English Estonian
Avaldatud: 2024-05-30 12:30:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee uued veehinnad

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna ja Saue piirkonna veeteenuse uueks hinnaks eraklientidele 1.84 eurot ning äriklientidele 3.45 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Tallinna Vesi esitas neli aastat stabiilselt püsinud veehinna komponentide muutmise taotluse septembris 2023, vastavalt veetaristu toimepidevuse tõstmise investeeringuvajadustele ning uuest seadusest tulenevale kohustusele ühtlustada era- ja äritarbijate veehind.

„Elutähtsa teenuse osutajana on meil kohustus planeerida oma kulusid nii, et need tagavad kvaliteetse ja jätkusuutliku teenuse nii täna kui tulevikus. Iga sendi lisamise vajadus vee hinnale on hoolikalt läbi kaalutud, sest soovime hoida teenuse hinna kättesaadava kõigi tarbijate jaoks. Meie veetarbijad on üldiselt säästlikud ning väärtustavad vett kui olulist loodusressurssi, keskmine veetarbimine inimese kohta on alla kolme kuupmeetri kuus,“ selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Veeteenuse hind Tallinnas ja Sauel muutub eraklientide jaoks 28 sendi võrra kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Selles piirkonnas on keskmine veekulu inimese kohta alla 3 kuupmeetri kuus, see tähendab, et keskmiselt tõuseb veeteenuse kulu alla ühe euro inimese kohta kuus. Uued hinnad hakkavad kehtima alates 1. juulist 2024.

Tallinna Vesi esitas veeteenuste hinna muutmise taotluse konkurentsiametile mullu septembris ning kuna vahepealse kaheksa kuuga on näiteks energiakulud langenud, siis on esialgu võimalik edasi tegutseda algsest taotlusest veidi madalama hinnaga.

Lähtudes tootmis- ja tegevuskulude muutusest ning veetaristu ulatuslikust investeeringuvajadusest, on hinnamuudatused võimalikud ka tulevikus.

Tallinna Vesi korrigeeris viimati vee hinda kõigi kululiikide lõikes 2019. aastal, vahepealsel ajal on veehinnad muutunud vaid elektrienergia kulude ulatuses. „Samal perioodil on aga üldine hinnatõus olnud pea 40%, mis on oluliselt kasvatanud ka meie kulutusi mastaapse veetaristu haldamiseks,“ selgitas Aleksandr Timofejev.

Tallinna Veele kuulub Eesti suurim vee- ja kanalisatsioonitaristu, mis lisaks igapäevasele hooldusele vajab ka järjepidevaid investeeringuid. „Viimase nelja aastaga oleme oma taristu uuendamisse investeerinud üle 80 miljoni euro. Need ja tulevased investeeringud on vajalikud selleks, et tagada joogivee kõrge kvaliteet, veeteenuse toimepidevus ja Läänemere puhtus,“ lisas Timofejev.

Tallinna ja Saue piirkonnas muutub Konkurentsiameti poolt kinnitatud veeteenuse hind praeguse 1. 56 euro asemel 1.84 euroni kuupmeetri kohta, hinnale lisandub käibemaks. Äriklientide veeteenuse hind hakkab olema 3.45 eurot kuupmeetri kohta (käibemaksuta).

Tallinna ja Saue veeteenuse hind erakliendile on olnud ja jääb ka edaspidi Eesti soodsaimate hindade tasemele. Veeteenuse kulu moodustab Eestis keskmiselt ligi 1% leibkonna netosissetulekutest, Tallinnas jääb veeteenuse kulu alla 0,5% leibkonna netosissetulekust.

Veehinna kujunemist mõjutab ka 2023 suvel kehtima hakanud uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, mille kohaselt peavad vee-ettevõtted ühtlustama era- ja äriklientide veeteenuse hinna kolme aasta jooksul. „Veeteenuse pakkumisel Eestis on järjest rohkem juurdumas põhimõte, et saastaja maksab rohkem. Vaatamata sellele, et antud põhimõte oli kasutusel juba aastaid, siis lähtuvalt uuest seadusest on Tallinna Vesi uuendamas hinnaerisusi vastavalt sellele, kui palju saastunud reovett kliendi juurest vastu võetakse,“ ütles Tallinna Vee tegevjuht.

Maardu tegevuspiirkonnas hakkab samuti kehtima uus veehind 3,87 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks ning positiivse uudisena klientidele kaob igakuine abonenttasu. Hind on sama nii era- kui äriklientidele. Maardu piirkonnas on Tallinna Vesi teenusepakkuja, kuid mitte varade omanik. Maardu on seetõttu eraldi hinnapiirkond, mille hinda mõjutavad olulisel määral veehinnast teostatavad investeeringud Maardu piirkonda ning asustustihedus. Maardu klientide vee-teenuse hind ei ole muutunud üle kümne aasta, piirkonnas on ellu viidud üle 20 miljoni euro suurused investeeringud ning need jätkuvad reoveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ja nõuetekohase veekvaliteedi tagamiseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Kristiina Tamberg
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsiooni ja turunduse juht
+372 52 855 21
kristiina.tamberg@tvesi.ee
Ädala 10, Tallinn 10614
www.tallinnavesi.ee