Paskelbta: 2015-11-30 08:49:38 CET
INVL Technology
Tarpinė informacija

AB „INVL Technology“ neaudituoti 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

Vilnius, 2015-11-30 08:49 CET -- „INVL Technology“ AB – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo 2014 m. birželio mėn. Tikrąja verte vertinamas bendrovės finansinis turtas 2015 m. rugsėjo 30 d. siekė 12.136 tūkst. eurų. Lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d., tikroji vertė krito 2.766 tūkst. eurų, (lyginama su finansinio turto tikrąja verte 2014 m. gruodžio 31 d., kuris buvo įgytas per reorganizaciją, pasibaigusią 2015 m. vasario 9 d.). Bendrovė per 2015 m. devynis mėnesius patyrė 2.440 tūkst. eurų grynojo nuostolio, kurį didžiąja dalimi lėmė minėtas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas bei patirtos palūkanų sąnaudos. Per 2015 m. 9 mėnesius pusmetį Bendrovė gavo 598 tūkst. eurų dividendų iš valdomų įmonių, taip pat nepardavė jokių įmonių akcijų, išskyrus UAB „Acena“, kuri buvo perleista dukterinei bendrovei UAB BAIP.

Nepriklausomą investicijų vertinimą Bendrovė atlieka vieną kartą metuose, rengdama metines finansines ataskaitas. Rengdama tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, Bendrovė investicijų vertę nustato arba remdamasi EBITDA daugiklio metodu, naudojant 12 paskutinių mėnesių EBITDA bei palyginamųjų bendrovių daugiklius arba, jei sandoris sudarytas neseniai, įsigijimo savikaina. UAB „Acena“ ir UAB „ETRONIKA“ buvo vertintos įsigijimo savikaina atsižvelgiant į neseniai įvykusius sandorius. Vertinant NRD grupės įmones, UAB „ETRONIKA“ vertės prieaugyje neatsispindi.

Bendrovė yra investicinis subjektas, kuris buvo sukurtas 2015 m. vasario 9 d. prie AB BAIP grupė prijungus AB „INVL Technology“. AB BAIP grupė perėmė visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – AB „INVL Technology“. Kadangi yra tęsiama veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus investiciniam subjektui, bendrovės investicijos vertinamos tikrąja verte ir nėra konsoliduojamos, palyginamieji skaičiai yra pateikiami buvusios AB “INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB BAIP grupė. 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt


AB INVL Technology IFRS 2015 Q3 LT_FINAL.PDF
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf