgruppen AB:ltä 75
prosentin osuuden
kiinteistöyhtiö Balticgruppen Handel AB:stä noin
490 miljoonalla Ruotsin
kruunulla (noin 53,3 miljoonalla eurolla).
Kaupassa Cityconin omistukseen
siirtyi 75 prosenttia kauppakeskus
Strömpilenistä ja liikekiinteistö
Länkenistä. Strömpilen on Uumajan
johtava kauppakeskus ja sen vuokrattavissa
oleva pinta-ala on noin 25
000 neliömetriä, josta liiketiloja on noin 22 300
neliömetriä. Länken
puolestaan on uudenaikainen liikekiinteistö, joka muodostuu
kahdesta
rakennuksesta, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 7
200
neliömetriä. Molempia kohteita on mahdollista kehittää ja
laajentaa
merkittävästi.

Tammikuun lopussa toteutui joulukuussa 2006 solmitun
sopimuksen
mukaisesti Tumba Centrumfastigheter AB:n osakkeiden osto.
Yhtiö
omistaa Tumba Centrum -nimisen kauppakeskuksen Tukholman
eteläpuolella
Botkyrkan kunnassa. Kohteen velaton kauppahinta oli
547,7 miljoonaa kruunua (n.
60,5 milj. euroa). Vuokrattava pinta-ala
on kokonaisuudessaan noin 31 000
neliömetriä, josta liiketiloja on
noin 18 600 neliömetriä.

Ruotsissa
meneillään olevat kehityshankkeet on esitetty taulukossa
kohdassa
Kehityshankkeet. Merkittävin kauden aikana aloitettu hanke
on uuden
kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin.

Ruotsin investointien
arvo katsauskaudella oli yhteensä noin 133,9
miljoonaa euroa, josta
uushankintojen osuus oli 128,9 miljoonaa euroa
(36,2 milj. euroa) ja
kehitysinvestointien 5,0 miljoonaa euroa (2,0
milj. euroa). Kauden lopussa
yhtiö omisti Ruotsissa kahdeksan (3)
kauppakeskusta ja seitsemän (6) muuta
kauppapaikkaa.

Baltia

Katsauskauden lopussa Citycon omisti Baltian maissa
kaksi
kauppakeskusta, Rocca al Maren Tallinnassa Virossa sekä
Mandarinaksen
Vilnassa Liettuassa. Lisäksi Citycon sopi kesäkuussa
ostavansa
Tallinnassa sijaitsevan kauppakeskus Magistralin noin
16,5
miljoonalla eurolla. Kauppa toteutui 16.7.2007.

Baltian markkinoiden
rajallisen koon, kilpailun ja sopivien
kiinteistöjen rajallisen saatavuuden
vuoksi Citycon on edennyt alueen
investoinneissa maltillisesti. Yhtiö etsii
kuitenkin jatkuvasti
potentiaalisia sijoituskohteita alueella. Baltian
nettovuokratuotot
kasvoivat katsauskaudella 31,9 prosenttia 2,8 miljoonaan
euroon.
Liiketoiminta-alueen nettovuokratuotot olivat 5,6 prosenttia
Cityconin
kaikista nettovuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Baltia


   
          Q2/ Q2/  Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/
          
  2007 2006 2007 2007 2006   % 2006
Kauden aikana
alkaneet
vuokrasopimukset, kpl    6  1   5  11   9 22,2%  
16
Alkaneiden vuokra-
sopimusten pinta-ala, m2 257 610  790 1 047 2 502
-58,2% 2 900
Vuokrausaste kauden
lopussa, %             100,0 99,9
100,0 -0,1% 100,0
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden
lopussa, vuotta        3,2  3,0  3,8 -21,1%  3,3

Taloudellinen
kehitys, Baltia

             Q2/ Q2/  Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos
1-12/
             2007 2006 2007 2007 2006   % 
2006
Liikevaihto, Me      1,9 1,4  1,8  3,7  2,7 39,3% 
6,2
Kiinteistökannan
markkina-arvon
muutos, Me        4,3 2,4  2,4 
6,7  3,1 118,2%  6,6
Liikevoitto, Me      5,6 3,4  3,5  9,1  5,0 
81,9% 10,9
Bruttovuokratuotot, Me  1,9 1,2  1,6  3,5  2,3 54,8% 
6,1
Nettovuokratuotot, Me   1,4 1,1  1,3  2,8  2,1 31,9% 
4,8
Bruttoinvestoinnit, Me  3,6 16,2  0,3  3,9 16,2 -76,0% 
16,2
Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me           85,6 89,9 77,9
 15,3% 83,3
Nettotuotto-% (1           6,6  6,6  7,0   - 
6,7

1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Edellä mainittu
kauppakeskus Magistral sijaitsee Tallinnassa, noin 64
000 asukkaan Mustamäen
kaupunginosassa. Magistral on rakennettu
vuonna 2000 ja sen vuokrattava
pinta-ala on 9 450 neliömetriä. Keskus
tarjoaa merkittäviä kehitys- ja
laajennusmahdollisuuksia, ja
kiinteistökaupan yhteydessä Citycon on sopinut
ostavansa myös noin 8
500 neliömetriä rakennusoikeutta kahdella miljoonalla
eurolla, mikäli
vireillä oleva kaavamuutos saa lainvoiman. Hankinta on
Cityconin
kolmas kauppakeskushankinta Baltiassa ja toinen Virossa.

