English Estonian
Avaldatud: 2022-04-26 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Green AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku 17. mail 2022.a. algusega kell 13.00 (Eesti aja järgi) Noblessneri valukojas (Peetri 10, Tallinn).

Koosolekut saab jälgida veebiülekande vahendusel, vastav link tehakse avalikuks Seltsi veebilehel. Veebiülekande kaudu ei ole võimalik küsida küsimusi ega osaleda hääletamisel. Koosolek toimub eesti keeles, kohapeal tagatakse sünkroontõlge inglise keelde.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist s.o 10. mail 2022. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Arvestades, et Seltsil on ligi 60 000 hääleõiguslikku aktsionäri, siis palume võimalusel oma koosolekule kohale tulemise kavatsusest teada anda hiljemalt 10. maiks 2022. Nii saab juhatus koosoleku korraldamist paremini ette valmistada. Koosolekul osalemise kavatsusest saate teada anda  selle veebivormi kaudu.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku läbiviimisel lähtutakse koosoleku toimumise ajal kehtivatest Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest ning Terviseameti soovitustest seoses COVID-19 haiguse levikuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 17. mail 2022 kell 12.00 ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles.

2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest tulenevalt nõutud, ning peab olema ingliskeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.

Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn, hiljemalt 13.05.2022 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel.

Vastavalt Seltsi nõukogu 21.04.2022 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. Nõukogu esimehe pöördumine

2. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees ja finantsdirektor annavad ülevaate Enefit Green AS-i majandustulemustest.

Otsuse projekt: Kinnitada Enefit Green AS 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 3.  Kasumi jaotamine

Otsuse projekt:

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 oli 157 673 tuhat eurot, sh lõppenud majandusaasta kasum 79 661 tuhat eurot.

3.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2021. majandusaasta puhaskasum summas 79 661 tuhat eurot järgmiselt:

3.1.1. Maksta dividendidena välja 39 906 tuhat eurot (0,151 eurot aktsia kohta).

3.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 779 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

3.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 36 976 tuhat eurot.

3.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 01.06.2022 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31.05.2022; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 08.06.2022.


4. Põhikirja muutmine

Eesmärgiga muuta otsuste vastuvõtmine paindlikumaks teeb nõukogu ettepaneku muuta Enefit Green AS põhikirja.

Otsuse projekt:

4.1 Muuta põhikirja punkte 4.1.14 (e) ja 4.1.14 (f) ja sõnastada need järgmiselt:

„(e) kinnisasjade asjaõigustega koormamine tehinguväärtusega üle 1 miljoni euro, kinnisasjade omandamine ja võõrandamine. Registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ei ole nõukogu nõusolekut vaja;”

„(f) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;“

4.2 Kinnitada Enefit Green AS-i põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Üldkoosoleku materjalidega (sh põhikirja projekti, majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, nõukogu aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga), otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjenduste ja ettepanekutega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel.

Äriseadustiku §-s 2941 sätestatud teave on avaldatud Seltsi veebilehel.

Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee.

Üldkoosolekul on aktsionäril õigus saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 02.05.2022 e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist s.o hiljemalt 14.05.2022, esitades selle e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Kuna koosoleku päevakorras on otsus, mis on nõukogu kohta põhikirja muudatuse tegemise aluseks ja üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõstatud, siis osaleb koosolekul ka notar.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/