Publicēts: 2020-09-14 15:35:22 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2020-09-14 15:35 CEST --

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2020. gada 11. septembrī no pulksten 11.00 līdz 12.00.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā Studiju un studējošo garantiju programmas finansēšanai, (ii) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā Alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai, (iii) par ieguldījumu “Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā", kā arī (iv) par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2019. gadā un (v) par Pārresoru koordinācijas centra ALTUM novērtējumu par 2019. gadu.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt EUR 625 538 rezerves kapitālā Studiju un studējošo garantiju programmas finansēšanai;

2. palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt EUR 25 000 000 rezerves kapitālā Alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai;

3. piekrist 2020. gada 20. augusta valdes lēmumam veikt ieguldījumu Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) kopā 20 milj. EUR apmērā, pievienojoties Privātās izvietošanas memorandam (Private Placement Memorandum); uzdot Altum valdei pirms turpmāka ieguldījuma veikšanas, ja sākotnējais ieguldījums sasniedzis 10 miljonus euro, izvērtēt fonda darbības rezultātus, tajā skaitā, vai no fonda ir veikti ieguldījumi Latvijas tautsaimniecībā un vai fondam ir pietiekams progress jaunu dalībnieku un investīciju piesaistē, lai nodrošinātu šī fonda pilnvērtīgu darbību turpmāku mērķu sasniegšanai;

4. pieņemt zināšanai 2020. gada 8. jūlija padomes lēmumu par Iekšējā audita daļas vadītāja vērtējumu;

5. noteikt Altum 2019.gada darbības vērtējumu –“ļoti labi”.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) 2020. gada 9. aprīlī pārapstiprināja ALTUM ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu un bāzes kredītnovērtējumu (baseline credit assessment) baa3, kas ir investīciju līmeņa reitings. Moody’s ALTUM piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv