English Estonian
Avaldatud: 2021-04-21 16:34:52 CEST
Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Maakri 19/1, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14.05.2021 kell 9.30 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • Kinnitada Arco Vara AS-i 2020. aasta majandusaasta aruanne.
 1. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

 • Kanda 31.12.2020 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1012 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
 • Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
  • 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi ex-date) fikseeritakse seisuga 08.06.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi ex-date on 08.09.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi ex-date on 08.12.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi ex-date on 08.03.2022.
 1. Dividendipoliitika kinnitamine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

 • Kinnitada Arco Vara AS-i dividendipoliitika kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2021. aasta II kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 0,01 eurot aktsia kohta ja täiendav dividendi summa makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.
 1. Aktsiakapitali suurendamine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alljärgnev otsus viimaks lõpule üldkoosoleku poolt 10.05.2016 otsusega kinnitatud Tarmo Sild’i motivatsioonisüsteem, mille alusel on 390 000 aktsiat märgitud ja tasutud:

 • Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali kooskõlas 10.05.2016 üldkoosoleku otsusega järgmiselt:
  • Lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta.
  • Ühe uue aktsia väljalaskehind on 0,7 eurot.
  • Aktsiakapitali uus suurus on 6 571 856,90 eurot.
  • Juhatuse motivatsioonisüsteemi raames väljalastud vahetusvõlakirja tingimustest tulenevalt on uute aktsiate märkimise eesõigus Tarmo Sild’il. 2019. aastal märgitud aktsiate eest on 17.04.2020 tasunud rahalise sissemaksega 273 000 eurot OÜ Alarmo Kapital, kellele Tarmo Sild aktsiate omandamise õiguse loovutas.
  • Olemasolevatele aktsionäridele ei teki uute emiteeritavate aktsiatega seoses mistahes õigusi, sh ei ole neil äriseadustiku § 345 lg 1 tulenevat märkimise eesõigust.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Maakri 19/1, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29.04.2021, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 11.05.2021. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 07.05.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seoses Covid-19 pandeemiast tuleneva olukorraga ja Vabariigi Valitsuse rakendatud meetmetega, palub Arco Vara AS aktsionäridelt, et kasutaksite võimalust osaleda üldkoosolekul volikirja kaudu. Teil on võimalik anda volikirjaga Arco Vara AS-i juhataja Miko-Ove Niinemäe’le selged juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti raames. Sellisel moel saate üldkoosolekul osaleda ja hääletada vastavalt teie paremale äranägemisele ilma, et aktsionärid peaksid kogunema ühte ruumi.  Juhul, kui te soovite siiski koosolekul füüsiliselt osaleda, palume, et annaksite enda soovist meile kindlasti teada e-posti aadressile info@arcovara.com hiljemalt 11.05.2021, et meil oleks võimalik teha kõik ettevalmistused tagamaks teie heaolu. Hetkeolukorda arvestades jätab Arco Vara AS endale õiguse limiteerida füüsiliselt koosolekul osaleda soovivate aktsionäride arvu ja tarviduse korral koosolek ära jätta.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 11.05.2021 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skanneeritud volikiri e-posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Maakri 19/1, Tallinn 10145. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 14.05.2021 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka Eesti Päevalehes 22.04.2021.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus