Finnish
Julkaistu: 2007-04-24 07:32:08 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007

*      Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 378 miljoonaan euroon
 (348)
* 
    Käyttökate parani 115 miljoonaan euroon (99, ilman
 kertaeriä 103) ja
tulos ennen veroja 64 miljoonaan euroon (39,
 ilman kertaeriä 43)

*     
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski
 hieman edellisen
vuosineljänneksen 30,8 eurosta 29,7 euroon
 yhdysliikennemaksujen laskun
takia. Liittymien vaihtuvuus pysyi
 samalla tasolla ja oli 14,2 prosenttia
(14,0 edellisellä
 vuosineljänneksellä).
*      Ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän
 liittymäkanta kasvoi edelleen, mihin
vaikuttivat erityisesti uudet
 3G-palvelupaketit
*     
Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä
 vuosineljänneksestä noin 17 000
liittymällä
*      Pääomarakennetta on kehitetty yhtiön keskipitkän ajan
 
tavoitteiden suuntaan. Toteutetun osingonmaksun jälkeen
 omavaraisuusaste oli
maaliskuun lopussa 51 prosenttia (63 vuoden
 2006 lopussa) ja nettovelka 578
miljoonaa euroa (377 vuoden 2006
 lopussa).

Keskeiset raportoidut
   tunnusluvut:


+----------------------------------------------------------------
   --+
|
Tuloslaskelma         | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006 |
| miljoonaa
euroa        |     |     |     
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Liikevaihto          |   378 |   348 |   1 518
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Käyttökate           |   115 |  99 1) |  434 2)
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Liikevoitto          |    68 |    43 |    225
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos
ennen veroja       |    64 |    39 |    212
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Tulos/osake, euroa       |   0,30 |   0,18 |   0,97
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Investoinnit käyttöomaisuuteen |    45 |    43 |    207
   |
+------------------------------------------------------------------+


Käyttök
   ate
ilman kertaeriä: 1)103 milj. euroa, 2)445 milj. euroa

Rahoitusasemaa ja
kassavirtaa kuvaavat
   tunnusluvut:


+----------------------------------------------------------------
   ---+
|
Rahoitusasema        | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
| miljoonaa
euroa       |      |      |      
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Nettovelka          |    578 |    293 |    377
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Nettovelka / käyttökate *  |    1,3 |    0,9 |    0,9
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Omavaraisuusaste, %     |   51,0 |   61,5 |    63,1
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|   
            |      |      |      |
|
Rahavirtalaskelma      | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006 |
|
Kassavirta investointien   |    18 |    13 |    118 |
| jälkeen 
          |      |      |      
|
+-------------------------------------------------------------------+


*
(korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden käyttökate x
4)

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"Uusien palvelujen käyttö
kasvoi

Kolmannen sukupolven palvelupaketit mahdollistanut laki on
ollut
voimassa vuoden. Kansalaisten suuri kiinnostus paketteja kohtaan
on
osoittanut lain tarpeellisuuden ja langaton tietoyhteiskunta on
ottanut
reippaita askeleita eteenpäin. Toivottavaa onkin, että uusi
hallitus ja
eduskunta säätävät määräaikaisen lain pysyväksi.

3G:n mahdollistama nopea
mobiilidata näkyy uusien palvelujen käytön
lisääntymisenä. Erityisen suosittuja
ovat olleet sähköposti ja
internetin käyttö. Lisäarvopalvelujen osuus
matkaviestinnän
liikevaihdosta nousikin lähes viidennekseen.

Elisa on
määrätietoisesti jatkanut kolmannen sukupolven verkkonsa
laajentamista ja
nopeuksien kaksinkertaistamista. Elisan 3G-verkon
alueella asuu yli 40
prosenttia suomalaisista.

Elisan markkina-asema vahvistui vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä.
Liittymien määrä kasvoi niin matkaviestinnässä
kuin
laajakaistamarkkinoilla. Matkaviestinnän kasvuun vaikutti
erityisesti
3G-pakettien kysyntä.

