English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-31 07:30:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtinti oficialių siūlymų cirkuliarai dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijų

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Ignitis grupės“ nekonkurencinių oficialių siūlymų cirkuliarus dėl jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijų. Cirkuliarai patvirtinti žemiau išvardintomis sąlygomis:

  • Numatomi mokėjimai:
    1. Nekonkurencinių oficialių siūlymų teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną ESO akciją yra 0,880 EUR, kaina už vieną GEN akciją yra 0,640 EUR.
    2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiuose ESO ir GEN eiliniuose akcininkų susirinkimuose bus priimti sprendimai mokėti šių bendrovių akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys bendrovių akcininkais teisių apskaitos dieną, gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.
    3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiuose ESO ir GEN eiliniuose akcininkų susirinkimuose bus priimti sprendimai mokėti šių bendrovių akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems bendrovių akcininkais teisių apskaitos dieną, tačiau pardavusiems jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją). Šio priedo dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs ESO ir/ ar GEN akcininku teisių apskaitos dieną.
  • „Ignitis grupė“ pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial Public Offering, IPO) metu kiekvienam dukterinių bendrovių smulkiajam akcininkui, kuris buvo jų akcininku 2020 m. kovo 17 d. ir oficialaus siūlymo metu parduos akcijas „Ignitis grupei“, suteiks pirmumo teisę įsigyti IPO metu išleidžiamų akcijų. Akcijas įsigyti bus galima už sumą, kuri bus lygi ESO ir/ar GEN turėtų akcijų vertei, prie jos pridedant 2020 metais akcininkui išmokėtų dividendų sumą. Asmenims nebebūsiantiems dukterinių bendrovių akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“, bus pridedama suma, lygi dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs dukterinių bendrovių akcininku teisių apskaitos dieną.
  • Oficialūs siūlymai  prasidės ketvirtąją darbo dieną nuo cirkuliarų patvirtinimo, t. y. balandžio 3 d. Oficialių siūlymų įgyvendinimo trukmė – 20 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, jeigu ESO ir/ar GEN akcininkai susidurtų su sunkumais parduodant savo akcijas „Ignitis grupei“, Bendrovė vertintų situaciją dėl teisės aktais numatytos galimybės pratęsti oficialaus siūlymo terminą.
  • Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialių siūlymų rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui. Akcininkai, norėdami parduoti savo turimas ESO ir / ar GEN akcijas oficialių siūlymų metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti įmonių akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

Pažymėtina, kad ESO ir GEN valdybos 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimus siūlyti mokėti akcininkams atitinkamai 0,076 EUR ir 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją (ESO atveju už visus ataskaitinius 2019 metus, GEN atveju – už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.). Bendrovių eiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose bus sprendžiamas klausimas dėl bendrovių pelno (nuostolių) paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Informacija apie tai, kaip oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas taip pat skelbiama ESO tinklalapyje www.eso.lt, GEN tinklalapyje www.ignitisgamyba.lt, „Ignitis grupė“ tinklalapyje www.ignitisgrupe.lt.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedai


241-56 AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS oficialaus siulymo cirkuliaro patvirtinimas.pdf
241-57 AB IGNITIS GAMYBA oficialaus siulymo cirkuliaro patvirtinimas.pdf
AB Energijos skirstymo operatorius. OS cirkuliaras.pdf
AB Ignitis gamyba. OS cirkuliaras.pdf