English Latvian
Publicēts: 2019-05-17 17:05:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes priekšlikumi par 2018. gada peļņas izlietošanu

Akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes priekšlikumi
par 2018. gada peļņas izlietošanu

Olainē                                                                                                             2019.gada 17.maijā

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2018.gada tīrās peļņas apmērs: EUR 8 886 000,00 (astoņi  miljoni astoņi simti astoņdesmit seši tūkstoši euro).

Akciju sabiedrības „Olainfarm” Valde piedāvā akcionāriem novirzīt Akciju sabiedrības  “Olainfarm” 2018.gada peļņas daļu EUR 1 408 507,80 (viens miljons četri simti astoņi tūkstoši pieci simti septiņi euro un 80 centi) apmērā dividenžu izmaksai Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,10 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2019.gada 3. ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 7 477 492,20 (septiņi miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 20 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to Akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā.
Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde norāda, ka priekšlikuma īstenošana dividenžu izmaksai ir atkarīga no Akciju sabiedrības “Olainfarm” finansējošo institūciju piekrišanu saņemšanas. Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde plāno saņemt nepieciešamās atļaujas līdz kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projektu publicēšanai.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com