Alkuvuosi oli myös taloudellisesti hyvä.
Liikevaihto jatkoi kasvuaan
ja tulos parani merkittävästi.
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus
pysyi 14 prosentin tuntumassa ja oli näin
viidenneksen alempi kuin
vuotta aiemmin. Kilpailu uusilla palveluilla näkyy yhä
voimakkaammin
markkinassa."


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262
2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Johtaja, IR ja
talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036
Jakelu:

Helsingin
ArvopaperipörssiKeskeiset tiedotusvälineet
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
2007

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita
noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot
ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän liittymäkanta on
kehittynyt Suomessa myönteiseen
suuntaan. Merkittävä osa myydyistä liittymistä
on 3G-liittymiä, joita
on jo yli 10 prosenttia koko päätelaitekannasta.
3G-palvelupaketit
voimistivat selvästi palvelukilpailua. Uusia palveluja
tarjoavat
paketit olivat erittäin suosittuja.
Elisan
matkaviestintäliittymäkanta ja liittymien käyttö kasvoivat.

Kiinteän
verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä
kasvoi, mutta perinteisten liittymien
määrä ja käyttö vähenivät. Elisan
laajakaistaliittymien kasvu jatkui
hyvänä kasvun ollessa suurempi kuin
edellisessä vuosineljänneksessä.
Yli 60 prosentilla Suomen kotitalouksista on
jo laajakaistayhteys.

Liikevaihdon
kehitys


+--------------------------------------------------------------+
|
miljoonaa euroa      | 1-3/2007 | 1-3/2006 | muutos- %
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
|
Matkaviestintä       |   229 |   192 |    19
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä
verkko       |   163 |   180 |    -9
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Muut
liiketoiminnat    |    0 |    0 |     
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
|
Segmenttien välinen myynti |   -13 |   -24 |    46
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä 
        |   378 |   348 |     9
|
+--------------------------------------------------------------+


Elisan
tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 9 prosenttia viime
vuodesta. Kasvuun
vaikuttivat mm. 3G-palvelupaketteihin liittyvä
päätelaitemyynti ja
matkaviestintäpalveluiden käytön
   kasvu.

Tuloskehitys

+---------------------------------------------------------
   ----------+
|
miljoonaa euroa         | 1-3/2007 | 1-3/2006 | muutos- %
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Matkaviestintä         |     |     |      |
| 
käyttökate           |    67 |    53 |    26 |
| 
käyttökate- %         |    29 |    28 |      |
| 
liikevoitto          |    44 |    30 |    47
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Kiinteä verkko         |     |     |      |
| 
käyttökate           |    49 |    46 |     7 |
| 
käyttökate- %         |    30 |    26 |      |
| 
liikevoitto          |    26 |    15 |    73
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Muut
liiketoiminnat ja     |     |     |      |
|
konsernitoiminnot        |     |     |      |
| 
käyttökate           |    -1 |    -1 |      |
| 
liikevoitto          |    -1 |    -2 |     
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Konserni yhteensä        |     |     |      |
| 
käyttökate           |   115 |   99 * |    16 |
| 
käyttökate- %         |    30 |    28 |      |
| 
liikevoitto          |    68 |    43 |    58
|
+-------------------------------------------------------------------+

*
Käyttökatteeseen sisältyy kuluvaraus toiminnan
uudelleenjärjestelyihin -4
miljoonaa euroa

Elisan käyttökate ilman kertaeriä kasvoi 12 prosenttia
edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen
nousuun
vaikuttivat mm. matkaviestintäliiketoiminnan uudet palvelut
ja
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet. Kiinteän
verkon
kannattavuusparannukseen vaikuttivat
laajakaistaliittymien
hintamuutokset ja liittymämäärän kasvu.

Konsernin
rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4 miljoonaa euroa
(-4). Katsauskauden
tulosta vastaavat tuloverot olivat -15 miljoonaa
euroa (-9).

Konsernin
tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 49 miljoonaa
euroa (30). Konsernin
tulos/osake oli 0,30 euroa (0,18). Konsernin
oma pääoma/osake oli maaliskuun
lopussa 6,89 euroa (8,07 euroa vuoden
2006 lopussa).

Konsernirakenteen
muutokset

Elisa osti helmikuussa Contact Center -järjestelmiä toimittavan

First Orange Contact Oy:n koko osakekannan 3,5 miljoonan euron
hinnalla yhtiön
toimivalta johdolta ja Aura Capital
   Oy:ltä.

Matkaviestintäliiketoiminta

+-----------------------------------------
   --------------------------+
|
kappaletta          | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Kokonaisliittymämäärä    | 2 534 600 | 2 261 400 | 2 488 900
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| -
Verkko-operaattori     | 2 235 100 | 1 983 900 | 2 194 400 |
| Suomessa  
         |      |      |      
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| -
liittymämäärä Virossa   |  299 500 |  277 500 |  294 500
   |
+-------------------------------------------------------------------+
+---
   ----------------------------------------------------------------+
|
                | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Liikevaihto/liittymä **(ARPU),€ |   29,7 |   28,0 |   30,2
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Vaihtuvuus (churn) **, %    |   14,2 |   19,0 |   13,8
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Käyttö, milj. min.*       |  1 361 |  1 087 |   4 888
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Käyttö, min./liittymä/kk **   |   216 |   187 |    203
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS,
milj. kpl *        |   323 |   265 |   1 193
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS,
kpl/liittymä/kk **     |    51 |    46 |    50
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % |    19 |    16 |    17
|
+-------------------------------------------------------------------+


*
Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei
prepaid)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa oli maaliskuussa
2
235 100 liittymää, kasvua edelliseen vuoteen 13 prosenttia.
Vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 41
000
liittymällä. Kasvuun vaikutti mm. 3G-palvelupakettien ja prepaidien
hyvä
menestys.

Elisan omien palveluoperaattorien puheluminuuttien määrä
liittymää
kohden kasvoi noin 16 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien
(SMS)
määrä kasvoi noin 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
kauteen
verrattuna. Verkko-operaattorin puheluminuuttien määrä kasvoi
25
prosenttia ja tekstiviestit 22 prosenttia.

Liittymäkohtainen liikevaihto
(ARPU) nousi 6 prosenttia
vertailukauteen verrattuna. Edellisestä
vuosineljänneksestä
liittymäkohtainen liikevaihto laski noin 4 prosenttia 30,8
eurosta
29,7 euroon, mihin vaikutti vuoden alusta käyttöön otettu
alhaisempi
yhdysliikennemaksu (7 senttiä minuutilta, vuonna 2006 8,4
senttiä
minuutilta).

Elisa aloitti 3G-verkkonsa nopeuden kaksinkertaistamisen
tammikuussa
ja laajentaa samalla mobiililaajakaistan kattavuutta siten,
että
vuoden 2007 loppuun mennessä verkkoon kuuluvat kaikki
merkittävät
lentoasemat sekä useimmat kongressikeskukset ja
hotelliketjujen
hotellit. Uusi 2 megabitin maksiminopeus palvelee
erityisesti
yrityskäyttäjiä.

Elisan henkilöasiakasliittymien matkapuheluiden
hinnoittelumalli
muuttui 1.3.2007, kun kotimaassa soitetuissa matkapuheluissa
otettiin
käyttöön 0,049 euron suuruinen aloitusmaksu.
Liittymien
minuuttihinnat säilyivät ennallaan.

Elisa sopi muiden
matkaviestintäoperaattoreiden kanssa uusista
yhdysliikennemaksuista vuosille
2007-2008 sekä niiden
määräytymisperiaatteista osapuolten välillä
2009-2010.
Operaattoreiden toisiltaan perimät yhdysliikennemaksut alenevat
ja
erot kaventuvat. Tasamaksut tulevat voimaan 1.12.2009. Elisan
uusi
yhdysliikennemaksu on 1.1.2007 alkaen 7,0 senttiä minuutilta ja
vuonna
2008 5,1 senttiä minuutilta.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön
matkaviestintäliiketoiminta
jatkoi kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän
osalta.
Liikevaihdon kasvu oli 17 prosenttia liikevaihdon ollessa
26,0
miljoonaa euroa (22,3) ja asiakasmäärän 299 500 (277 500).
Myös
kannattavuus parani: käyttökate kasvoi 21 prosenttia 8,3 miljoonaan
euroon
(6,8) ja liikevoitto 30 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon
(4,4).

Kiinteän
verkon
   liiketoiminta


+---------------------------------------------------------------
   ----+
|
kappaletta          | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Laajakaistaliittymät     |  513 400 |  459 800 |  496 300
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
ISDN-kanavat         |  72 400 |  121 200 |   76 200
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Kaapeli-TV -liittymät    |  228 100 |  217 600 |  226 000
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Analogiset ja muut liittymät |  516 000 |  557 900 |  521 100
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Liittymät yhteensä      | 1 329 800 | 1 356 500 | 1 319 600
   |
+-------------------------------------------------------------------+


Laajak
   aistaliittymämäärä
kasvoi tammi-maalikuussa 17 100 liittymällä.
Kasvua vuoden takaisesta
liittymämäärästä oli 12 prosenttia.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi
edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa ilmoitti uudistavansa henkilö- ja
yritysasiakkaiden
lankapuheluhinnoittelua valtakunnallisesti 1.7.2007
alkaen.
Muutoksessa hinnoittelurakennetta yhtenäistetään siten,
että
lankapuhelinliittymistä soitetut lähipuhelut ja paikallisverkkomaksu
ovat
jatkossa saman hintaisia kaikilla Elisan alueilla. Lisäksi
lähipuheluiden
aloitusmaksu ja minuuttiveloitus muuttuvat.

Elisa ja Microsoft aloittivat
kumppanuuden, jonka myötä Elisa tarjoaa
palveluna Microsoftin yritystuotteita
osana ratkaisutarjoomaansa.
Elisa tarjoaa yritysasiakkailleen
reaaliaikaisen
työskentelymahdollisuuden verkottuneessa yritysympäristössä
ajasta ja
paikasta riippumatta. Yhteistyössä tarjotut ratkaisut on
suunnattu
erityisesti pk-yrityksille.

Cisco myönsi Elisalle arvostetun Cisco
Gold Certified Partner
-sertifikaatin, joka on Ciscon korkein kumppanitason
tunnustus.
Sertifikaatti on osoitus Elisan osaamisesta sekä
panostuksesta
innovatiivisten kommunikaatioratkaisujen kehittämiseen
ja
asiakastyytyväisyyteen. Gold-partneri hallitsee verkon
suunnittelun,
hallinnan ja tukipalvelut myös vaativissa ympäristöissä.

Elisan
yhtiökokous 19.3.2007

Elisan vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous 19.3.2007
vahvisti
tilinpäätöksen ja hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2006. Osingon
suuruudeksi
yhtiökokous päätti 0,50 euroa osakkeelta ja lisäosingon
suuruudeksi
1,00 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin kuusi, ja
hallitukseen valittiin uudelleen seuraavaan
varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mika Ihamuotila,
Pekka
Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen sekä
uutena
jäsenenä Risto Siilasmaa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Hallitus
valtuutettiin päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka ja sen
nojalla annettavien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään
30,0 miljoonaa kappaletta.

Yhtiökokous
päätti omien osakkeiden hankkimisesta, ja valtuutuksen
suuruus on enintään 16
000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa
31.8.2008 saakka.

Lisäksi yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
3, 4, 5, 8, 9 ja 12 §
muuttamiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksistä annettiin yksityiskohtainen
pörssitiedote
19.3.2007. Tiedote on luettavissa Elisan
internet-sivuilla
www.elisa.fi.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli
tammi-maaliskuussa keskimäärin 3 435
henkilöä (4 496 keskimäärin vuonna
2006).

Henkilömäärä
segmenteittäin:

+---------------------------------------------------------+
| 
         | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Matkaviestintä 
 |   1 325 |   1 506 |   1 329
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Kiinteä verkko 
 |   1 995 |   2 816 |   2 224
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
|
Konsernitoiminnot |     38 |    45 |     38
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Yhteensä    
 |   3 358 |   4 367 |   3 592
|
+---------------------------------------------------------+

Elisa ja Barona
Solutions Oy sopivat Elisan yritysasiakkaiden
tilauskäsittelyyn ja
laskutukseen liittyvien toimintojen
ulkoistamisesta Baronalle 1.2.2007 alkaen.
Siirron yhteydessä
yhteensä 187 henkilöä siirtyi Elisalta ns. vanhoina
työntekijöinä
Baronan palvelukseen. Elisan helmikuussa hankkiman First
Orange
Contact Oy:n 16 työntekijää sisältyvät yllä oleviin
   lukuihin.Investoinnit


+---------------------------------------------------
   ----------------+
|
miljoonaa euroa         | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Investoinnit käyttöomaisuuteen |    45 |    43 |    207 |
| -
matkaviestintäliiketoiminta  |    20 |    15 |    78 |
| -
GSM-rahoitussopimusten    |     |     |      |
|
takaisinostot          |    0 |    2 |     2 |
| -
kiinteän verkon liiketoiminta |    25 |    26 |    127 |
| - muut   
          |    0 |    0 |     0 |
| Osakkeet       
     |    5 |    0 |    10 |
| Yhteensä            
|    49 |   43 |    218
   |
+-------------------------------------------------------------------+


Rahoit
   usasema

Elisan
rahoitusasema ja likviditeetti säilyi hyvänä vuosineljänneksen
aikana.
Tammi-maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 18
miljoonaa euroa (13).
Elisa maksoi maaliskuussa 220 miljoonan euron
osingon, joka on keskeinen syy
rahoituksen tunnuslukujen muutokseen.
Osinkoihin kohdistuva vero-osuus, 23
miljoonaa euroa maksetaan
huhtikuussa.

Elisa sopi 15.2.2007 kahden
joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskusta. Lainojen määrä oli yhteensä 350
miljoonaa euroa.
Kolmivuotisen vaihtuvakorkoisen lainan määrä on 50 miljoonaa
euroa ja
seitsenvuotisen lainan määrä on 300 miljoonaa euroa. Lainat
lasketaan
liikkeelle yhtiön Eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman
(EMTN)
puitteissa. Samassa yhteydessä Elisa solmi
seitsenvuotisen
koronvaihtosopimuksen, jossa 150 miljoonaa euroa
vaihdettiin
kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseksi.

Elisa teki maaliskuussa
järjestelyn, jolla se suojasi vuonna 1999
tehtyyn ns. QTE-järjestelyyn
liittyvän rahoituslaitosriskin. Riskin
suojaus tehtiin CDS-velkajohdannaisella.
Suojaus katettiin
alkuperäistä riskiä vastaavan luottoluokituksen omaavalla
noin 100
liikkeeseenlaskijan CDO-velkajohdannaisportfoliolla. Järjestelystä
ei
odoteta aiheutuvan oleellisia kassa- tai tulosvaikutuksia.

Rahoituksen
keskeiset
   tunnusluvut

+------------------------------------------------------------------
   -+
|
miljoonaa euroa       | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Nettovelka         |    578 |    293 |    377
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Nettovelka / käyttökate *  |    1,3 |    0,9 |    0,9
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Gearing, %         |    51,6 |   23,2 |    28,7
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Omavaraisuusaste, %     |    51,0 |   61,5 |    63,1
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|   
           |      |      |      
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|   
           |  1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006
|
|-----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Kassavirta investointien  |     18 |    13 |    118 |
| jälkeen 
         |      |      |      
|
+-------------------------------------------------------------------+


*
(korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden käyttökate x 4)

Voimassaolevat
   rahoitusjärjestelyt

+----------------------------------------------------------
   -----+
|
miljoonaa euroa     | Enimmäismäärä | Käytössä 31.3.2007
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
Komittoitu luottolimitti |      170 |         0
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
Yritystodistusohjelma 1) |      150 |         0
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
EMTN-ohjelma 2)     |     1 000 |        666
|
+---------------------------------------------------------------+

1) Ohjelma
ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei
komittoitu

Pitkien lainojen
luokitukset

+-----------------------------------------------------------+
|
Luokittaja        | Luokitus | Luokituksen näkymä
|
|---------------------------+----------+--------------------|
| Moody's
Investor Services |   Baa2 |       vakaa
|
|---------------------------+----------+--------------------|
| Standard &
Poor's     |   BBB |       vakaa
   |
+-----------------------------------------------------------+


