English Latvian
Publicēts: 2021-04-06 16:45:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV 2114, Valde paziņo, ka 2021. gada 22. martā ir saņemts akcionāra OLFIM OÜ, reģistrācijas Nr. 14601045, juridiskā adrese Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe, 74626, Igaunija, kas pārstāv 7.79% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, ar šādu darba kārtību: 1) AS “Olainfarm” iekšējās revīzijas veikšana; 2) Citi jautājumi.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde, pamatojoties uz akcionāra pieprasījumu, sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Ārkārtas akcionāru sapulce  notiks 2021. gada 18. jūnijā plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” teritorijā Olainē, Rūpnīcu ielā 5, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ar mērķi nenoturēt īsā laika periodā atsevišķas akcionāru sapulces, valde ir lēmusi papildināt ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību ar kārtējā akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem: 1) 2020. gada pārskata apstiprināšana; 2) Peļņas izlietošana; 3) Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai; 4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana.

Darba kārtība:

  1. AS “Olainfarm”  iekšējās revīzijas veikšana.
  2. Citi jautājumi.
  3. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
  4. 2020. gada pārskata apstiprināšana.
  5. Peļņas izlietošana.
  6. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
  7. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2021. gada 18. jūnijā – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2021. gada 10.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē 2021. gada 18. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties sapulcē, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.
  • Akcionāram ir tiesības balsot rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces būs pieejama AS “Olainfarm” tīmekļa vietnē www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Aizpildītu balsojuma veidlapu lūdzam nosūtīt: parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu elektroniski uz AS “Olainfarm” e-pasta adresi, kas tiks paziņota 14 dienas pirms akcionāru sapulces AS „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, vai parakstītu un notariāli apliecinātu balsojuma veidlapu papīra formā uz AS “Olainfarm” pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas AS “Olainfarm” līdz 2021. gada 17.jūnijam.

Akcionāriem ir tiesības:
-              akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-              7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-              ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;
-              Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2021. gada 4. jūnija AS „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) un akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Pilnvaras veidlapa ir pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāri tiek aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī pirms akcionāru sapulces iepazīties ar akciju sabiedrības “Olainfarm” tīmekļa vietnē www.olainfarm.com publicēto informāciju par akcionāru sapulces norisē piemērojamiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Akciju sabiedrība “Olainfarm” informē, paliekot spēkā valstī noteiktam aizliegumam pulcēties klātienē vai stājoties spēkā citiem ierobežojumiem, kas nepieļauj akcionāru sapulces norisi, pulcējoties klātienē, akciju sabiedrībai “Olainfarm” un tās akcionāriem ir pienākums rīkoties atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Olainē, 2021.gada 6. aprīlī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

PielikumsPilnvaras veidlapa_LV.docx