Estonian
Avaldatud: 2023-04-27 18:00:24 CEST
Saunum Group
Korralise üldkoosoleku otsused

Saunum Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

27. aprillil 2023 toimus Radisson Collection Hotel Tallinn konverentsiruumis Berliin aadressil Rävala pst. 3, 10143 Tallinn, Eesti, Saunum Group AS-i (edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 4. aprillil 2023 börsi infosüsteemis(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcedb2eaa70eb27dc4eb001b5e33d2050&lang=et&src=listed) ja Saunum Group AS-i veebilehel (https://saunum.com/et/teated/) ning 5. aprillil 2023 ajalehes „Postimees“. Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 13.30

Koosolekul osales 19 Saunum Group AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 826 076 häält, s.o 67,43 % kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

 

1.     2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Saunum Group AS-i 2022. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

 1. Kahjumi katmine

Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 625 259 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

 1. Põhikirja muutmine
 1. Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Suur-Paala 19, 11415 Tallinn, muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Harju maakond.“.
 2. Muuta põhikirja punkti 7.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) kuni seitse (7) liiget.”
 3. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 99,99 %-lise häälteenamusega.

 

 1. Nõukogu liikmete valimine

Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvuks viis ning valida alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi täiendavateks nõukogu liikmeteks Siim Lepisk (isikukood 38301022727) ja Thomas Hafner (Šveitsi isikukood 756.0281.4228.21).

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

 1. Audiitori määramine

Määrata Aktsiaseltsi audiitoriks perioodiks 2023-2025 Audit & Consult OÜ (registrikood 11505111). 

Volitada Aktsiaseltsi juhatuse liiget Henri Lindal’it sõlmima Audit & Consult OÜ-ga audiitorteenuse osutamise leping. Henri Lindal’il on õigus määrata audiitorteenuse osutamise lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve.

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

 1. Aktsiakapitali suurendamine

Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 122 500 eurolt 2 772,9 euro võrra 125 272,9 euroni alljärgnevalt:

 1. lasta välja 21 478 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Märt Pikkani’l (isikukood 38001030012). Märt Pikkani märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 21 478 eurot, millest 2 147,8 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 19 330,2 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Märt Pikkani’le kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 1 950 eurot, mille väärtus on 21 478 eurot;
 2. lasta välja 4 957 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Martti Rand’il (isikukood 38303160025). Martti Rand märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 4 957 eurot, millest 495,7 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 4 461,3 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Martti Rand’ile kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 450 eurot, mille väärtus on 4 957 eurot;
 3. lasta välja 1 294 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot, mille märkimise ainuõigus on Madis Siht’il (isikukood 39507130294). Madis Siht märgib uued aktsiad, tasudes nende eest mitterahalise sissemaksega summas 1 294 eurot, millest 129,4 eurot on uute aktsiate nimiväärtus ja 1 164,6 eurot on ülekurss. Mitterahalise sissemakse esemeks on Madis Siht’ile kuuluv Protoskoop OÜ (registrikood 14051171) osa nimiväärtusega 100 eurot, mille väärtus on 1 294 eurot.

Aktsiad loetakse märgituks alates mitterahalise sissemakse esemeteks olevate Protoskoop OÜ osade Aktsiaseltsile üleandmisest. Punktides 6.1 – 6.3 märgitud aktsiate märkijad kohustuvad aktsiad märkima ja andma endile kuuluvad Protoskoop OÜ osad Aktsiaseltsile üle hiljemalt 31. maiks 2023.

Aktsiaseltsi olemasolevate aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus on välistatud.

Mitterahalise sissemakse esemete väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus ning väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

Pärast aktsiakapitali suurendamise kande tegemist äriregistris on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 125 272,9 eurot.

 

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

 

 1. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North
 1. Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus pakkumisdokumendi, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512.
 2. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 122 500 eurolt 143 500 euroni, st 21 000 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 143 500 eurot. Kui pärast tingimusliku aktsiakapitali suuruse registreerimist kantakse registrisse ülal punktis 7 ette nähtud aktsiakapitali suurendamine 2 772,9 euro võrra, loetakse aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 146 272,9 eurot.
 3. Kui tingimuslik aktsiakapitali suurus kantakse registrisse pärast ülal punktis 7 ette nähtud aktsiakapitali suurendamise registrisse kandmist, loetakse, et aktsionärid on käesoleva otsusega otsustanud suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimuslikult 125 272,9 eurolt 146 272,9 euroni, st 21 000 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on sellisel juhul 146 272,9 eurot. 
 4. Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõikega 2 õigus lasta välja kuni 210 000 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate avaliku pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatut.
 5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatud tingimustel. Aktsiaseltsi olemasolevate aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus on välistatud, neil on õigus märkida aktsiaid samadel alustel teiste investoritega. 
 6. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot ning ülekurssi 7,80 eurot. Aktsiaseltsi aktsia kauplemishinna muutumisel Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North enam kui 10% üldkoosoleku kokkukutsumise teate börsiteatena avalikustamise hetkest kuni uute aktsiate märkimisperioodi alguspäevale eelneva börsipäeva lõpuni on nõukogul õigus määrata ülekurss, mis erineb eeltoodud vahemikust maksimaalselt 10% võrra või pakkumine tühistada;
 7. Aktsiate märkimine ja uute aktsiate eest tasumine toimub vahemikus 28.04.2023 kella 10.00-st kuni 12.05.2023 kella 16.00-ni. Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel nimetatud perioodi pikendada või lühendada ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi. Aktsiate märkimise, tasumise ja arvelduse täpsem kord määratakse enne pakkumise algust avaldatavas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis, millega sätestatakse ühtlasi aktsiate avaliku pakkumise täpsed tingimused.
 8. Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus.
 9. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2023. majandusaasta eest.
 10. Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavale alternatiivturule First North ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

 

Otsus võeti vastu 100 %-lise häälteenamusega.

 

Üldkoosoleku protokoll avaldatakse Saunum Group AS-i veebilehel https://saunum.com/et/teated/ seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.

 

         Henri Lindal

         Saunum Group AS-i juhatuse liige

         Tel: +372 55 560 153

         Email: henri.lindal@saunum.com

         www.saunum.com