Osake

Konsern
   in
kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa 166 066 016
kappaletta, joista
4 125
000 oli Elisan tai sen konserniyhtiöiden hallussa. Osakkeen
päätöskurssi oli
31.3.2007 21,69 euroa, kun se vuoden vaihteessa oli
20,75 euroa, nousua 5
prosenttia. Vuosi sitten kurssi oli 16,38
euroa, josta nousua 32 prosenttia.
1,5 euron osinko irtosi 20.3.2007.
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2007 oli 3
513 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin
Arvopaperipörssissä
tammi-maaliskuussa kaikkiaan 92,7 miljoonaa kappaletta 2
051,6
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 57,2 prosenttia
ulkona
olevien osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet ja emoyhtiön jakokelpoiset
varat

Yhtiökokous 19.3.2007 valtuutti hallituksen omien
osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutusta ei ole käytetty. Elisan ja
sen
tytäryhtiöiden omistuksessa oli maaliskuun lopussa 4 125 000
osaketta
(vuoden 2006 lopussa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen
vasta-arvo oli 2,1
miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä
oli 2,48
prosenttia.

Emoyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden hankintameno
79,4
miljoonaa euroa rajoittaa yhtiön voitonjakoa. Yhtiön
voitonjakokelpoiset
varat 31.3.2007 olivat yhteensä 251 miljoonaa
euroa, yhtiön maksama 243
miljoonan euron osinko huomioituna. Tämän
lisäksi emoyhtiön tulos
katsauskaudelta oli 27 miljoonaa euroa.

Yhtiö täsmentää edellisessä
tilinpäätöksessä annettua tietoa:
Emoyhtiön voittovarat olivat tilinpäätöksessä
574 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2006
yhteensä 494
miljoonaa euroa, voitonjakoa rajoittava yhtiön hallussa olevien
omien
osakkeiden hankintameno 79,4 miljoonaa euroa huomioituna.

Merkittävät
oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2006 ilmestymisen jälkeen ei
Elisan
oikeudellisissa asioissa ole tapahtunut mitään merkittävää.

Lähiajan
riskit ja epävarmuustekijät

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu
Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa
Elisan
liiketoimintaan.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella
kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.
Elisan
päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on
maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina
maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon
puhelinliikenteen
osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat
rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Telekommunikaatioala on voimakkaasti
säännelty. Elisa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat
viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja
palvelujen
hintatasoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden
jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia.

Loppuvuoden näkymät

Suomen
telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen
painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja
laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen
vahvistaa asemaansa palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan edellisestä vuodesta ja
kertaluonteisista eristä puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton
paranevan. Tähän vaikuttavat mm. 3G-markkinan
kasvu ja
tehostamistoimenpiteet. Kertaeristä puhdistetun käyttökatteen
ja
liikevoiton arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan
ensimmäisen
neljänneksen tasolla, mutta paranevan selvästi vuoden
toisella
puoliskolla.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan
11-13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen
selvästi
positiivinen.

HALLITUS


Osavuosikatsauksen luvut eivät
ole
tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
               
          1-3   1-3  1-12
milj. euroa               
    2007  2006  2006
Liikevaihto                  
378,4  348,4 1 518,4
Liiketoiminnan muut tuotot            1,2  
2,8   8,7
Materiaalit ja palvelut            -174,6 -148,8 
-689,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut      -44,0  -56,7 
-213,9
Liiketoiminnan muut kulut            -46,3  -47,2 
-189,4
Käyttökate                   114,7  98,5 
434,5
Poistot                     -46,2  -55,3 
-209,1
Liikevoitto                   68,5  43,2 
225,4
Rahoitustuotot ja -kulut             -4,6  -4,3 
-13,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta        0,0   0,0  
0,1
Voitto ennen veroja               63,9  38,9 
211,8
Tuloverot                    -14,8  -9,0 
-50,4
Tilikauden voitto                49,1  29,9 
161,4

