English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-10 15:19:00 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. vasario 28 d. sprendimu sušaukė eilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

Grupės valdybos 2023 m. kovo 10 d. siūlymu ir sprendimu VAS darbotvarkė papildyta 6, 7 ir 8 klausimais: dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų, dėl atnaujintos Grupės atlygio politikos patvirtinimo ir dėl įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

VAS įvyks 2023 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku),Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

2023 m. kovo 30 d. VAS darbotvarkė su papildytais klausimais, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

 1. dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį;
 2. dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai;
 3. dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
 4. dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
 5. dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai;
 6. dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų (papildyta);
 7. dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo (papildyta);
 8. dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (papildyta).

Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų VAS pateikimo

Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į auditoriaus išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus VAS:

 • pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai;
 • tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
 • paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
 • išrinkti „KPMG Baltics“, UAB audito įmone, kuri atliks 2023–2027 m. AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, bei nustatyti, kad už 2023–2027 m. finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama 590 000,00 EUR (penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), audito paslaugų kainų perskaičiavimui naudojant praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos nustatytą 12 mėnesių suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pokytį;
 • patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politiką.

Taip pat, Grupės stebėtojų taryba pateikė teigiamą atsiliepimą Grupės valdybos sprendimui teikti VAS siūlymą pritarti pagalbos skyrimui Ukrainai.

Galiausiai, stebėtojų taryba teigiamai vertina Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedaiBendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Pranesimas apie eilini akcininku susirinkima.pdf