Julkaistu: 2006-07-21 11:00:01 CEST
Citycon Oyj
neljännesvuosikatsaus
Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006
CITYCON OYJ       Pörssitiedote     21.7.2006 klo 12.00

Cityconin
osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Yhteenveto

- Liikevaihto kasvoi 29,5
prosenttia 55,0 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-
30.6.2005 42,5 milj.
euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 39,0 miljoonaan euroon (31,2 milj.
euroa),
vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,2
prosenttia.

- Voitto ennen veroja oli 95,8 miljoonaa euroa (17,2 milj.
euroa), sisältäen 75,3
miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen
käyvän arvon nousua.

- Tulos/osake oli 0,47 euroa (0,11 euroa).
Tulos/osake
ilman käyvän arvon muutosta ja siitä aiheutuvaa verovaikutusta oli
0,10 euroa
(0,06 euroa).

- Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi 51,5 prosenttia ja
oli 1 143,2
miljoonaa euroa (30.6.2005: 754,7 milj. euroa).

-
Nettorahoituskulut laskivat 29,5 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon (18,3
milj.
euroa). Vertailukauden luku sisälsi 5,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kuluja.

- Yhtiön liiketoiminta laajeni Liettuaan, josta yhtiö osti
Mandarinas-
kauppakeskuksen. Kauden aikana tehtiin lisäksi useita merkittäviä
investointeja
Suomessa ja Ruotsissa.

- 75 miljoonan euron
merkintäetuoikeusanti toteutettiin onnistuneesti.

Avainluvut
       
          1-6 2006  1-6 2005  1-12 2005
Liikevaihto, Me      
      55,0    42,5    92,2
Liikevoitto, Me           
108,7    35,6    105,2
% liikevaihdosta           197,5   
83,8    114,1
Voitto ennen veroja, Me        95,8    17,2    
74,2
Katsauskauden voitto, Me        72,7    13,3    
59,8

Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me           1 143,2   
754,7    956,6

Tulos/osake, euroa           0,47    0,11  
  0,47
Tulos/osake laimennettu, euroa
(EPRA tulos/osake)          
0,47    0,11    0,46
Tulos/osake, ilman käyvän arvon
muutoksen
vaikutusta, euroa      0,10    0,06    
0,20
Liiketoiminnan
nettorahavirta/osake, euroa      0,10    0,05  
  0,19
Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV)   2,98    1,94    
2,45
Oikaistu nettovarallisuus/osake,
euroa (EPRA NNNAV)          
3,00    1,94    2,45
P/E -luku (hinta/voitto -suhde)      4    
 14      7

Oman pääoman tuotto (ROE), %      35,0    11,2   
 22,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   20,4    9,5    
13,5
Omavaraisuusaste, %          42,3    28,9    
36,7
Nettovelkaantumisaste, %       122,9   217,2   
156,8
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, %  8,0    8,8    
8,5
Vuokrausaste, %            96,7    96,3    
97,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa     61     46     
57

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora: "Cityconin liiketoiminta on
kehittynyt
suunnitellusti. Kauden aikana on ilmoitettu noin 350 miljoonan
euron
investoinneista, joista noin 225 miljoonaa euroa toteutunee
seuraavalla
kvartaalilla. Yhtiön toiminta on laajentunut uusille
markkina-alueille Liettuaan
ja suur-Göteborgin alueelle
Ruotsiin.

Toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 114,2 miljoonaa
euroa ja Citycon
kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi 1 143,2 miljoonaan
euroon.
Kauppakeskusliiketoiminnan markkinatilanne säilyi kiristyvästä
kilpailusta
huolimatta hyvänä.

Cityconin liikevaihto kasvoi katsauskaudella
29,5 prosenttia 55,0 miljoonaan
euroon. Liikevaihdon kasvu on pääosin
seurausta vuosien 2005 ja 2006 aikana
toteutetuista strategian mukaisista
kiinteistöhankinnoista Suomessa, Ruotsissa ja
Baltiassa.

Katsauskauden
voitto kasvoi 72,7 miljoonaan euroon ja tulos/osake oli 0,47 euroa.

Jatkamme
edelleen kasvustrategiamme toteuttamista uusilla hankinnoilla
edellyttäen,
että hyviä kohteita löytyy. Lisäksi jatkamme omistamiemme
kiinteistöjen
kehittämistä."

EPRA:n suositukset (Best Practices Policy
Recommendations)

Eurooppalaisia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä
edustava The European Public
Real Estate Association (EPRA) julkaisi
tammikuussa 2006 suosituksensa
listatuille kiinteistösijoitusyhtiöille
taloudellisen informaation esittämisestä.
Citycon Oyj on tästä
osavuosikatsauksesta alkaen siirtynyt noudattamaan näitä
suosituksia
taloudellisessa raportoinnissaan. Suositukset täydentävät, eivät
korvaa
IAS/IFRS -standardeja.

EPRA:n suositusten noudattamisen myötä Citycon Oyj:n
tuloslaskelmamuoto on
muutettu kululajikohtaisesta tuloslaskelmamuodosta
toimintokohtaiseksi. Täten
tuloslaskelma esittää myös brutto- ja
nettovuokratuoton.

Citycon Oyj uskoo, että suositusten noudattaminen auttaa
sijoittajia arvioimaan
paremmin konsernin tuloksentekokykyä ja lisää yhtiön
sijoitusinformaation
avoimuutta. Tuloslaskelmamuodon muuttamisen lisäksi
Citycon Oyj julkaisee uuden
avainluvun, oikaistun nettovarallisuuden (EPRA
NNNAV). Suositukset löytyvät
kokonaisuudessaan EPRA:n kotisivuilta osoitteesta
www.epra.com.

Koska Citycon Oyj soveltaa sijoituskiinteistöjen
arvostamisessa IAS 40
-standardin mukaista käyvän arvon mallia, vastaa IFRS:n
mukainen Cityconin tulos
EPRA:n suositusten mukaista tulosta. IFRS:n mukainen
laimennettu tulos/osake on
sama kuin EPRA tulos/osake. EPRA NAV vastaa myös
Cityconin julkaisemaa IFRS:n
mukaista omaa pääomaa.

Cityconin NNNAV nousi
114,1 prosenttia 494,3 miljoonaan euroon vuoden
ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. NNNAV/osake oli 3,00 euroa.

EPRA:n suositusten mukainen
avainluku
Me                 1-6 2006  1-6 2005  1-12
2005
EPRA NAV               491,4   230,9    356,6
 (i)
Rahoitusinstrumenteista
 tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos -     -
     -
 (ii) Velkojen käyvän arvon ja
 tasearvon erotus        
   3,0    0,0     0,5
 (iii) Laskennalliset verot       -  
   -      -
EPRA NNNAV              494,3   230,9  
  357,1

per osake laimennettu, euroa
EPRA NAV               
 2,98    1,94    2,45
 (i) Rahoitusinstrumenteista
 tulokseen
kirjattu käyvän arvon muutos -     -      -
 (ii) Velkojen käyvän
arvon ja
 tasearvon erotus          0,02     0,00    0,00
 
(iii) Laskennalliset verot      -      -      -
EPRA NNNAV  
            3,00     1,94    2,45


Toimintaympäristön
kehitys

Kansainvälinen kiinnostus suomalaisia liiketiloja kohtaan oli
edelleen vilkasta.
Suomessa vähittäiskaupan myynti jatkoi kasvuaan ja kaupan
alan myönteiset
odotukset vahvistuivat. Vähittäiskaupan liiketilojen kysyntä
oli edelleen hyvä ja
käyttöasteet säilyivät korkeina. Korkotason ja inflaation
nousulla ei ollut
merkittävää vaikutusta markkinatilanteeseen. Korot ovat
edelleen viimeaikaisesta
noususta huolimatta alhaisella
tasolla.

Kiinteistöomaisuuden yhteenveto

Cityconin liiketoiminta käsittää
koko liikekiinteistön omistamisen ketjun, eli
kohteiden kehittämisen,
omistamisen, vuokrauksen sekä kiinteistöjen johtamisen.
Cityconilla on kolme
liiketoimintaryhmää: Kauppakeskukset, Marketit ja myymälät
sekä
Kiinteistökehitys.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 29 (16) kauppa- ja
liikekeskusta ja 127 (127)
markettia ja myymälää. Yhtiön koko
kiinteistöomaisuuden markkina-arvo 30.6.2006
oli 1 143,2 miljoonaa euroa
(31.12.2005 956,6 milj. euroa), josta kauppa- ja
liikekeskusten osuus oli 70,1
prosenttia (60,9 %) ja market- ja
myymäläkiinteistöjen osuus 29,9 prosenttia
(39,1 %). Kiinteistöistä 83,2
prosenttia sijaitsee Suomessa, 10,0 prosenttia
Ruotsissa, 5,6 prosenttia Virossa
ja 1,3 prosenttia Liettuassa. Osuudet on
laskettu käyvästä arvosta.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutokset

Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40
-standardin mukaista
käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti. Aberdeen Property Investors
Finland Oy on määritellyt
Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon
katsauskauden lopussa. 10.7.2006
päivätty arviolausunto on saatavilla yhtiön
kotisivuilla www.citycon.fi.
Arviointimenetelmä on kuvattu Cityconin vuoden
2005 vuosikertomuksessa sivulla
14.

Katsauskaudella Cityconin
kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutos oli 75,3
miljoonaa euroa. Arvonnousua
kirjattiin yhteensä 82,5 miljoonaa euroa ja
arvonalennuksia yhteensä 7,1
miljoonaa euroa.

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Aberdeen
Property Investors
Finland Oy:n määrittämä nettotuottovaatimus laski 7,1
prosenttiin (31.12.2005
keskimääräinen nettotuottovaatimus oli 7,6
prosenttia). Tuottovaatimuksen lasku
on pääosin seurausta erittäin
aktiivisista kiinteistömarkkinoista.

Vuokrasopimuskanta ja
vuokrausaste

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 2 373
vuokrasopimusta 1 475
vuokralaisen kanssa. Cityconin kiinteistöomaisuuden
vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 96,7 prosenttia (96,3 %) ja
nettotuottoaste 8,0 prosenttia
(8,8 %).