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille         
    48,8  29,6  160,3
 Vähemmistölle                 
0,3   0,3   1,1
Tilikauden voitto                49,1  
29,9  161,4


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton                
  0,30  0,18  0,97
Laimennettu                   0,30 
 0,18  0,97

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin
(1000
osaketta)
Laimentamaton                 161 941 165 917
165 417
Laimennettu                  161 941 165 917 165
417
KONSERNITASE
                      31.3. 
31.12.
milj. euroa                 2007  2006
Pitkäaikaiset
varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    639,5  645,5
Liikearvo    
             772,3  772,3
Muut aineettomat hyödykkeet      
  199,0  190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä         0,4  
0,4
Myytävissä olevat sijoitukset        49,7  48,4
Saamiset     
             6,3   4,8
Laskennalliset verosaamiset       
 34,3  33,7
                     1 701,5 1
695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               27,2  
38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset      333,2  334,8
Rahavarat    
             143,6  22,2
                    
 504,0  395,4

Varat yhteensä              2 205,5 2
090,9


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 115,4 1 307,6
Vähemmistön
osuus              4,9   4,7
Oma pääoma yhteensä        
   1 120,3 1 312,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat      
    36,0  36,3
Varaukset                  8,3  
8,2
Korolliset velat              667,7  321,1
Muut velat    
             18,7  16,1
                     
 730,7  381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat          
258,0  287,5
Tuloverovelat                41,3  
28,7
Varaukset                  0,9   2,7
Korolliset velat 
             54,3  78,0
                    
 354,5  396,9

Oma pääoma ja velat yhteensä       2 205,5 2
090,9
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
             
                     Vähem-   Oma
         
Osake- Ylikurssi-   Omat   Muut  Kertyneet mistön  pääoma
milj. euroa  
  pääoma  rahasto osakkeet rahastot voittovarat osuus yhteensä
Oma
pääoma
1.1.2006       83,0   530,4   -2,5  418,9    307,5 
12,4 1 349,7
Myytävissä olevat
sijoitukset                  
  1,1             1,1
Muut muutokset               
   -0,2    -0,6      -0,8
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät   
                     0,9    -0,6      
0,3
Tilikauden voitto                       29,6  0,3 
 29,9
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut                  0,9
    29,0  0,3   30,2
Osingonjako                    
    -116,2     -116,2
Omien osakkeiden
myynti             
     0,8                 0,8
Oma pääoma
31.3.2006    
  83,0   530,4   -1,7  419,8    220,3  12,7 1 264,5


Oma
pääoma
1.1.2007       83,0   530,4  -81,3  422,1    353,4  
4,7 1 312,3
Myytävissä olevat
sijoitukset                   
 1,1             1,1
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät     
                   1,1     0,0       1,1
Tilikauden
voitto                       48,8  0,3  
49,1
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut                  1,1 
   48,8  0,3   50,2
Tytäryritysten
hankinnat               
               -0,1   -0,1
Osingonjako            
            -242,9     -242,9
Osakepalkitseminen       
               0,8       0,8
Oma pääoma
31.3.2007     
 83,0   530,4  -81,3  423,2    160,1  4,9 1 120,3
KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA
                          1-3  1-3
 1-12
milj. euroa                    2007  2006 
2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja               
63,9  38,9 211,8
Poistot                      46,3 
55,3 209,1
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        3,2  4,1  
8,3
Käyttöpääoman muutos               -44,4 -39,4 
-76,8
Liiketoiminnan rahavirta             69,0  58,9 
352,4

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -0,3  -6,2 
-17,5
Maksetut verot                  -4,0  -0,9 
-0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta           64,7  51,8 
334,6

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen         
-44,4 -43,1 -205,7
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -2,6 
-2,5 -25,4
Omaisuuden myynnit                 0,8  6,8 
14,9
Investointien nettorahavirta           -46,2 -38,8
-216,2

Rahavirta ennen rahoitusta            18,5  13,0 
118,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta             
      -79,4
Omien osakkeiden myynti                  0,9
  1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+)        350,0
Pitkäaikaisten
lainojen maksut (-)           -122,4 -122,4
Lyhytaikaisten lainojen
lisäys (+),vähennys (-) -25,0     25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)
        -1,8  -2,9  -9,5
Maksetut osingot               
 -220,3  -5,0 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta            102,9
-129,4 -308,9

Rahavarojen muutos                121,4 -116,4
-190,5
Rahavarat tilikauden alussa            22,2 212,7 
212,7
Rahavarat tilikauden lopussa           143,6  96,3 
22,2
LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu
samoja
laatimisperiaatteita kuin
31.12.2006 tilinpäätöksessä.

