English Estonian
Avaldatud: 2022-12-01 07:00:00 CET
Coop Pank
Börsiteade

Coop Pank AS aktsiate täiendava avaliku pakkumise tulemused

Teisipäeval, 29. novembril 2022, lõppes Coop Pank AS-i (Coop Pank) aktsiate täiendav avalik pakkumine (Pakkumine).

Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 7 610 348 uut emiteeritavat nimiväärtuseta lihtaktsiat (Pakkumise Aktsiad), sealjuures oli Coop Pangal õigus Pakkumise ülemärkimise korral Pakkumise Aktsiate arvu suurendada kuni 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise Aktsiaid pakuti hinnaga 2,00 eurot aktsia kohta, millest 0,681455 eurot oli arvestuslik väärtus ja 1,318545 eurot ülekurss. Pakkumise Aktsiaid pakuti avalikult üksnes Eestis ning Pakkumine toimus Finantsinspektsiooni poolt 14. novembril 2022 kinnitatud prospekti alusel (Prospekt).

Kokku esitas 14 661 investorit märkimiskorraldusi summas 64,5 miljonit eurot ehk 32,2 miljoni Pakkumise Aktsia omandamiseks, seega märgiti Pakkumise baasmaht 4,2-kordselt üle.  

35,6 miljoni euro ulatuses märkimiskorraldusi esitasid 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimiskuupäev) Coop Panga aktsiaraamatusse kantud aktsionärid (st märkimise eesõigusega aktsionärid). Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise kogumahuks kujunes 20,3 miljonit eurot.

Kooskõlas Prospektiga, otsustas Coop Pank Pakkumise Aktsiate jaotuse järgmiselt:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Fikseerimiskuupäeval Coop Panga aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele jaotati Pakkumise Aktsiad täies mahus nende poolt märgitud aktsiate arvule ulatuses, mis vastas Fikseerimiskuupäeval neile kuulunud aktsiate arvestusliku väärtuse summale (Eesõigusega Jaotus) ning lisaks jaotati neile 17% Eesõigusega Jaotust ületavast investori poolt märgitud mahust;
  3. Coop Panga klientidele ja võlakirjade investoritele jaotati 17% nende märgitud mahust;
  4. Ülejäänutele investoritele jaotati 5% nende märgitud mahust;
  5. Kõik kuni 100 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  6. Komakohtadega aktsiate arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tänas Coop Panga nimel kõiki pakkumises osalenud investoreid:

„Investorite huvi meie uute aktsiate vastu oli tõesti suur ning see päädis emissiooni 4,2 kordse ülemärkimisega. Hindame kõrgelt investorite usaldust ja usku Coop Panga kasvuloo jätkumisse. Vastavalt emissiooni tingimustele eelistasime seekord aktsiate jaotamisel Coop Panga seniseid aktsionäre, kellele jaotati 86% uutest aktsiatest.

Jätkame lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10%-ni, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%.

Soovime, et panga eduloost saaks osa järjest suurem arv meie tänaseid investoreid ja kliente. Oleme tänulikud ja uhked, et meie investorite arv on nüüd kokku üle 35 000 ,“ lausus Margus Rink.

Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 5. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval „makse vastu“ väärtpaberiülekande meetodit kasutades. Arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi  EE380G007850, mis muudetakse Coop Panga aktsiate alaliseks ISIN koodiks EE3100007857 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakkumise arvelduse toimumist.

Pakkumise Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
finantsjuht
Telefon: 5160 231
e-mail: paavo.truu@cooppank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga Pakkumise Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga, et täielikult mõista Pakkumise Aktsiatesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid. Coop Panga Pakkumise Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga Pakkumise Aktsiate soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga Pakkumise Aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Pakkumise Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.