English Latvian
Publicēts: 2022-06-27 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada 27. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. 2021. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:

 1. “Latvijas Gāze” koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2021. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām (turpmāk – Gada pārskats);
 2. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa;
 3. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. 2021. gada peļņas izlietošana

2021. gada tīro peļņu 73 670 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. 2022.gada 1.ceturksņa finanšu pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022.gada 31.martā”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto 34. Starptautisko grāmatvedības standartu “Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana” prasībām.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Ārkārtas dividenžu izmaksa
 2. Izmaksāt no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022.gada 1.ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 15 000 000 EUR jeb 0,37593985 EUR par vienu akciju.
 3. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 8.jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 11.jūlijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 12.jūlijs.      

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2022. gada revīziju, tajā skaitā,  akciju  sabiedrības  “Latvijas  Gāze” un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu EUR 41 900 (bez PVN).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Par ierosinājumu uzsākt Sabiedrības reorganizāciju nodalīšanas ceļā vai Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot akcijas, kuras iesnieguši Sabiedrības akcionāri

Uzdot Sabiedrības valdei uzsākt:

  1. Sabiedrības reorganizāciju nodalīšanas ceļā atbilstoši Komerclikuma 336. panta ceturtajai daļai, kā rezultātā Sabiedrība nodotu daļu no tās piederošās mantas – proti, 39 900 000 Akciju sabiedrības “GASO”, reģistrācijas numurs 40203108921, akcijas, kas veido 100% no tās pamatkapitāla – jaundibināmai sabiedrībai. Reorganizācijas rezultāta visi Sabiedrības akcionāri kļūtu par jaundibināmas sabiedrības akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai Sabiedrībā; vai
  2. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu atbilstoši Komerclikuma 262. panta pirmās daļas 2. punktam, kā rezultātā Sabiedrības akcionāri kā samaksu par nodotajām akcijām saņemtu Sabiedrībai piederošās Akciju sabiedrības “GASO”, reģistrācijas numurs 40203108921, akcijas proporcionāli akcionāru līdzdalībai Sabiedrības pamatkapitālā.

Uzdot Sabiedrības valdei sasaukt Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci ne vēlāk, kā 2022. gada 10. augustā lēmuma pieņemšanai par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2022. gada 27. jūnijā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valde