Cityconin nettovuokratuotot
kasvoivat katsauskaudella 25,0 prosenttia 39,0
miljoonaan euroon.
Bruttovuokratuotot kasvoivat 27,9 prosenttia 52,8 miljoonaan
euroon.
Vuokratuottojen kasvu oli pääosin seurausta
kiinteistöhankinnoista
katsauskauden aikana. EPRA:n suosituksen mukaan
Cityconin tuloslaskelma esittää
netto- ja
bruttovuokratuotot.

Vertailukelpoisten (like-for-like) kohteiden
nettovuokratuotot kasvoivat 3,2
prosenttia. Vertailukelpoisilla kohteilla
tarkoitetaan kohteita, jotka ovat
olleet omistuksessa koko vertailukauden (24
kk). Vertailukelpoisiin kohteisiin
eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet
eivätkä tontit.

Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten
kohteiden (like-for-like)
valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden
instituutin ja Investment Property
Databankin ohjeiden mukaista
laskentamenetelmää.


Vuokrasopimuskannan yhteenveto
           
       1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Kauden aikana
alkaneet
vuokrasopimukset, kpl           201    130    
298
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m²             48 986
  24 895   51 476
Vuokrausaste kauden lopussa, %     96,7 %  96,3 % 
 97,2 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa,
vuotta  2,9    3,4    
3,2


Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmä

Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Cityconin
kauppakeskusten
nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 41,8 prosenttia 26,0
miljoonaan
euroon. Kauppakeskusten nettovuokratuotot olivat 66,7 prosenttia
Cityconin
kaikista vuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, kauppakeskukset
 
                  1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Kauden aikana
alkaneet
vuokrasopimukset, kpl           156    101    
233
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m²             23 249
  10 213   29 160
Vuokrausaste kauden lopussa, %     97,4 %  96,8 % 
 98,0 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa,
vuotta  2,3    2,6    2,6

Taloudellinen kehitys, kauppakeskukset
 
                    1-6 2006 1-6 2005 1-12
2005
Liikevaihto, Me             37,3   25,3   
57,4
Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta
 käypään arvoon, Me  
        62,1    4,4    22,1
Liikevoitto, Me           
  86,8   22,0    61,2
Bruttovuokratuotot, Me          35,2  
 24,3    54,5
Nettovuokratuotot, Me          26,0   18,4   
 41,3
Nettotuotto-%               7,7    8,3    
8,2
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,2    8,4    
8,4
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me   801,8   459,4   
636,7
Bruttoinvestoinnit, Me         113,4    2,4   
174,9

Investoinnit ja kehityshankkeet

Kauden aikana Citycon teki useita
merkittäviä investointeja Suomessa, Ruotsissa
ja Baltiassa.

Suomessa
Citycon hankki omistukseensa loput Vantaan Myyrmannin
kauppakeskuksesta,
Tampereen Tullintorin kauppakeskuksen sekä Kouvolassa
sijaitsevan kauppakeskus
Valtarin. Ruotsissa Citycon osti suur-Göteborgin
alueelta Lindomen, Backan,
Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskukset.
Investoinnit näihin kohteisiin
olivat yhteensä 80,1 miljoonaa
euroa.

Baltiassa Cityconin toiminta laajeni Liettuaan, Vilnassa sijaitsevan
Mandarinas-
kauppakeskuksen oston myötä. Mandarinaksen velaton kauppahinta oli
noin 14,3
miljoonaa euroa.

Toukokuussa Citycon ilmoitti ostavansa
Göteborgin lähistöllä sijaitsevan
Stenungstorg-kauppakeskuksen 41,9
miljoonalla eurolla. Kaupan arvioidaan
toteutuvan lopullisesti syyskuun 2006
alussa.

Kesäkuussa Citycon ilmoitti ostavansa Helsingistä kauppakeskus
Columbuksen 80,1
miljoonalla eurolla ja suur-Tukholman alueella sijaitsevan
Jakobsbergs Centrum
-kauppakeskuksen 104,5 miljoonalla eurolla. Columbuksen
kauppa toteutui
heinäkuussa ja Jakobsbergin kaupan arvioidaan toteutuvan
elokuun loppuun
mennessä.

Kaikkien edellä mainittujen kauppojen toteuduttua
Citycon omistaa yhteensä 19
kauppakeskusta Suomessa, 11 kauppa- ja
liikekiinteistöä Ruotsissa ja kaksi
kauppakeskusta Baltiassa.

Marketit ja
myymälät -liiketoimintaryhmä

Cityconin Marketit ja myymälät
-liiketoimintaryhmä on erikoistunut marketti- ja
myymäläkiinteistöjen
kehittämiseen, vuokraamiseen ja hallinnointiin. Cityconin
marketti- ja
myymäläkiinteistöjen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella
1,4
prosenttia 13,0 miljoonaan euroon.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto,
marketit ja myymälät
                   1-6 2006 1-6 2005 
1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl           
45    29     65
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m²      
       25 737  14 682   22 316
Vuokrausaste kauden lopussa, %    
 95,4 %  95,6 %   95,8 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa, vuotta  4,1    4,6    4,2

Taloudellinen kehitys,
marketit ja myymälät
                     1-6 2006 1-6
2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me             17,8   17,2   
34,8
Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta
 käypään arvoon, Me  
        13,3    3,4    23,8
Liikevoitto, Me           
  26,1   16,2    49,6
Bruttovuokratuotot, Me          17,6  
 17,0    34,5
Nettovuokratuotot, Me          13,0   12,8   
 25,6
Nettotuotto-%               8,6    9,5    
9,1
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,7    9,7    
9,2
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me   341,4   295,3   
320,0
Bruttoinvestoinnit, Me          0,7    3,5    
3,6

Kiinteistökehitys-liiketoimintaryhmä

Kiinteistökehitys-ryhmän
tehtävänä on kehittää ja laajentaa Cityconin nykyisiä ja
uusia kauppapaikkoja
yhdessä yhtiön muiden liiketoimintaryhmien kanssa.
Liiketoimintaryhmä vastaa
myös uusien kauppapaikkojen rakennuttamisesta. Ryhmän
tunnuslukuja ei
raportoida erikseen, koska sillä ei ole kiinteistökantaa
eikä
vuokratuottoja.

Kiinteistökehitys-liiketoimintaryhmän suurimmat
rakenteilla olevat hankkeet ovat
Tampereen Hervannan kauppakeskuksen ja Espoon
Lippulaivan laajennus- ja
uudistushankkeet. Lisäksi yhtiö on päättänyt uuden
liikekeskuksen
rakennuttamisesta Kaarinaan, noin viiden kilometrin päähän
Turun keskustasta.
Hankkeen arvo on 8,2 miljoonaa euroa. Liikekeskus tulee
Tokmanni Oy:n käyttöön ja
se valmistuu arviolta 1.3.2007. Seinäjoella
puolestaan on käynnistetty Seinäjoen
Torikeskuksen uudistushanke, joka
toteutetaan vaiheittain vuosina 2006-2008.
Citycon investoi hankkeeseen noin 4
miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja hallinnon kulut

Citycon-konsernin
palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 61 (46)
henkilöä, joista 55
oli Suomessa, 5 Virossa ja 1 Liettuassa. Hallinnon kulut
kasvoivat 52,5
prosenttia 5,9 miljoonaan euroon. Kulujen kasvu oli seurausta mm.
toiminnan
laajenemisesta ja kiinteistöomaisuuden kasvusta.

Liikevaihto ja
tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 55,0 miljoonaa euroa (42,5 milj.
euroa).
Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 96,0 prosenttia (97,2
%).

Liikevoitto kasvoi 108,7 miljoonaan euroon (35,6 milj. euroa). Voitto
ennen
veroja oli 95,8 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa) ja voitto verojen
jälkeen oli
72,7 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Kiinteistöomaisuuden
käyvän arvon
muutosten vaikutus tulokseen verovaikutuksineen oli
katsauskaudella 57,0
miljoonaa euroa. Kun tämä otetaan huomioon, on
katsauskauden tulos verojen
jälkeen 8,1 miljoonaa euroa yli vertailukauden
tason. Tuloksen kasvu oli
pääasiassa seurausta nettovuokratuottojen kasvusta
ja nettorahoituskulujen
laskusta. Vertailukauden nettorahoituskulut sisälsivät
kertaluontoisia kuluja 5,7
miljoonaa euroa. Tulos/osake ilman käyvän arvon
muutosta oli 0,10 euroa (0,06
euroa).

Investoinnit

Cityconin
katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 114,2 miljoonaa euroa
(5,9
milj. euroa). Investoinneista 101,0 miljoonaa euroa (4,1 milj.
euroa)
kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan ja 13,2 miljoonaa euroa (1,9
milj.
euroa) kiinteistökehitykseen.

Investointeja rahoitettiin osittain
kauden aikana järjestetyllä 75 miljoonan
euron
merkintäetuoikeusannilla.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen
loppusumma oli 1 170,6 miljoonaa euroa (800,4 milj.
euroa), josta likvidit
kassavarat olivat 17,7 miljoonaa euroa (35,5 milj. euroa).
Konsernin
rahoitustilanne säilyi edelleen hyvänä.

Kauden päättyessä konsernitaseen
velat olivat yhteensä 675,4 miljoonaa euroa
(569,5 milj. euroa), joista
lyhytaikaista velkaa oli 104,9 miljoonaa euroa (35,0
milj.
euroa).

Korolliset velat kasvoivat katsauskaudella 89,3 miljoonaa euroa ja
olivat 626,2
miljoonaa euroa (536,9 milj. euroa). Korollisten velkojen
keskikorko oli 4,3
prosenttia (5,1 %). Keskimääräinen lainapääomilla
painotettu laina-aika oli 2,5
vuotta (3,2 vuotta) ja keskimääräinen
korkosidonnaisuusaika 2,4 vuotta (3,1
vuotta). Ruotsin, Viron ja Liettuan
investointien rahoittamiseen liittyvää
valuuttariskiä on suojattu
rahoittamalla investointeja paikallisessa valuutassa.

Konsernin
omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia (28,9 %). Velanhoitokykyä
kuvaava
velanhoitokate, eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja,
veroja ja
poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin, oli 2,5 (2,2).
Nettovelkaantumisaste
oli kauden lopussa 122,9 prosenttia (217,2 %).

Kauden
lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 88,5 prosenttia (86,9
%)
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 71,3 prosenttia (72,7 %) oli
muutettu
kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Lainasalkun
kokonaissuojausaste oli
63,1 prosenttia. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo
oli kauden lopussa 395,1
miljoonaa euroa (337,9 milj. euroa).
Johdannaissopimusten käypä-arvo 30.6.2006
oli -6,0 miljoonaa euroa (-24,1
milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 12,9 miljoonaa euroa (18,3 milj.
euroa).
Nettorahoituskulujen lasku oli pääasiassa seurausta siitä, että vuoden
2005
nettorahoituskulut sisälsivät kertaluontoisia kuluja 5,7 miljoonaa
euroa.

Yritystodistusohjelma

Citycon allekirjoitti uuden 100 miljoonan
euron yritystodistusohjelman
helmikuussa 2006 ja korvasi tällä aikaisemmat
yhteensä 60 miljoonan euron
erilliset
yritystodistusohjelmat.

Merkintäetuoikeusanti

Citycon toteutti
katsauskaudella 75 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin.
Merkintäetuoikeusanti päättyi onnistuneesti 21.4.2006.
Osakeannissa merkittiin
27 274 949 osaketta 2,75 euron osakekohtaiseen
merkintähintaan, mikä vastasi noin
99,4 prosenttia tarjotuista osakkeista.
Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus,
36 821 181,15 euroa, merkittiin
kaupparekisteriin 28.4.2006 ja uudet osakkeet
ovat olleet kaupankäynnin
kohteena Helsingin Pörssin päälistalla 2.5.2006
alkaen.

Merkintäetuoikeusannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin
maalis-huhtikuussa
2006 julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat
saatavissa mm. yhtiön
kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Osakepääoma
ja osakkeet

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 100
miljoonaa euroa
ja enimmäispääoma 500 miljoonaa euroa, joissa rajoissa
osakepääomaa voidaan
alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Yhtiöllä on yksi osakesarja,
ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen
yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma vuoden 2006 alussa oli 184 115 724,30
euroa ja osakkeita oli
yhteensä 136 382 018 kpl. Katsauskauden aikana yhtiön
osakepääomaa korotettiin
merkintäetuoikeusannin ja optio-oikeuksilla tehtyjen
osakemerkintöjen seurauksena
yhteensä 37 632 509,55 eurolla. Osakepääoman
muutokset käyvät tarkemmin ilmi
oheisesta taulukosta. Kauden lopussa yhtiön
rekisteröity osakepääoma oli 222 781
429,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165
023 281 kpl. Osakkeen nimellisarvo on
1,35 euroa.

Osakepääoman muutokset
1.1.-30.6.2006

Pvm  Peruste  Muutos,   Muutos,   Osakepääoma,  
Osakkeet,
2006      euroa    osakkeet,  euroa         kpl

              kpl
1.1.                  184 115
724,30 136 382 018
16.2. Korotus 1 012 945,50  750 330 185 128 669,80 137
132 348
(optio-oikeudet)
28.3. Korotus   20 250,00  15 000 185 148
919,80 137 147 348
(optio-oikeudet)
18.4. Korotus  737 572,50  546 350 
185 886 492,30 137 693 698
(optio-oikeudet)
28.4. Korotus 36 821 181,15 27
274 949 222 707 673,45 164 968 647
(merkintäetuoikeusanti)
4.5. Korotus   
51 629,40  38 244 222 759 302,85 165 006 891
(optio-oikeudet)
20.6.
Korotus   22 126,50  16 390 222 781 429,35 165 023
281
(optio-oikeudet)
30.6.                 222 781 429,35 
165 023 281


Tammi-kesäkuun aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 29,1
(21,9) miljoonaa osaketta ja 108,4 (58,3) miljoonaa euroa.
Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 4,23 (3,09) euroa ja alin 3,02 (2,40) euroa.
Jakson
painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 3,73 (2,66) euroa ja
päätöskurssi 3,61
(3,05) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden
lopussa oli 595,7
(342,5) miljoonaa euroa.

Hallituksen
valtuutukset

Maaliskuussa pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 67
500 000 eurolla antamalla
yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 50
000 000 uutta
nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Valtuutus ei oikeuta
poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Hallitus käytti tätä
valtuutusta
päättäessään maaliskuussa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvasta
osakeannista. Osakeannin jälkeen yhtiön osakepääomaa voidaan
valtuutuksen
perusteella korottaa vielä enintään 30 678 818,85 eurolla
laskemalla liikkeeseen
enintään 22 725 051 uutta osaketta. Valtuutus on
voimassa 14.3.2007 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi
päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta,
optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakkeita
merkittäessä,
vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio-oikeuksia käytettäessä
yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 37 025 733 eurolla ja
että
uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan tarjota enintään 27
426 468
kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta
ja se on voimassa 14.3.2007 asti. Optio-oikeuksia ei
voida käyttää henkilöstön
kannustinjärjestelmänä.

