Paskelbta: 2020-05-29 18:37:18 CEST
AUGA group
Tarpinė informacija

Pranešimas apie AUGA group, AB tarpinę finansinę informaciją už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d.

AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) rezultatai ir toliau sėkmingai augo, Grupė gerino rezultatus visuose verslo segmentuose.

2020 m. pirmojo ketvirčio AUGA group, AB bendrosios pajamos siekė 17,04 mln. Eur ir buvo 14% didesnės nei 2019 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 14,89 mln. Eur.

2020 m. pirmojo ketvirčio Grupės bendrasis pelnas sudarė 3,74 mln. Eur ir buvo 27% arba 0,79 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2019 m. I ketv. bendrasis pelnas – 2,95 mln. Eur).

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį Grupė uždirbo 0,18 mln. Eur grynojo pelno, palyginus su 0,17 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu metais prieš tai.

Bendrovės EBITDA (su TFAS 16 efektu) šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 4,95 mln. Eur ir buvo 8% didesnė nei tą patį laikotarpį praėjusiais metais (2019 I ketv. – 4,58 mln. Eur).

„Visi Bendrovės verslo segmentai veikia sėkmingai ir gerina efektyvumo rodiklius. Beveik visą pieną parduodame ekologiško pieno kainomis, nuolat plečiame galutiniams vartotojams skirtų produktų rinkas, stabiliai didiname pardavimus. Pasėlių situacija laukuose leidžia tikėtis gero derliaus šiemet“, - sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Pagrindiniai finansiniai rezultatai2020 m. 3 mėn.2019 m. 3 mėn.Pokytis, %
Pajamos17,0414,8914%
Bendrasis pelnas (nuostolis)3,742,9527%
Grynasis pelnas (nuostolis)0,180,176%
EBITDA (su TFAS 16 efektu)4,954,588%
    

Augalininkystės segmentas

Augalininkystės segmento 2020 m. pirmų trijų mėnesių pardavimo pajamos sudarė 6,07 mln. Eur palyginus su 5,13 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (padidėjo 18%).

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, per 2020 m. pirmuosius trejus mėnesius buvo lygus 2,98 mln. Eur, palyginus su 2,85 mln. Eur nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais.

Palankios sąlygos rudenį ir šiltas žiemos sezonas lėmė gerą žieminių kultūrų pasėlių būklę ir leido tinkamai paruošti likusius pasėlius pavasarinei sėjai. Dėl šių priežasčių 2020 m. bendroji Grupės žieminių pasėlių tikroji vertė 2020 m. kovo 31 d. buvo 1,39 mln. Eur didesnė nei tuo pačiu metu pernai.

Grupė nekeičia šių metų derliaus prognozių ir optimistiškai vertina derliaus potencialą.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmente didžiausią pokytį lėmė padidėję primilžiai ir vidutinė pieno pardavimo kaina. Vidutinė pieno pardavimo kaina padidėjo dėl ekologinėmis kainomis parduodamo pieno dalies padidėjimo. 2020 m. pirmąjį ketvirtį ekologinėmis kainomis parduodamo pieno dalis sudarė 86% (2019 I ketv. – 54%).

Padidėjęs gamybos ir pardavimų efektyvumas lėmė 0,31 mln. Eur pagerėjusį pienininkystės segmento bendrąjį pelną.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento 2020 m. pirmų trijų mėnesių pajamos siekė 7,28 mln. Eur ir buvo 0,65 mln. Eur arba apie 10% didesnės lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2019 m., kai jos sudarė 6,64 mln. Eur.

Grybininkystės pardavimų augimą 2020 m. pirmąjį ketvirtį lėmė didesnis derlius palyginus su praėjusiais metais. Dėl padidėjusio grybų derliaus tokiomis pačiomis gamybos apimtimis santykinai sumažėjo užaugintų grybų savikaina.

Dėl šių priežasčių 2020 m. pirmąjį ketvirtį bendrasis grybininkystės segmento pelnas padidėjo 0,34 mln. Eur ir siekė 0,62 mln. Eur. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 0,29 mln. Eur.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimo pajamos per 2020 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 79% ir siekė 0,91 mln. Eur, kai 2019 m. jos sudarė 0,51 mln. Eur.

Pardavimai augo visose rinkose, didžiausią įtaką turėjo išaugę pardavimai JAV.

Didėjant gamybos apimtims padidėjo ir bendrasis pelnas, kuris 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 0,06 mln. Eur, kai palyginus 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu šio segmento pelnas siekė 0,04 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos

2020 m. pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudos padidėjo 0,25 mln. Eur arba 13% ir siekė 2,25 mln. Eur (2019 m. tuo pačiu laikotarpiu veiklos sąnaudos buvo 2,0 mln. Eur).

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

 

Priedai


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
AUGA group AB tarpines konsoliduotos finansines ataskaitos Q1 2020.pdf