Paskelbta: 2021-04-30 17:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Tarpinė informacija

Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. trijų mėnesių neaudituota finansinė informacija

Patikslinimas: finansinėse ataskaitose patikslinta akcininkų turimų akcijų ir jų dalies informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia trijų mėnesių, pasibaigusių 2021 m. kovo 31 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

  • Grupės ir Bendrovės 2021 m. 3 mėn. pardavimo pajamos atitinkamai siekia 15,7 mln. Eur ir 15,0 mln. Eur, arba atitinkamai yra 21,5% ir 24,2% mažesnės, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (atitinkamai  20,0 mln. Eur ir 19,8 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2021 m. 3 mėn. grynasis pelnas (nuostoliai) atitinkamai yra (9,1) mln. Eur ir (9,2) mln. Eur, arba atitinkamai 8,7 mln. Eur ir 8,9 mln. Eur didesni, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (atitinkamai (0,4) mln. Eur ir (0,3) mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2021 m. 3 mėn. koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) atitinkamai yra 0,04 mln. Eur ir (0,09) mln. Eur, arba atitinkamai 3,9 mln. Eur ir 4,1 mln. Eur mažesni, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (atitinkamai 3,9 mln. Eur ir 4,0 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2021 m. 3 mėn. EBITDA atitinkamai sudaro 7,3 mln. Eur ir 7,0 mln. Eur  arba yra atitinkamai 39,2% ir 41,2% mažesnė, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (atitinkamai 12,0 mln. Eur ir 12,1 mln. Eur).

Lyginant 2021 m. 3 mėn. su 2020 m. 3 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:

  2021 m. 3 mėn. finansiniai rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 3 mėn. 2021 m. 3 mėn. koreguoti rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 3 mėn.
Pardavimo pajamos 15,7 mln. Eur - 21,5% 15,7 mln. Eur - 21,5%
Grynasis pelnas - 9,1 mln. Eur - 8,7 mln. Eur 0,04 mln. Eur - 3,9 mln. Eur
EBITDA 7,3 mln. Eur - 39,2% 7,3 mln. Eur - 39,2%

Vadovybės komentaras:

2021 m.  mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2020 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

Reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 8,9 mln. Eur ir yra 2,5 mln. Eur arba 21,9% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (11,4 mln. Eur). Mažesnėms pajamoms įtakos turėjo mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, ir 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į per 2014 – 2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. Eur.

Pajamos iš SGD komercinės veiklos per 2021 m. 3 mėn. yra 1,4 mln. Eur ir yra 40,0 % didesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (1,0 mln. Eur). SGD komercinės veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2021 m. 3 mėn. naftos terminalų pajamos yra 2,1 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu. Tebesitęsiantys apribojimai Europos šalyse dėl COVID-19 pandemijos atitinkamai turėjo įtakos KN naftos terminalo krovos kiekiams ir 2021 m. 1 ketvirtį. 2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės klientas BNK (UK) Limited informavo apie laikiną naftos produktų prekybos, vykdant krovą per Klaipėdą, sustabdymą, sudarant naujus kontraktus tarp BNK ir jų klientų. Š. m. pirmąjį ketvirtį BNK užbaigė naftos produktų krovą, kurie per KN naftos terminalą buvo kraunami pardavimo sutarčių pagrindu iki įsigaliojant ribojimams dėl krovos per Klaipėdos uostą. Per 2021 m. tris mėnesius KN rinkos dalyviams pasiūlė laisvus terminalo pajėgumus tamsiųjų šildomų naftos produktų krovai, dalį pajėgumų Bendrovė išnuomojo benzino, etanolio saugojimui, taip pat pratęstas bendradarbiavimas dėl biodegalų krovos 2021 metams.  


Pridedama:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d.
  2. 2021 m. 3 mėn. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.


PriedaiIFRS_2021_LT_Q1.pdf
KN_veiklos rezultatai_2021_1K.pdf