Baltiassa
on käynnissä kauppakeskus Rocca al Maren merkittävä
uudistus- ja
laajennushanke. Hanketta on käsitelty tarkemmin
kohdassa
Kehityshankkeet.

Baltian investointien arvo katsauskaudella oli
yhteensä noin 3,9
miljoonaa euroa, josta uushankintojen osuus oli 0,0 miljoonaa
euroa
(16,2 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 3,9 miljoonaa euroa (0,0
milj.
euroa).

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 70,2 miljoonaa
euroa (55,0 milj.
euroa). Cityconin liikevaihto muodostuu pääosin
vähittäiskaupan
liiketilojen vuokratuotoista. Bruttovuokratuottojen
osuus
liikevaihdosta oli 95,3 prosenttia (96,0 %).

Liikevoitto kasvoi 231,9
miljoonaan euroon (108,7 milj. euroa).
Voitto ennen veroja oli 212,5 miljoonaa
euroa (95,8 milj. euroa) ja
voitto verojen jälkeen oli 170,4 miljoonaa euroa
(72,7 milj. euroa).
Liikevoiton kasvu johtui lähinnä kiinteistöomaisuuden
käyvän arvon
muutoksesta sekä hankittujen keskusten tuomasta
liikevoitosta.

Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoiton ja
muiden
kertaluontoisten erien vaikutus emoyhtiön omistajille
kuuluvaan
tulokseen verovaikutuksineen oli 152,7 miljoonaa euroa (56,8
milj.
euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on emoyhtiön omistajien
tilikauden
tulos verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa alle vertailukauden
tason.
Tuloksen lasku oli pääasiassa seurausta vertailukauden
sisältämästä
kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan
kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä
lisääntyneestä
kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan
liittyvistä
kuluista.

Tulos/osake oli 0,90 euroa (0,47 euroa). Tulos/osake
ilman käyvän
arvon muutosta, myyntivoittoa, muita kertaluontoisia eriä ja
niistä
aiheutuvia verovaikutuksia oli 0,08 euroa (0,10 euroa).

Liiketoiminnan
nettorahavirta/osake oli 0,11 euroa (0,10 euroa).

Henkilöstö ja hallinnon
kulut

Citycon-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 94
(61)
henkilöä, joista 70 oli Suomessa, 18 Ruotsissa, viisi Virossa ja
yksi
Liettuassa. Hallinnon kulut kasvoivat 8,6 miljoonaan euroon (5,9
milj.
euroa) sisältäen 0,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa)
henkilöstöoptioihin ja
huhtikuussa päätettyyn
osakepalkkiojärjestelmään liittyviä laskennallisia
kuluja. Kulujen
kasvuun vaikutti yhtiön toiminnan laajentuminen sekä
uuden
alueorganisaation rakentaminen ja siihen liittyvät
kustannukset.

Investoinnit

Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat
yhteensä 181,3
miljoonaa euroa (114,2 milj. euroa). Investoinneista 158,7
miljoonaa
euroa (101,0 milj. euroa) kohdistui uusien kiinteistöjen
hankintaan,
22,5 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa) kiinteistökehitykseen ja
0,2
milj. euroa (0,1 milj. euroa) muihin investointeihin.

Investoinnit
rahoitettiin pääasiassa katsauskauden aikana
toteutetulla 133,8 miljoonan euron
suunnatulla osakeannilla.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen
loppusumma oli 1 878,1 miljoonaa euroa
(1 170,6 milj. euroa). Kauden päättyessä
taseen velat olivat yhteensä
998,5 miljoonaa euroa (675,4 milj. euroa), joista
lyhytaikaista
velkaa oli 131,8 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa).
Konsernin
rahoitustilanne säilyi hyvänä katsauskaudella.

Korolliset velat
kasvoivat vertailukaudella 259,8 miljoonaa euroa ja
olivat 886,0 miljoonaa
euroa (626,2 milj. euroa). Konsernin
korollisten velkojen käypä arvo oli 903,5
miljoonaa euroa (626,2
milj. euroa) ja likvidit kassavarat olivat 40,1
miljoonaa euroa (17,7
milj. euroa), joten konsernin korollisen nettovelan käypä
arvo oli
863,3 miljoonaa euroa (608,5 milj. euroa).

Korollisten velkojen
keskikorko katsauskaudella oli 4,60 prosenttia
(4,33 %). Keskimääräinen
lainapääomilla painotettu laina-aika kasvoi
4,5 vuoteen (2,5 vuotta) ja
keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,4
vuoteen (2,4 vuotta). Korollisten
velkojen keskikorko 30.6.2007
koronvaihtosopimukset huomioituna oli 4,65
prosenttia.

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 prosenttia (42,3
%).
Nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 96,2 prosenttia (122,9
%).
Katsauskaudella nettovelkaantumisastetta laskivat ja
omavaraisuusastetta
nostivat toteutettu suunnattu osakeanti ja
katsauskauden hyvä tulos.

Kauden
lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 79,4
prosenttia (88,5 %)
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 68,1 prosenttia
(71,3 %) oli muutettu
kiinteäkorkoisiksi koronvaihtosopimuksilla.
Koronvaihtosopimukset huomioituna
yhtiön kauden lopun korollisesta
velasta 74,7 prosenttia oli kiinteään korkoon
sidottua. Konsernin
johdannaissopimusten nimellisarvo 30.6.2007 oli 627,6
miljoonaa euroa
(395,1 milj. euroa) ja käypä arvo 11,1 miljoonaa euroa (-5,6
milj.
euroa).

Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka
perusteella
suojauslaskennan alaisten koronvaihtosopimusten käyvän
arvon
muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan.
Koronvaihtosopimusten
nimellisarvo oli kauden lopussa 539,1 miljoonaa euroa
(395,1 milj.
euroa), josta suojauslaskentaa sovellettiin
koronvaihtosopimuksille,
joiden nimellisarvo oli 489,1 miljoonaa euroa (395,1
milj. euroa).

Nettorahoituskulut kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa 19,4
miljoonaan
euroon (12,9 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu
johtui
pääasiassa lisääntyneestä korollisen velan
määrästä,
vaihtovelkakirjalainan optiosta aiheutuvasta kulukirjauksesta
ja
vertailukaudella kirjatusta kertaluonteisesta 1,0 miljoonan
euron
valuuttakurssivoitosta. Tuloslaskelman nettorahoituskulut sisältävät
0,9
miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) vaihtovelkakirjalainan
optio-osuuteen
liittyvää laskennallista kulukirjausta.

Osakepääoma ja osakkeet

Citycon Oyj:n
rekisteröity osakepääoma vuoden 2007 alussa oli 225,7
miljoonaa euroa ja
osakkeiden määrä 167,2 miljoonaa. Tammi-kesäkuun
aikana yhtiön osakepääomaa on
korotettu suunnatun osakeannin ja
optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen
seurauksena yhteensä 33,9
miljoonalla eurolla ja 25,3 miljoonalla osakkeella.
Osakepääoman
muutokset käyvät tarkemmin ilmi oheisesta taulukosta. Kauden
lopussa
yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 259,6 miljoonaa euroa ja
osakkeiden
lukumäärä 192,5 miljoonaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja
kukin osake
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei
ole
nimellisarvoa.

Osakepääoman muutokset 1.1.-30.6.2007


Pvm  Peruste     
Muutos,  Muutos,  Osakepääoma,  Osakkeet,
2007           euroa 
osakkeet,     euroa     kpl
                   
kpl
1.1.                    225 697 293,00 167 183 180
9.2. 
Korotus    123 217,20   91 272 225 820 510,20 167 274 452
    (optio-

   oikeudet)
15.2. Korotus   33 750 000,00 25 000 000 259 570 510,20 192
274 452
   (suunnattu
    osakeanti)
27.4. Korotus         -  
206 441       - 192 480 893
    (optio-
   oikeudet)
14.6. Korotus
        -   21 854       - 192 502 747
    (optio-
   
oikeudet)
30.6.                   259 570 510,20 192 502
747


Koska yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja
koska
optio-oikeuksien ehtoja muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksellä
siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
yhtiön osakepääoma ei enää nouse
optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen seurauksena.

Tammi-kesäkuun aikana
Cityconin osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä
oli 357,6 miljoonaa euroa (108,4
milj. euroa) ja 66,4 miljoonaa (29,1
milj.) osaketta. Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 6,09 (4,23) euroa ja
alin 4,61 (3,02) euroa. Kauden
painotettu osakekohtainen keskikurssi
oli 5,39 (3,73) euroa ja päätöskurssi
4,77 (3,61) euroa. Yhtiön
osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 918,2
miljoonaa euroa
(595,7 milj. euroa).

Suunnattu osakeanti

Citycon vahvisti
tasettaan järjestämällä helmikuussa suunnatun
osakeannin. Anti perustui
Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen
26.1.2007 antamaan valtuutukseen.
Osakeanti suunnattiin suomalaisille
ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja
toteutettiin
nopeutetussa tarjousmenettelyssä 12.2.2007 ja 13.2.2007
välisenä
aikana. Osakeannissa merkittiin 25 miljoonaa uutta osaketta 5,35
euron
osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet osakkeet oikeuttavat
osinkoon 1.1.2007
alkaneelta tilikaudelta.

Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi
Cityconin helmikuussa
julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa
mm. yhtiön
kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Hallituksen
valtuutukset

Yhtiön 13. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous
valtuutti
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella
tai
maksuttomalla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja
yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla
osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta
painava
taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta
osakeannista
yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus valtuutettiin
antamaan osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Annettavien
uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa
olevien omien
osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään
100
miljoonaa. Valtuutukset ovat voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi
edellisestä
osavuosikatsauksesta sekä yhtiön 13.3.2007
julkaisemasta
pörssitiedotteesta, joka on saatavissa mm. yhtiön
kotisivuilta
www.citycon.fi.

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Fidelity
International Limited ilmoitti helmikuussa, että sen ja sen
suorien ja
epäsuorien tytäryhtiöiden osakeomistus Citycon Oyj:ssä oli
laskenut alle
kymmenen (10) prosentin rajan. Ilmoituksensa mukaan
Fidelity International
Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt
omistivat 14.2.2007 yhteensä 17
297 574 Cityconin osaketta, mikä
tuolloin vastasi yhdeksää prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja
äänistä.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa,
1999 A/B/C ja 2004 A/B/C.
Optio-ohjelmat ovat osa konsernin henkilöstön
kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet 1999 ja 2004 A on
listattu
Helsingin Pörssissä.
Optio-ohjelmien perustiedot käyvät ilmi oheisesta
taulukosta.

Optiot-oikeudet


Optio-oikeudet             1999 A 
 1999 B  1999 C
Myönnetyt optio-oikeudet, kpl    1 800 000 1 800 000 1
727 500
Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹            172
500
Merkintäsuhde, optio/osake      1:1,0927 1:1,0927 
1:1,0927
Merkintähinta/osake, e          1,35   1,35   
1,35
Osakkeiden merkintäaika alkaa     1.9.2000 1.9.2002 
1.9.2004
Osakkeiden merkintäaika päättyy   30.9.2007 30.9.2007
30.9.2007

Optio-oikeudet             2004 A  2004 B  2004
C
Myönnetyt optio-oikeudet, kpl    1 040 000 1 090 000 1 250
000
Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹  260 000  210 000  50
000
Merkintäsuhde, optio/osake      1:1,0611 1:1,0611 
1:1,0611
Merkintähinta/osake, e        2,1636 (² 2,6066 (²  4,55
(²
Osakkeiden merkintäaika alkaa     1.9.2006 1.9.2007 1.9.2008Osakkeiden
merkintäaika päättyy   31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011


(¹ Veniamo-Invest
Oy:llä ei ole oikeutta merkitä emoyhtiönsä
osakkeita.
(² Tilikaudelta 2006
jaetun osingon jälkeen. Osakkeen merkintähinta
alenee puolella vuosittain
jaettavien osinkojen määrästä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina
vähintään 1,35 euroa.

Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä
optio-oikeuksilla
merkittiin tammi-kesäkuussa yhteensä 228 295 uutta
Cityconin
osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 98 343 osaketta
1,35
euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 129 952
osaketta
2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Katsauskauden jälkeen Cityconin
optio-ohjelmiin liittyvillä
optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 307 524 uutta
Cityconin
osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 303 068
osaketta
1,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 4
456
osaketta 2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet
osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 24.7.2007 ja
otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 25.7.2007.
Vuonna
2007 merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007.

Cityconin
optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 613
077 uutta osaketta ja optio-ohjelmaan 2004
liittyvillä A-optio-oikeuksilla 1
155 307 uutta osaketta. Osakkeiden
merkintäaika vuoden 1999 optioilla päättyy
tämän vuoden syyskuun
lopussa. Yhtiön optio-ohjelmia on käsitelty tarkemmin
yhtiön vuoden
2006 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteen sivuilla
34-36.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön arvion mukaan keskeisimmät
lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden
talouksien
kehitykseen sekä sijoituskiinteistöjen tuleviin käyvän arvon
ja
korkotason muutoksiin. Yhtiön siirtäessä kasvustrategiansa
painopistettä
kiinteistöjen hankinnasta omaan kiinteistökehittämiseen
ja rakennuttamiseen
myös projektihallintaan ja rakennuskustannusten
nousuun liittyvät riskit
kasvavat. Toteutuessaan merkittävällä
korkotason nousulla,
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskulla,
projektiriskeillä,
rakennuskustannusten merkittävällä nousulla tai
talouskasvun merkittävällä
hidastumisella Suomessa, Ruotsissa tai
Baltiassa voisi olla haitallinen
vaikutus Cityconin liiketoimintaan
ja tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset
tapahtumat

Katsauskauden jälkeen tehdyillä osakekaupoilla Citycon Oyj
hankki
enemmistön Itä-Helsingissä sijaitsevasta Myllypuron
ostoskeskuksesta.
Osakekaupat liittyvät Myllypuron ostoskeskuksen ja sen
lähiympäristön
laajempaan uudistamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä
Helsingin
kaupungin kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon jatkaa aktiivisesti
omistamiensa kauppakeskusten kehittämistä
sekä laajentumisstrategiansa
toteuttamista myös uushankinnoilla
kiristyvässä kilpailuympäristössä. Yhtiö
arvioi kehityshankkeiden
merkityksen yhtiön liiketoiminnassa edelleen kasvavan
ja liikevoiton
ilman käyvän arvon muutoksia ja myyntivoittoja nousevan vuonna
2007.
Arvio perustuu vuokrattavissa olevien tilojen kasvuun, mikä on
seurausta
toteutetuista merkittävistä hankinnoista ja suunnitelluista
ja käynnissä
olevista kehitys- ja uudistushankkeista.

Helsingissä 20.7.2007

Citycon
Oyj

Hallitus

TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LYHENNETTY VÄLITILINPÄÄTÖS
30.6.2007

Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS


             
Q2/  Q2/     Q1-2/ Q1-2/     1-12/
Me            2007 2006
 Muutos 2007 2006 Muutos 2006
Bruttovuokra-
tuotto          34,1 
26,7 27,8 % 66,9 52,8 26,6 % 115,1
Käyttökorvauk-
set ja palvelu-
tuotot  
        1,8  1,1 66,3 %  3,3  2,2 49,2 %  4,2
Liikevaihto
(Liite
3)        35,9 27,8 29,4 % 70,2 55,0 27,5 % 119,4
Hoitokulut   
    10,0  8,0 24,7 % 21,1 15,9 33,0 % 36,0
Vuokraus-
toiminnan
muut
kulut        0,1  0,1 -12,4 %  0,1  0,2 -42,3 % 
0,6
Nettovuokra-
tuotto          25,8 19,6 31,5 % 49,0 39,0 25,6
% 82,8
Hallinnon kulut      4,3  2,7 58,4 %  8,6  5,9 44,9 % 
12,9
Liiketoiminnan
muut tuotot ja
kulut          -0,1  0,0    - 
-0,1  0,3    -  0,6
Nettovoitot
sijoituskiinteis-
töjen arvostuk-
sesta
käypään
arvoon         160,1 59,8 167,7 % 191,6 75,3 154,4 %
120,1
Nettovoitot
sijoitus-
kiinteistöjen
myynneistä         -   - 
  -   -   -    -  5,9

Liikevoitto       181,6 76,8 136,4 %
231,9 108,7 113,4 % 196,5

Rahoituskulut
(netto)         10,0  5,9 
69,5 % 19,4 12,9 50,5 % 30,9
Voitto ennen
veroja         171,6 
70,9 142,0 % 212,5 95,8 121,9 % 165,6
Tilikauden
tulokseen
perustuvat
verot  
        -2,8 -1,6 76,7 % -4,2 -3,0 40,1 % 
-7,4
Laskennalliset
verot          -33,1 -15,6 112,4 % -37,9 -20,1 
88,4 % -31,8
Katsauskauden
voitto         135,8 53,8 152,4 % 170,4 
72,7 134,5 % 126,4

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille  
     134,6 54,3 147,7 % 167,6 72,4 131,4 % 124,9
            
                1 269,0
Vähemmistölle       1,2 -0,6   
 -  2,8  0,2    %  1,5

Tulos/osake,
euroa          0,70 0,34
106,7 % 0,90 0,47 90,5 % 0,78
Tulos/osake,
laimennettu,
euroa       
   0,62 0,33 85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74Lyhennetty konsernitase,
IFRS


Me               Liite 30.6.2007 30.6.2006
31.12.2006

Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt        4  1
799,2  1 143,2  1 447,9
Rakenteilla olevat
kiinteistöt           
 5   13,6     -     -
Muut aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet  
       0,7    0,7    0,6
Johdannaissopimukset
ja muut
pitkäaikaiset varat    7   14,2    0,4    4,8
Pitkäaikaiset varat
yhteensä      1 827,7  1 144,3  1 453,3

Lyhytaikaiset
varat
Johdannaissopimukset        7    0,3     -    
0,4
Myyntisaamiset
ja muut saamiset             10,0    8,6  
 11,3
Rahavarat ja pankkisaamiset    6   40,1   17,7   
21,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä       50,3   26,3    33,1

Varat
yhteensä             1 878,1  1 170,6  1 486,4

Oma pääoma ja
velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma          
     259,6   222,8   225,7
Osakeanti                 
 -     -    0,1
Ylikurssirahasto ja
muut sidotut rahastot       
   131,1   116,0   131,1
Arvonmuutosrahasto         7    6,9 
  -4,2    -1,3
Sijoitetun vapaan
pääoman rahasto             
99,2     -     -
Kertyneet voittovarat          354,1  
156,7   209,7
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä       
850,9   491,4   565,3
Vähemmistön osuus             28,6   
3,8    15,0
Oma pääoma yhteensä           879,5   495,2   
580,3

Velat
Pitkäaikaiset korolliset velat      783,9   536,9   
726,3
Johdannaissopimukset ja
muut korottomat velat       7    2,0  
  5,8    4,9
Laskennalliset verovelat         80,7   27,7   
 40,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä       866,7   570,5   
771,7

Lyhytaikaiset korolliset velat      102,1   89,3   
87,6
Ostovelat ja muut velat          29,7   15,7   
46,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä       131,8   104,9   134,4
Velat
yhteensä              998,5   675,4   906,1
Oma pääoma ja
velat yhteensä      1 878,1  1 170,6  1 486,4


Konsernin lyhennetty
oman pääoman laskelma, IFRS


           Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma
                  Yli-     Sijoi-
  
               kurssi-      tetun Kerty-
         
       rahasto Arvon- vapaan  neet
         Osake- Osake- 
ja muut muutos- pääoman voitto-
Me        pääoma  anti rahastot
rahasto rahasto  varat
Oma pääoma
1.1.2006      184,1  1,1   85,4 
-10,5    -  96,5
Rahavirran
suojaus                   
6,3
Katsauskauden
tulos                           
72,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä                
  6,3      72,4
Osakemerkinnät
osakeoptioilla   38,7  -1,1  
37,2
Osingonjako
(Liite 8)              -6,6         
-12,6
Osakeperusteiset
maksut                         
  0,4
Oma pääoma
30.6.2006     222,8   -  116,0  -4,2   0,0 
156,7
Oma pääoma
1.1.2007      225,7  0,1  131,1  -1,3    - 
209,7
Rahavirran
suojaus                   
8,2
Katsauskauden
tulos                           
167,6
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä                
   8,2      167,6
Osakepääoman
muutos       33,8         
     98,8
Osakemerkinnät
osakeoptioilla    0,1  -0,1   0,0     
  0,4
Osingonjako
(Liite 8)                         
-23,4
Muuntoerot                         
-0,3
Osakeperusteiset
maksut                          
  0,5
Muut muutokset            0,0
Oma pääoma
30.6.2007     
259,6  0,0  131,1   6,9  99,2  354,1
               
       Emoyhtiön
                     omistajille
Vähem-   Oma
                       kuuluva mistön 
pääoma
Me                     oma pääoma osuus
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2006               356,6  3,6  
360,2
Rahavirran suojaus                6,3      
6,3
Katsauskauden tulos               72,4  0,2  
72,7
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut
yhteensä                
    78,8  0,2   79,0
Osakemerkinnät osakeoptioilla          
74,8      74,8
Osingonjako (Liite 8)              -19,2   
   -19,2
Osakeperusteiset maksut              0,4      
0,4
Oma pääoma 30.6.2006              491,4  3,8  495,2
Oma
pääoma 1.1.2007               565,3  15,0  580,3
Rahavirran
suojaus                8,2       8,2
Katsauskauden tulos 
              167,6  2,8  170,4
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut
yhteensä                    175,8  2,8  
178,6
Osakepääoman muutos               132,5     
132,5
Osakemerkinnät osakeoptioilla           0,4      
0,4

Osingonjako (Liite 8)              -23,4     
-23,4
Muuntoerot                    -0,3  -0,3  
-0,6
Osakeperusteiset maksut              0,5       0,5
Muut
muutokset                  0,0  11,2   11,2
Oma pääoma
30.6.2007              850,9  28,6  879,5Konsernin
lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS


                     
           1-12/
Me                  Liite Q1-2/2007
Q1-2/2006  2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja         
     212,5   95,8 165,6
Oikaisut voittoon ennen veroja        
-171,5   -62,2 -94,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta         
           41,0   33,5  71,6
Käyttöpääoman muutos        
      -2,7    0,0  -0,5

Liiketoiminnan rahavirta          
  38,3   33,5  71,1

Maksetut korot ja muut rahoituskulut      -15,2 
  -17,0 -34,1
Saadut korot ja muut rahoitustuotot       1,0    0,2 
 0,9
Maksetut välittömät verot            -3,7   -2,1 
-5,9

Liiketoiminnan nettorahavirta          20,5   14,7 
32,0

Investointien rahavirta
Tytäryritysten
hankinnat
vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla          -165,3  
-66,7 -331,8
Sijoituskiinteistöjen hankinnat     4     -   -32,3 
-33,6
Investoinnit sijoituskiinteistöihin   4   -15,4   -13,2 
-35,6
Investoinnit rakenteilla oleviin
kiinteistöihin sekä
muihin
aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin      5   -7,3    
 -   -
Sijoituskiinteistöjen myynti            -     - 
73,9
Investointien rahavirta            -188,0  -112,1
-327,1

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut          
132,5   73,6  77,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot         130,0  
180,0 421,2
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              
  -115,5  -132,0 -392,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot         209,3
   30,0 675,3
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut            
    -146,4   -32,8 -461,8
Maksetut osingot             8  
-23,4   -19,2 -19,2
Rahoituksen rahavirta             186,6  
 99,6 300,8

Rahavarojen muutos               19,0    2,1  
5,7
Rahavarat katsauskauden alussa      6   21,3   15,6 
15,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus       -0,2    0,0   
-
Rahavarat katsauskauden lopussa     6   40,1   17,7 
21,3


KONSERNIN LYHENNETYN VÄLITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Yrityksen 
perustiedot

Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin
erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt
Suomeen,
Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhtiö on suomalainen, Suomen lakien
mukaan
perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki.
Hallitus on
hyväksynyt välitilinpäätöksen 20.7.2007.

2. Tilinpäätöksen laatimisperusta ja
laskentaperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Citycon konsernin
välitilinpäätös 30.6.2007 on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti.
Välitilinpäätös ei sisällä kaikkia
vuositilinpäätöksessä
esitettäväksi vaadittavia tietoja, joten sitä tulee lukea
yhdessä
Cityconin vuoden 2006 vuositilinpäätöksen
kanssa.

Laskentaperiaatteet

Citycon muutti 1.1.2007 alkaen
laskentaperiaatettaan IAS 23 Vieraan
pääoman menot -standardiin liittyen.
Citycon siirtyi noudattamaan IAS
23 -standardin sallimaa vaihtoehtoista
menettelytapaa, jolloin
vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja
järjestelypalkkiot
aktivoidaan rakenteilla olevien kiinteistöjen
hankintamenoon.
Muilta osin Cityconin välitilinpäätöksen laatimisessa on
noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä
31.12.2006.

Uusien hankintojen yhdistäminen

Cityconin osuus kesäkuussa 2007
hankitun kiinteistöyhtiö
Balticgruppen Handel AB:n varoista ja veloista on
arvostettu
alustaviin käypiin arvoihin taseessa.

Raportointi Gazit-Globe
Ltd.:lle

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Gazit-Globe Ltd., jonka
omistusosuus
yhtiöstä on n. 38,9 prosenttia, on ilmoittanut yhtiölle
ryhtyvänsä
soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja
(IFRS)
raportoinnissaan vuonna 2007. IFRS-standardien mukaan yhtiöllä voi
olla
toisessa yhtiössä määräysvalta, vaikka sen omistusosuus yhtiössä
ei ylittäisi
50 prosenttia. Gazit-Globe Ltd. on katsonut, että sillä
on IFRS-standardien
tarkoittama määräysvalta Citycon Oyj:ssä, koska
se on pystynyt
osakeomistuksensa perusteella käyttämään määräysvaltaa
Citycon Oyj:n
yhtiökokouksissa. Citycon Oyj luovuttaa yhtiöiden
välillä tehdyn sopimuksen
perusteella Gazit-Globe Ltd.:lle
yksityiskohtaisempia, kirjanpitoon liittyviä
tietoja väli- ja
vuositilinpäätöksissä julkistettujen tietojen lisäksi,
jotta
Gazit-Globe Ltd. pystyy yhdistelemään Citycon-konsernin luvut
omaan
IFRS:n mukaiseen tilinpäätökseensä.

3. Segmentti-informaatio

Cityconin
liiketoiminta on jaettu liiketoimintayksiköihin Suomi,
Ruotsi ja Baltia.


  
   Q2/ Q2/      Q1-2/ Q1-2/      1-12/
Me    2007 2006  
Muutos 2007 2006  Muutos 2006

Liikevaihto

Suomi   24,7 23,7   4,2 % 
48,6 47,1   3,3 % 95,8
Ruotsi   9,3 2,7  245,8 % 17,8  5,3  235,0 % 
17,3
Baltia   1,9 1,4  38,3 %  3,7  2,7  39,3 %  6,2
Yhteensä 35,9
27,8  29,4 % 70,2 55,0  27,5 % 119,4

Liikevoitto

Suomi  137,1 72,5  
89,1 % 167,3 103,2  62,0 % 176,1
Ruotsi  40,6 2,4 1 599,6 % 59,4  3,4 1
627,7 % 16,8
Baltia   5,6 3,4  65,1 %  9,1  5,0  81,9 % 10,9
Muut  
 -1,8 -1,5  17,7 % -3,8 -3,0  28,0 % -7,2
Yhteensä 181,6 76,8  136,4 %
231,9 108,7  113,4 % 196,5Me    30.6.2007 31.12.2006 
Muutos

Varat

Suomi   1 190,5  1 016,6 17,1 %
Ruotsi    535,8   
358,0 49,6 %
Baltia    94,7    83,6 13,2 %
Muut     57,2   
28,2 103,0 %
Yhteensä  1 878,1  1 486,4 26,3 %


Merkittävä kasvu Ruotsin
varoissa johtuu Tumba Centrum
-kauppakeskuksen sekä kauppakeskus Strömpilenin
ja liikekiinteistö
Länkenin
hankinnoista.

4. Sijoituskiinteistöt


Me     
              30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Tilikauden alussa  
          1 447,9   956,6   956,6
Lisäykset           
      181,1   109,9   436,2
Myynnit                 
   -     -   -67,9
Siirto rakenteilla oleviin
kiinteistöihin     
         -13,6     -     -
Nettovoitot arvostuksesta
käypään
arvoon               191,9   75,3   120,1
Valuuttakurssiero
             -8,1    1,3    2,9
Tilikauden lopussa     
       1 799,2  1 143,2  1 447,9


Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
on määrittänyt ulkopuolinen
arvioija nettotuottoon perustuvan
kassavirta-analyysin avulla, jonka
keskeisimpiä muuttujia ovat markkinavuokrat,
vuokrausaste, hoitokulut
ja tuottovaatimus. Ulkopuolisen arvioijan
kassavirta-analyysissä
käyttämät tuottovaatimukset olivat segmenteittäin
seuraavanlaiset
30.6.2007 ja 31.12.2006:


Tuottovaatimus (%) 30.6.2007
31.12.2006
Suomi          5,9    6,6
Ruotsi          5,5
    6,4
Baltia          6,3    7,1
Keskimäärin       5,8
    6,6


5. Rakenteilla olevat kiinteistöt

Cityconin kehittäessä
investointihankkeen avulla olemassa olevia
sijoituskiinteistöjään käsitellään
tällainen kiinteistö taseessa
edelleen sijoituskiinteistönä, johon sovelletaan
IAS 40:n mukaista
käyvän arvon mallia. Poikkeuksia ovat suuret kehityshankkeet,
joissa
rakennetaan esim. uutta rakennusta tai merkittävää
laajennusosaa.
Tällaiset hankkeet käsitellään IAS 16
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti
valmistumiseensa
asti. Tällaiset kehityshankkeet esitetään taseessa erillään
muista
aineellisista hyödykkeistä rakenteilla olevat kiinteistöt -ryhmässä
the
European Public Real Estate Association (EPRA) suositusten
mukaisesti.
Rakenteilla olevat kiinteistöt muodostuivat 30.6.2007
Rocca al Mare, Åkerbserga
ja Liljeholmen -kauppakeskusten
laajennushankkeisiin kertyneistä
investoinneista. Investoinnit
rakenteilla oleviin kiinteistöihin olivat 7,1
miljoonaa euroa (0,0
milj. euroa) ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ja
rakenteilla
olevat kiinteistöt olivat taseessa 13,6 miljoonaa euroa
30.6.2007.

6. Rahavarat


Me                  30.6.2007
30.6.2006 31.12.2006
Käteinen raha ja pankkitilit        24,9   14,2 
   19,4
Käyttörajoitetut rahat ja pankkitilit     -    1,0     
-
Lyhytaikaiset pankkitalletukset      15,2    2,5    1,9
Yhteensä
                 40,1   17,7    21,3


7.
Johdannaissopimukset


Me            30.6.2007    30.6.2006   
 31.12.2006

           Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis-
Käyvät
             arvot arvot   arvot arvot   arvot 
arvot
Korkojohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Erääntyminen:
alle vuosi 
        50,0  0,3   78,2  0,6   50,0  0,4
1-2 vuotta    
    60,0  0,4   50,0  -0,4   40,0  0,0
2-3 vuotta        
149,0  -2,0   143,9  -2,6   86,0  -2,6
3-4 vuotta         40,0 
 1,1   83,0  -3,4   83,0  -2,6
4-5 vuotta         0,0  0,0 
  40,0  0,1   40,0  -0,8
yli 5 vuotta       240,1  11,8   
0,0  0,0   242,7  3,8
Yhteensä         539,1  11,5   395,1 
-5,6   541,7 
-1,8

Valuuttajohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Erääntyminen:
alle vuosi 
       88,5  -0,4    0,0  0,0   14,8  0,0
Yhteensä      
    88,5  -0,4    0,0  0,0   14,8  0,0


Johdannaissopimusten
käyvät arvot kuvaavat sopimusten markkina-arvoa
tilinpäätöspäivän
markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty
korollisen velan
korkoriskin ja valuuttakurssiriskin
suojaamistarkoituksessa.

Sopimusten
käypiin arvoihin sisältyvä valuuttakurssitappio 0,9 milj.
euroa (0,0 milj.
euroa) on kirjattu
tuloslaskelman
nettorahoituskuluihin.

Koronvaihtosopimuksista suojauslaskentaa
sovelletaan sopimuksille,
joiden nimellisarvo on 489,1 milj. euroa (395,1 milj.
euroa).
Sopimuksista on kirjattu 6,9 milj. euroa (-4,2 milj. euroa)
oman
pääoman arvonkorotusrahastoon verovaikutus huomioituna.

8.
Osingonjako

Cityconin hallituksen ehdotuksen ja 13.3.2007
yhtiökokouksen
hyväksymän mukaisesti tilikauden 2006 osinko oli 0,14
euroa
osakkeelta (0,14 euroa tilikautena 2005).

Maksetut osingot olivat 23,4
milj. euroa (19,2 milj. euroa)
katsauskaudella.

9. Vastuusitoumukset


Me   
                30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Kiinnitykset
maa-alueisiin ja
rakennuksiin                47,6    7,8  
 21,1
Pankkitakaukset               20,1    5,4   
37,1
Pääomasitoumukset              84,7     -   
40,7


Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 84,7 milj. euroa
pääomasitoumuksia
liittyen pääasiassa useisiin kehityshankkeisiin.

10. Tunnuslukuja


     
  Q2/ Q2/     Q1-2/ Q1-2/    1-12/
       2007 2006 Muutos 
2007 2006 Muutos 2006
Tulos/osake,
euroa     0,70 0,34 106,7 % 0,90 
0,47 90,5 % 0,78
Tulos/osake
laimennettu,
euroa (EPRA
tulos/osake) 0,62 0,33 
85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74
Oma pääoma/
osake, euroa
(EPRA NAV)      
     4,42 2,98 48,5 % 3,38
Omavaraisuus-
aste, %            
 46,9 42,3   - 39,1


Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2006
tilinpäätöksestä.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Taloudellinen raportointi
vuonna 2007

Citycon julkistaa seuraavan osavuosikatsauksen kaudelta
1-9/2007
torstaina 18.10.2007 noin klo 12.
Lisää sijoittajatietoa Cityconin
verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora
Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333
256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 050 557
9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fiKertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1. - 30.6.2007
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet
yleisluonteisesti Citycon Oyj:n
osavuosikatsauksen kaudelta 1.1. - 30.6.2007.
Hallitus ja
toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5
§:ssä
tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme
yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen
pyynnöstä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n 7 momentin mukaisen
lausunnon
osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu
yleisluonteista tarkastusta
koskevan kansainvälisen suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen
tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen
varmuuden
saavuttamiseksi siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia
virheitä
tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu
pääasiallisesti
yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja
analyyttisiin
tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta
alemman
tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä
siten
anna tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella
tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei
osavuosikatsausta
olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien
säännösten ja
määräysten mukaisesti siten, että se ei anna
arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää kuvaa
Citycon Oyj:n
taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 20. heinäkuuta 2007

Ernst
& Young Oy
KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen
KHT 


Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007