Avaldatud: 2017-07-18 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2017. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV teenis poolaastaga 9,9 miljonit eurot puhaskasumit

Käesoleva aasta teises kvartalis teenis AS LHV Group 4,9 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: panga kasum oli 3,4 miljonit eurot, varahalduse kasum 1,6 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum 0,2 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli teises kvartalis 16,4%.

Konsolideerimisgrupi kasum oli teises kvartali 0,2 miljoni euro võrra väiksem kui I kvartalis ja täpselt sama kui aasta tagasi, II kvartalis 2016. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas teises kvartalis 60 miljoni euro võrra (+11%; +8 miljonit eurot I kvartalis) 606 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid rekordilised 210 miljonit eurot (+26%; +22 miljonit eurot I kvartalis) 1008 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 14 miljoni euro võrra (+1%; +46 miljonit eurot I kvartalis), ulatudes 1035 miljoni euroni. Laenude allahindluse kulu oli II kvartalis 1,8 miljonit eurot (0,1 miljonit eurot I kvartalis), olles mõjutatud panga kahe kliendi allahindlustest summas 1,4 miljonit eurot.

AS-i LHV Group 2017. aasta esimese kuue kuu konsolideeritud kasum oli 9,9 miljonit eurot: pank teenis sellest 7,6 miljonit eurot, varahaldus 2,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,5 miljonit eurot. Esimese poolaasta kasum on 1,6 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul liikus LHV teise kvartali jooksul edasi tugevas tempos:
"Hea meel on, et panga klientide arv suurenes kvartaliga ligikaudu 5000 võrra ning laenuportfell 59 miljoni euro võrra, laenudest kasvasid enim ettevõtluslaenud. Klientide hoiused ületasid kvartalis 1 miljardi euro piiri, sh kasvas mitteresidentide hoiuste maht. Peamiselt sisaldab see finantstehnoloogia ettevõtteid, kelle teenindamine on LHV uus strateegiline ärisuund. Ühtlasi saavutati uued rekordtasemed klientide aktiivsuses maksetes, kaarditehingutes ja kaarditehingute vastuvõtmises.

Kvartali teises pooles esitas pank ka Ühendkuningriigi filiaali asutamiseks vajalikud dokumendid Finantsinspektsioonile, tegi kokkuleppe kontori asukoha osas Londonis ning liitus UK Finance'ga. Ühendkuningriigi suunalised arengud on plaanipärased.

II kvartali tulemused sisaldavad tavapärasest suuremaid laenude allahindlusi. Oleme jätkuvalt  tugevas krediiditsüklis, mis vähendab küll krediidikahju riski portfelli tasemel, kuid ei välista maksevõime halvenemist konkreetsete klientide lõikes. Eelarve mõttes olid allahindlused ootuspärased.

Muudest II kvartalis toimunud sündmustest saab esile tuua videotuvastusega alustamise. Lisaks võtsime kasutajamugavuse täiustamiseks kasutusele Smart-ID autentimislahenduse, laiendasime sularahaautomaatide võrgustikku Rakverre ja Viljandisse  ning arendasime LHV Facebooki kanalis vestlusroboti. Meie koostöös Maksu- ja Tolliametiga turule toodud palgamakse lahendus pälvis tänavuse Eesti Pangaliidu innovatsioonipreemia.

Finantsplaanist kiirema kasvu toetamiseks planeerib LHV Pank juulikuus suurendada kapitali 3 miljoni euro võrra, kaasates vastava summa LHV Groupilt. Toimuv tehing on kontsernisisene ning ei mõjuta grupi omavahendite seisu.

LHV pensionifondid jätkasid Eestiga seotud investeeringute tegemist. Esimese poolaastaga kokku on meie pensionifondid teinud juba 100 miljoni euro väärtuses investeerimisotsuseid, mis on seotud Eestiga. Kuna väärtpaberite hinnad rahvusvahelistel börsidel on kõrged ja Tallinna börsi kauplemismahud on tagasihoidlikud, oleme asunud ise kohalikku kapitaliturgu arendama ning otsima uusi investeerimisvõimalusi. LHV pensionifondide eesmärk on aidata kohalikel ettevõtetel kasvada ja seejuures loodame teenida sellest kasvust pensionifondide klientidele tulu. 

Mokilizingase kasum oli II kvartalis 0,2 miljonit eurot. Finantseerimisportfell suurenes kvartaliga 0,3 miljonit eurot ja oli kvartali lõpuks 34 miljonit eurot. Portfelli krediidikvaliteet püsib stabiilsena.

LHV väljavaade käesolevaks aastaks on hea. Soovime kasvada kõigis oma ärisuundades. LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond, mis viimaste näitajate alusel on paranemas.

Krediiditurg on püsinud tugevana, iseloomustavateks näitajateks on turu laenumahtude kasv ning madal võlgnevuste tase. Samas on olemas märgid krediidi kõrgemast hinnastamisest ning võlgadega seotud ettevõtete arvu kasvust.

Kuue kuu kokkuvõttes edestame 2017. aasta veebruaris avaldatud finantsplaani puhaskasumi osa 1 miljoni euro võrra, prognoositavat 21,8 miljoni euro suurust kasumit hetkel muutmas pole. Keskpikas plaanis on võimalik kasvada koos turu üldise kasvuga, kuid läbi uute ja kaasaegsete finantsteenuste pakkumise näeme võimalust suurendada ka oma turuosa. LHV strateegiline nurgakivi on kvaliteetne kasv."

 

Kasumiaruanne, EURt  II kv 2017 I kv 2017 6 kuud 2017 6 kuud 2016
   Neto intressitulu 8 607 8 164 16 771 14 018
   Neto teenustasutulu 5 213 5 285 10 498 7 962
   Neto finantstulud 930 396 1 326 1 345
   Muud tegevustulud -84 -23 -108 113
Tulud kokku 14 665 13 822 28 487 23 438
   Personalikulu -3 621 -3 590 -7 211 -6 729
   Kontorikulud -374 -437 -811 -758
   IT kulud -438 -416 -854 -866
   Turunduskulud -1 118 -1 107 -2 224 -1 841
   Muud tegevuskulud -2 376 -2 145 -4 521 -3 734
Kulud kokku -7 926 -7 695 -15 622 -13 929
Ärikasum 6 739 6 127 12 866 9 509
Kasum enne allahindlusi 6 739 6 127 12 866 9 509
   Laenude allahindlus -1 839 -94 -1 933 -997
   Tulumaksukulu -21 -983 -1 004 -146
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 4 878 5 050 9 929 8 367
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 4 878 5 050 9 929 8 367
   Vähemusosaluse osa 458 581 1 039 793
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 4 420 4 469 8 890 7 574

 

Bilanss, EURt  juuni.17 märts.17 juuni.16
   Raha ja raha ekvivalendid 488 630 348 474 236 395
   Finantsvarad 60 676 68 609 103 936
   Laenud klientidele 613 366 551 233 474 452
   Laenude allahindlus -7 314 -5 571 -5 152
   Nõuded klientide vastu 4 352 2 587 2 022
   Muud varad 11 551 11 952 11 529
Varad kokku 1 171 261 977 284 823 181
      Nõudmiseni hoiused 868 348 668 350 482 075
      Tähtajalised hoiused 139 706 129 863 189 928
      Saadud laenud 190 90 914
   Võlgnevused klientidele 1 008 244 798 303 672 918
   Muud kohustused 17 749 35 081 23 521
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 1 056 893 864 284 727 339
Omakapital 114 368 113 000 95 842
   sh vähemusosaluse osa 6 358 5 900 4 034
Kohustused ja omakapital kokku 1 171 261 977 284 823 181

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

AS LHV Group tutvustab majandustulemusi investorkohtumisel, mis leiab aset 18. juulil 2017 algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/463.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 350 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 123 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 175 000 klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


Faktiraamat EST 2017-Q2.pdf
LHV Group vahearuanne 2017-Q2.pdf
LHV Group 2017-Q2 Investoresitlus.PDF