Avaldatud: 2021-01-31 22:30:40 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2020. aasta neljanda kvartali ning kogu majandusaasta finantsülevaade

Grupi 2020 12 kuu neto renditulu oli 2 637 007 (2019 12 kuud: 2 589 379) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 2 482 439 (2019 12 kuud: 2 649 256) eurot ja puhaskasum 1 370 964 (2019 12 kuud: 1 399 103) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.


2020. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)IV kv 2020IV kv 201912 kuud 202012 kuud 2019
Neto renditulu657 849 654 287 2 637 0072 589 379
Ärikasum618 950 769 377 2 482 439 2 649 256
Perioodi kasum251 417 623 900 1 370 9641 399 103


(eurodes)31.12.202031.12.2019
Kinnisvarainvesteering                       30 909 000               30 909 000
Intressikandvad laenud 26 364 626              28 492 625
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta23 416 326              25 544 325


 12 kuud 2020
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)56%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)4,7%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)                                1,1


Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.

2020. aastal moodustas UPP Olaines OÜ auditikomitee, ning see koosneb kolmest liikmest.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaIV kv 2020IV kv 201912 kuud 202012 kuud 2019
Neto renditulu5657 849654 2872 637 0072 589 379
Neto renditulu 657 849654 2872 637 0072 589 379
      
Üldhalduskulud   (38 899)  (31 910)(154 568)(71 123)
Muud tulud / (kulud) 0(16 000) 0(16 000)
Kasum/(kahjum) kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest 0147 0000147 000
Ärikasum 618 950769 3772 482 4392 649 256
      
Finantstulud / (kulud) (436 793)(145 477)(1 111 475)  (1 250 103)
Kasum enne tulumaksu 251 417623 9001 370 9641 399 153
Äriühingu tulumaks    (50)
Aruandeperioodi kasum 251 417623 9001 370 9641 399 103
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku 251 417623 9001 370 9641 399 103


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa31.12.202031.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 676 373561 474
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 171 124204 939
Käibevara kokku 847 497766 413
    
Kinnisvarainvesteering 30 909 00030 909 000
Põhivara kokku 30 909 00030 909 000
VARAD KOKKU 31 756 49731 675 413
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 369 527358 762
Tuletisinstrumendid 363 979455 204
Laenukohustised61 064 0041 064 000
Lühiajalised kohustised 1 797 5101 877 966
    
Laenukohustised626 364 62627 428 625
Pikaajalised kohustised 26 364 62627 428 625
KOHUSTISED KOKKU 28 162 13629 306 591
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 3 591 8612 366 322
OMAKAPITAL KOKKU 3 594 3612 368 822
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 756 49731 675 413

Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee


ManusOlaines Q4 report 2020 EST.pdf