1.
SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
        
              1-3     1-3  1-12
milj. euroa        
         2007     2006  2006
Matkaviestintä           
   228,9    191,9  929,9
Kiinteä verkko              
162,6    179,9  665,0
Muut yhtiöt                     
       0,1
Segmenttien välinen liikevaihto      -13,1    -23,4 
 -76,6
Konserni yhteensä             378,4    348,4 1
518,4


KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
                
      1-3     1-3  1-12
milj. euroa                
 2007     2006  2006
Matkaviestintä               67,2  
  53,3  259,0
Kiinteä verkko               49,2     46,4 
 181,1
Allokoimattomat erät            -1,7     -1,2  
-5,6
Konserni yhteensä             114,7     98,5 
434,5


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
                
       1-3     1-3  1-12
milj. euroa               
 2007     2006  2006
Matkaviestintä               43,7  
   30,2  161,7
Kiinteä verkko               26,4     15,1
  70,6
Allokoimattomat erät            -1,6     -2,1  
-6,9
Konserni yhteensä              68,5     43,2 
225,4
2. VASTUUT
                          31.3.
31.12.
milj. euroa                     2007 
2006
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut
talletukset           0,7  0,7
Annetut takaukset
 Muiden puolesta
(*                45,6  0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
yhteensä     46,3  1,2

*) Annetuista takauksista 45,1 milj. euroa
liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.

Leasingsopimukset
ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                   
9,7  12,8
Takaisinostovastuut                 0,5  
0,4
Vuokravastuut kiinteistöistä            57,4 
67,8
Vuokravastuut yhteensä               67,6 
81,1

QTE-sopimuksen
vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns.
QTE-järjestely)         16,0  18,6
QTE-järjestelyn kokonaisarvo    
        152,4 154,1


3. JOHDANNAISSOPIMUKSET
             
             31.3. 31.12.
milj. euroa               
     2007  2006
Koronvaihtosopimukset
 Nimellisarvo           
        150,0
 Käypä arvo taseessa               
-0,8
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
 Nimellisarvo            
       51,5
 Käypä arvo taseessa                0,3

*) 
Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen
rahoituslaitosriskin suojaamiseen.TUNNUSLUVUT
               
         1-3  1-12
milj. euroa                  2007 
 2006

Oma pääoma/osake, (euroa)           6,89  8,07
Korollinen
nettovelka            578,4 376,9
Gearing             
      51,6 % 28,7 %
Omavaraisuusaste              51,0 %
63,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)     16,2 % 13,2
%
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,     44,8 207,4
josta
rahoitusleasingilla hankittu osuus    0,3  1,7
Bruttoinvestoinnit %
liikevaihdosta     11,8 % 13,7 %
Sijoitukset osakkeisiin          
  4,6  10,3
Henkilöstö keskimäärin            3 435 4 086

*)
katsauskauden tulos on kerrottu neljällä

Tunnuslukujen
laskentakaavat

  
       Korolliset velat - rahavarat
Gearing %    
-------------------------------- x 100
         Oma pääoma yhteensä

 
        Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste
%        
---------------------------------- x 100
         Taseen loppusumma -
saadut ennakot

         Voitto ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut
Sijoitetun
pääoman tuotto %
(ROI)      
------------------------------------ x 100
         Taseen loppusumma
- korottomat velat (keskimäärin)

Korollinen
nettovelka    Korolliset velat
- rahavarat

Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
    
     --------------------------------------------------
         
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

         Emoyhtiön
omistajille kuuluva voitto
Tulos/osake   
---------------------------------------------------
         Ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin