Avaldatud: 2019-03-15 08:00:00 CET
Baltika
Börsiteade

14. märtsi nõukogu koosoleku otsused

2019–2020 aastate tegevusplaani kinnitamine ja plaaniga seotud ühekordsed kulud

14. märtsil 2019 kinnitas AS Baltika nõukogu 2019. ja 2020. aasta tegevusplaani, millega seotud ühekordsed kulud summas 1 978 tuhat eurot kajastatakse 2018. aasta majandusaastaaruandes.AS Baltika 2018. aasta omakapitali suurus on pärast ühekordsete kulude kajastamist 67 tuhat eurot ning see ei vasta enam äriseadustikus sätestatud nõudele. Seadusega kooskõlas olemiseks on vajalik vähemalt 2 040 tuhande euro suurune omakapital.

Täpsem informatsioon 2019–2020 tegevusplaani osas avalikustatakse 18. märtsil 2019.

Aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tegemine uute aktsiate emiteerimiseks summas 5 miljonit eurot

2019–2020 tegevusplaani elluviimiseks ja omakapitali äriseadustiku nõudega vastavusse viimiseks võttis nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika aktsionäride üldkoosolekule ettepanek suurendada aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia, seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital 4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu otsus teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek suurendada 2019. a augustis aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

Üldkoosolekule esitatavate otsuste eelnõud ja nendega tutvumise kord avaldatakse 21. märtsil 2019 aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Baltika suuraktsionär KJK Fund, Sicav-SIF on kinnitanud valmisolekut märkida uusi aktsiaid.

Juhatusele nõusoleku andmine 3 miljoni euro suuruse laenulepingu sõlmimise osas

Nõukogu andis juhatusele nõusoleku sõlmida laenuleping KJK Fund SICAV-SIF-ilt 3 miljoni euro suuruse laenu võtmiseks järgneva 2 kuu jooksul. Planeeritav laen kannab intressi ja on lühiajaline, tähtajaga augustis 2019.

Täiendused AS Baltika juhatuse koosseisus

Nõukogu 14. märtsil 2019 tehtud otsusega on alates 22. märtsist 2019 AS Baltika juhatuse kolmandaks liikmeks Mae Hansen, kelle ülesanne on eelpool mainitud 2019–2020 tegevusplaani elluviimine. Baltika juhatuse liikmetena jätkavad Meelis Milder ja Maigi Pärnik-Pernik.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com