English Estonian
Avaldatud: 2022-04-05 12:37:04 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 5.04.2022. Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.10. Koosolekul osales kokku 4 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,66% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamine;
  3. 2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
  4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;
  5. Optsiooniprogrammi pikendamine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Seltsi 2021. majandusaasta puhaskasum on 122 714,81 eurot. Otsustati:

1)       eraldada puhaskasumist reservkapitali 6135,74 eurot;

2)       maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 158 014,30 eurot (bruto);

3)         kasumi jaotamise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 219 691,62 eurot.   

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 22.04.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 21.04.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 29.04.2022 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. 2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2022. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

  1. Nõukogu volituste pikendamine

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström’i, Kuldar Leis’i, Margit Pill’i ja Mats Arne Andersson’i volituste tähtaega järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Nõukogu liikmete tasustamise tingimused jäävad kehtima muutmata kujul.

  1. Optsiooniprogrammi pikendamine

Seltsi 7.09.2017 erakorallise üldkoosoleku otsusega kehtestati Seltsi töötajate optsiooniprogramm kehtivusajaga kuni 7.09.2022 (5 aastat). Pikendada Seltsi töötajate optsiooniprogrammi samadel tingimustel järgmiseks 5-aastaseks perioodiks (s.o. alates 8.09.2022 kuni 8.09.2027). Seoses programmi pikendamisega: 

(i)         välistada seoses optsiooniprogrammi raames väljastatud aktsiaoptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid;

(ii)        anda Seltsi nõukogule volitus anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad optsiooniprogrammile. 

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionaride korralise uldkoosoleku otsused Linda Nektar_ EST.pdf