Published: 2019-05-27 22:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 19. juunil 2019.a algusega kell 10:00, mis toimub hotellis Hilton Tallinn Park konverentsisaalis “Atlantic City”, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti.
Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 24. mail 2019.a otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord:

  1. Põhikirja muutmine
  1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

1 . Põhikirja muutmine
Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
1.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
1.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

  1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

2.1  Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.
2.2  Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.
2.3  Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia
2.4  Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 06.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 05.07.2019;; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

III     Korralduslikud küsimused

Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.t. 11. juunil 2019. a kell 23:59 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus Koosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et Koosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada Koosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist Koosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne Koosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne Koosoleku toimumist.
Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega Koosoleku päevakorrapunktide kohta ning Koosolekule esitatavate muude dokumentidega saab tutvuda alates Koosolekust teatamisest kuni Koosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi).
Koosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda Koosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni Koosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja.
Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.   
Koosolekul osalemiseks palume esitada: -    füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri;-    juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.
Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionär võib enne Koosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt Koosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).
Küsimused seoses Koosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 684 5000).

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com

Manus


SFG pohikirja redaktsioon kinnitamiseks uldkoosolekul.docx