English Estonian
Avaldatud: 2023-05-10 16:00:00 CEST
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor ASi 2023. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 6,0 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 0,14 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,24 miljonit eurot).

2023. aasta I kvartali müügitulu on tekkinud peamiselt Paevälja Hoovimajade projekti kodude müügist asjaõiguslepingute alusel. Projekti raames rajati kaks kortermaja 96 korteriga, millest esimesed 40 korterit anti koduostjatele üle 2022. aasta lõpus. 2023. aasta esimeses kvartalis anti koduostjatele täiendavalt üle 34 korterit ja seisuga 31. märts 2023 on kokku sõlmitud asjaõiguslepingud 74 korterile (77%) ja võlaõiguslepingud või kirjaliku broneerimislepingud 4 korterile (4%).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Hepsoril on Eestis ja Lätis ehituses kuus elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 527 uut korterit. Seisuga 31. märts 2023 on Riias ehituses ja müügis kolm arendusprojekti, milles on kokku 246 korterit ning millest 198 korterile on sõlmitud võlaõigus- ja broneerimislepingud (80%). Tallinnas on ehituses ja müügis samuti kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteriga. Seisuga 31. märts 2023 on  võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud 61 korterile (23%). Ärikinnisvara arendusprojektidest on Tallinnas valmimas rohelise mõtteviisi büroohoone Grüne Maja. Büroohoone on 100% üürilepingutega kaetud ning aktiivses kasutuses on ligikaudu 79%. Viimased üürnikud kolivad uutele pindadele hiljemalt 2023. aasta teises kvartalis. 

2023. aasta I kvartalis alustas kontsern kahe elukondliku arendusprojekti ehitust. Tallinnas alustati Manufaktuuri kvartalis asuva Manufaktuuri 7 projekti 154 kodu ehitusega, mida arendadakse koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga. Kvartali lõpu seisuga oli võlaõiguslepinguid ja broneerimislepinguid sõlmitud 32 korterile (21%) Manufaktuuri 7 kodudest. Riias alustati Nameja Rezidence projektis valmiva 38 kodu ehitusega, millest võlaõigus ja broneerimislepinguid on sõlmitud 10 korterile (26%).

Aruandeperioodil said kaks ehituses olevat projekti Riias kasutusloa, mis võimaldab 2023. aasta teises kvartalis alustada valminud kodude üleandmisega ostjatele- Mārupes Dārzs projektis valmib 92 kodu, millest võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel on müüdud 78 korterit (85%) ja Kuldigas Parks projektis valmib 116 kodu, millest võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel on müüdud 110 korterit (95%).

2023. aasta algas kinnisvarasektoris mõõdukalt optimistlikul noodil- 2022. aasta viimases kvartalis rekord-madalale langenud tarbija kindlustunne näitas taastumise märke ning jätkus energiahindade ning inflatsiooni stabiliseerumine, mis loovad eeldused kinnisvaraturu nõudluse taastumiseks. Kahjuks jätkus euribori tõus, mis mõjutab vahetult koduostjate igakuiseid eluasemekulusid ning sunnib kinnisvara ostuotsuste tegemist edasi lükkama. Tallinnas oli 2023. aasta I kvartali uusarenduste turu tehinguaktiivsus küll kõrgem kui 2022. aasta lõpus kuid jäi jätkuvalt oluliselt alla varasemale pikaajalisele keskmisele. Teisalt Riias olid eelkirjeldatud mõjud lühiajalisemad ning tehinguaktiivsus naasis peale lühiajalist langust tavapärasele tasemele. Kliendid ei langeta olemasolevas majandusolukorras küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi kontserni projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu juhatus on mõõdukalt optimistlik ning jätkab olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese kvartali müügitulemused annavad kindlustunde 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.03.202331.12.202231.03.2022
    
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid2 1263 7547 440
Nõuded ja ettemaksed1 2911 731946
Lühiajalised laenunõuded00455
Varud73 61069 76045 128
Käibevarad kokku77 02775 24553 969
Põhivarad   
Materiaalne põhivara269232209
Immateriaalne põhivara773
Finantsinvesteeringud222
Investeeringud sidusettevõtetesse 9721 0820
Pikaajalised laenunõuded 1 7661 7662 308
Muud pikaajalised nõuded6130340
Põhivarad kokku3 0773 1232 862
Varad kokku80 10478 36856 831
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised 22 45622 5653 833
Lühiajalised rendikohustised964692
Ettemaksed klientidelt4 3663 0541 856
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 4814 0073 537
Lühiajalised kohustised kokku30 39929 6729 318
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised26 68626 01526 854
Pikaajalised rendikohustised686866
Muud pikaajalised kohustised2 4812 2901 410
Pikaajalised kohustised kokku29 23528 37328 330
Kohustised kokku59 63458 04537 648
Omakapital   
Aktsia-/osakapital3 8553 8553 855
Ülekurss8 9178 9178 917
Jaotamata kasum7 6987 5516 411
Omakapital kokku20 47020 32319 183
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku20 09219 86618 823
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku378457360
Kohustised ja omakapital kokku80 10478 36856 831

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodesI kvartal 2023I kvartal 2022
   
Müügitulu5 9751 272
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-5 040-1 166
Brutokasum935106
Turustuskulud (-)-71-95
Üldhalduskulud (-)-347-328
Muud äritulud2010
Muud ärikulud (-)-23-7
Ärikasum/-kahjum514-314
Finantstulud50509
Finantskulud (-)-425-168
Kasum enne tulumaksu13927
Tasumisele kuuluv tulumaks0-5
Aruandeperioodi puhaskasum13922
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis2405
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis-10117
   
 Muu koondkasum/- kahjum  
Omanikuvahetusega seotud muutused0135
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus818
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku8153
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis-14-86
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis22239
   
Aruandeperioodi koondkasum kokku147175
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis226-81
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-79256
Kasum aktsia kohta  
    Tava (eurot aktsia kohta)0,060,00
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,060,00Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1500 kodu ja 32 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.

ManusHepsor 1Q_2023_EST.pdf