Yhtiökokouksen muita
päätöksiä on käsitelty tarkemmin yhtiön 27.4.2006
julkistamassa
osavuosikatsauksessa.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa,
1999 A/B/C ja 2004 A/B/C. Yhtiön optio-oikeudet
1999 on listattu Helsingin
Pörssissä. Optio-ohjelmat ovat osa konsernin
henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön optio-ohjelmien ehtoja muutettiin kauden
aikana toteutetun
merkintäetuoikeusannin johdosta optio-oikeuksien haltijoiden
ja
osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Muutetut
ehdot
tulivat voimaan 24.3.2006. Optio-oikeuksien voimassa olevat ehdot
käyvät
tiivistetysti ilmi alla olevasta taulukosta.

Yhtiön hallitus päätti
huhtikuussa jakaa 1 250 000 kappaletta yhtiön vuoden 2004
optio-ohjelmaan
liittyviä C-optio-oikeuksia konsernin henkilöstölle. C-optioiden
yhtiön
osakkeen huhtikuun vaihdon perusteella määräytynyt merkintähinta on
4,62
euroa. Merkintähintaa alennetaan puolella vuosittain jaettavien
osinkojen
määrästä.

Yhtiön hallitus on päättänyt vuoden 2004 optioiden
siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään ennen kuin osakemerkinnän aika 2004
A-optioilla alkaa
1.9.2006. Hallitus on lisäksi päättänyt hakea A-optioiden
listaamista Helsingin
Pörssiin 1.9.2006 alkaen.


1999 optiot
   kpl 
Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden  Osakkeiden
       
optio/osake   per osake, merkintä-   merkintä-
             
   euroa   aika alkaa aika päättyy
A-optiot
 1 800 000  1:1,0927  
  1,35     1.9.2000   30.9.2007
B-optiot
 1 800 000  1:1,0927   
 1,35     1.9.2002   30.9.2007
C-optiot
 1 727 500  1:1,0927    
1,35     1.9.2004   30.9.2007
Vapaana
 172 500   1:1,0927    
1,35     1.9.2004   30.9.2007
Yhteensä
 5 500 000

2004
optiot

A-optiot
 1 040 000  1:1,0611    2,2336    1.9.2006  
31.3.2009
B-optiot
 1 200 000  1:1,0611    2,6766    1.9.2007  
31.3.2010
C-optiot
 1 250 000  1:1,0611    4,62     1.9.2008  
31.3.2011
A-optioita vapaana
 260 000   1:1,0611    2,2336    
1.9.2006   31.3.2009
B-optioita vapaana
 100 000   1:1,0611   
2,6766    1.9.2007   31.3.2010
C-optioita vapaana
 50 000   
1:1,0611    4,62     1.9.2008   31.3.2011
Yhteensä
 3 900
000


Vuoden 2004 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti
merkitä
enintään 4 138 290 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään
5 586
691,50 eurolla.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osake- ja
optio-omistukset käyvät ilmi
yhtiön Internet-sivuilta www.citycon.fi. Yhtiön
optio-ohjelmista löytyy
lisätietoja vuosikertomuksen 2005 tilinpäätösliitteen
sivuilta 8-9 ja 26-28.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Citycon ilmoitti
16.6.2006 ostavansa kauppakeskus Columbuksen Helsingin
Vuosaaresta. Kauppa
toteutui 4.7.2006. Velaton kauppahinta oli 80,1 miljoonaa
euroa, joka vastaa
noin 5,8 prosentin nettotuottoa ensimmäisenä vuonna.
Kauppakeskusta
laajennetaan 7 500 m2:llä, minkä jälkeen keskuksen
vuokrattava
kokonaispinta-ala nousee noin 20 000 m2:een.

Citycon ilmoitti
helmikuussa harkitsevansa suotuisasta markkinatilanteesta ja
sijoittajien
kiinnostuksesta johtuen ydinliiketoimintaansa kuulumattomien
kiinteistöjen
myymistä. Sopimus 76 kiinteistön myynnistä allekirjoitettiin
20.7.2006. Kaupan
arvioidaan toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä.
Kiinteistöjen velaton
kauppahinta oli 74 miljoonaa euroa. Myytyjen kiinteistöjen
käypä arvo
Cityconin taseessa 31.3.2006 oli 66,5 miljoonaa euroa ja 30.6.2006
67,9
miljoonaa euroa. Citycon kirjaa kaupasta kolmannella
kvartaalilla
myyntivoittoa ennen veroja 6,1 miljoonaa euroa, jos kauppa
toteutuu
suunnitellussa aikataulussa. 20.7.2006 tiedotettu myyntivoitto 7,5
miljoonaa
euroa perustui kiinteistöjen käypiin arvoihin 31.3.2006.

Kaupan
arvioidaan nostavan yhtiön vuoden 2006 osakekohtaista tulosta noin
0,02
eurolla ja tulosta noin 2,5 miljoonalla eurolla ottaen huomioon
myyntivoiton,
kaupan kulut, menetetyt nettovuokratuotot neljänneltä
kvartaalilta ja verot.
20.7.2006 tiedotettu 3,8 miljoonan euron vaikutus
tulokseen perustui
kiinteistöjen käypiin arvoihin 31.3.2006. Kaikki myydyt
kiinteistöt sijaitsevat
Suomessa ja niiden vuokrattava kokonaispinta-ala on
noin 77 000 neliömetriä.
Kaupan jälkeen Cityconin Marketit ja myymälät
-liiketoimintaryhmään kuuluu 51
market- ja myymäläkiinteistöä
Suomessa.

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin
heinäkuussa
269 433 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron
osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 363 734,55 euroa,
merkitään
kaupparekisteriin arviolta 27.7.2006 ja uudet osakkeet otetaan
julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 28.7.2006.

Optioilla merkittyjen
osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Merkityt osakkeet
oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet
astuvat voimaan
osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä. Kullakin
osakkeella on yksi
ääni.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä
vielä 2 906 511 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma
voi nousta
vielä 3 923 789,85 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy
30.9.2007.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 223
145 163,90 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 165 292 714.

Tulevaisuuden
näkymät

Citycon totesi tulevaisuuden näkymistään 27.4.2006
julkaistussa
osavuosikatsauksessaan, että liiketilojensa kysynnän,
käyttöasteiden ja
vuokratasojen arvioidaan pysyvän edelleen vakaina
pääkaupunkiseudulla, Suomen
suurimmissa kaupungeissa, Ruotsissa ja Virossa.
Näkymät eivät ole muuttuneet
kuluneella kaudella.

Kiristyvässä
kilpailuympäristössä yhtiö hakee edelleen mahdollisuuksia
laajentaa
liiketoimintaa Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa.

Cityconin
liiketoiminta sisältää mm. vuokralaisiin, asiakkaisiin,
kiinteistöomaisuuteen,
hintojen kehitykseen, laajentumiseen ja rahoitukseen
liittyviä riskejä.
Kuitenkin myönteisten markkinanäkymien ja vuosien 2005 ja 2006
aikana
toteutettujen hankintojen ja laajennushankkeiden ansiosta Citycon
arvioi
liiketoimintansa ja operatiivisen tuloksensa kasvavan vuonna
2006.


Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS
Me            
4-6  4-6  1-6  %  1-6  %  1-12
             2006 2005 
2006    2005    2005

 Bruttovuokratuotot    26,7 20,6 52,8 
96,0 41,3 97,2 89,1
 Käyttökorvaukset ja
 palvelutuotot      1,1 
0,7  2,2  4,0  1,2  2,8  3,1
Liikevaihto        27,8 21,3 55,0
100,0 42,5 100,0 92,2
 Hoitokulut        8,1  5,5 15,9 28,8 11,1
 26,1 24,7
 Vuokraustoiminnan
 muut kulut        0,2  0,2  0,2 
0,3  0,2  0,5  0,5
Nettovuokratuotot     19,6 15,5 39,0 70,9 31,2 
73,4 67,0
 Hallinnon kulut     2,7  2,2  5,9 10,8  3,9  9,2 
8,3
 Liiketoiminnan muut
 tuotot ja kulut     0,1  0,2  0,3  0,5 
0,2  0,5  0,3
 Nettovoitot sijoitus-
 kiinteistöjen arvostuksesta
 
käypään arvoon     59,8  7,8 75,3 136,9  7,8 18,4 45,9
 Nettovoitot
sijoitus-
 kiinteistöjen myynneistä  -  -   -   0,0  0,3  0,0 
0,3

Liikevoitto        76,8 21,3 108,7 197,5 35,6 83,8 105,2

 
Rahoituskulut (netto)  5,9 11,9 12,9 23,4 18,3 43,1 31,1
Voitto ennen
veroja    70,9  9,4 95,8 174,0 17,2 40,5 74,2
 Tilikauden
tulokseen
perustuvat verot     -1,6 -3,2 -3,0 -5,5 -3,8 -9,0 -3,5

 Laskennalliset verot  -15,5  1,3 -20,1 -36,6 -0,1 -0,2
-10,8
Katsauskauden voitto   53,7  7,5 72,7 132,0 13,3 31,4 
59,8

Katsauskauden voiton jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille  54,3 
7,5 72,4    13,3    59,2
 Vähemmistölle      -0,6   -  0,2 
    -     0,6

Tulos/osake, euroa     0,34 0,06 0,47    
0,11    0,47
Tulos/osake, laimennettu,
euroa           0,33 
0,06 0,47    0,11    0,46


Lyhennetty konsernitase, IFRS
Me    
           30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005
Varat
Pitkäaikaiset
varat
 Sijoituskiinteistöt       1 143,2    754,7    956,6
 
Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet             0,7    
1,1     0,7
 Laskennalliset verosaamiset      -     3,8    
  -
 Muut pitkäaikaiset varat      0,4     0,0     
0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä   1 144,3    759,6    
957,6

Lyhytaikaiset varat
 Myyntisaamiset ja muut saamiset   8,6    
5,2     9,9
 Rahavarat ja pankkisaamiset    17,7    35,5    
15,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä     26,3    40,7    
25,5

Varat yhteensä          1 170,6    800,4    
983,1

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 
Osakepääoma            222,8    151,6    184,1
 Osakeanti 
             -      -     1,1
 Ylikurssirahasto ja
muut rahastot 16,0    46,8     85,4
 Arvonmuutosrahasto       
  -4,2    -17,8    -10,5
 Omat osakkeet             -  
   -      -
 Kertyneet voittovarat       156,7    50,3  
  96,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä        
491,4    230,9    356,6
 Vähemmistön osuus          3,8   
  -     3,6
Oma pääoma yhteensä         495,2    230,9   
 360,2

Velat

 Pitkäaikaiset velat        542,7    534,5    
542,7
 Laskennalliset verovelat      27,7      -     
5,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä    570,5    534,5    
548,4

Lyhytaikaiset velat         104,9    35,0    
74,4

Velat yhteensä           676,4    569,5    
622,9

Oma pääoma ja velat yhteensä   1 170,6    800,4    
983,1


Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS
Me
Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma

          Osake- Osake-Ylikurssi-
Arvon- Omat  Kertyneet
          pääoma anti rahasto  muutos
osakkeet voitto-
                ja muut  rahasto     
varat
                rahastot
Oma pääoma 1.1.2005 156,8  -
   41,5   -13,3  -4,7  57,4
Rahavirran suojaus            
  -4,5
Katsauskauden tulos                     
13,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä           -4,5  
    13,3
Osakepääoman muutos  -5,2      5,2        4,7  
-4,7
Osingonjako                         -15,7
Oma
pääoma 30.6.2005 151,6  -   46,8   -17,8    -  50,3

Oma pääoma
1.1.2006 184,1 1,1   85,4   -10,5    -  96,5
Rahavirran suojaus  
            6,3
Katsauskauden tulos                
      72,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä          
  6,3      72,4
Osakepääoman muutos 38,7 -1,1  37,2
Osingonjako  
          -6,6           -12,6
Muut muutokset      
                  0,4
Oma pääoma 30.6.2006 222,8  -  
116,0    -4,2   0,0  156,7

                 
Emoyhtiön  Vähemmistön  Oma
                  omistajille 
osuus    pääoma
                  kuuluva        
yhteensä
                  oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2005  
      237,7     -      237,7
Rahavirran suojaus        
 -4,5           -4,5
Katsauskauden tulos         13,3   
        13,3
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä        
    8,8            8,8
Osakepääoman muutos         0,0 
           0,0
Osingonjako            -15,7       
    -15,7
Oma pääoma 30.6.2005        230,9     -     
230,9

Oma pääoma 1.1.2006        356,6    3,6     
360,2
Rahavirran suojaus          6,3           
6,3
Katsauskauden tulos         72,4    0,2     
72,7
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä           78,8  
         78,8
Osakepääoman muutos         74,8        
   74,8
Osingonjako            -19,2          
-19,2
Muut muutokset              0,4           
0,4
Oma pääoma 30.6.2006


Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS
Me
                 1-6 2006 1-6 2005 1-12
2005

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja           95,8
   17,2    74,2
 Oikaisut voittoon ennen veroja    -62,2    9,6 
  -14,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  33,5   26,9    60,1
 
Käyttöpääoman muutos          0,0    1,9    
1,9

Liiketoiminnan rahavirta         33,5   28,8    62,0

 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17,0   -20,4   -32,3
 Saadut
korot ja muut rahoitustuotot   0,2    0,2    0,4
 Maksetut
välittömät verot       -2,1   -2,8    -5,2

Liiketoiminnan
nettorahavirta      14,7    5,8    24,8

Investointien
rahavirta
 Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
       -66,7   -9,8   -92,6
 Sijoituskiinteistöjen
hankinnat    -32,3     -   -
 Investoinnit sijoituskiinteistöihin
sekä aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin      -13,2   -1,6 
  -7,2
 Sijoituskiinteistöjen myynti       -    2,8    2,8
 
Luovutustuotot muista sijoituksista    -    1,0    1,0
Investointien
rahavirta        -112,1   -7,7   -96,1

Rahoituksen rahavirta
 
Osakeannista saadut maksut       73,6     -   74,4
 
Lyhytaikaisten lainojen nostot    180,0   13,0   134,6
 
Lyhytaikaisten lainojen
 takaisinmaksut            -132,0   
-2,0  -108,6
 Pitkäaikaisten lainojen nostot     30,0   169,7  
199,7
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-32,8  -135,5  -205,6
 
Maksetut osingot           -19,2   -15,7   -15,7
Rahoituksen
rahavirta          99,6   29,5   78,9

Rahavarojen muutos  
          2,1   27,6    7,7
Rahavarat katsauskauden alussa   
   15,6    7,9    7,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus    0,0  
   -     -
Rahavarat katsauskauden lopussa     17,7   35,5   
15,6


Segmenttikohtaiset tiedot
Me              4-6   4-6 
  1-6   1-6   1-12
               2006  2005  2006  
2005  2005
Liikevaihto
 Kauppakeskukset       18,9  12,6  37,3 
 25,3  57,4
 Marketit ja myymälät     8,9   8,7  17,8  17,2  
34,8
 Kohdistamattomat        -    -   0,0    -   
-
Yhteensä           27,8  21,3  55,0  42,5  
92,2

Liikevoitto
 Kauppakeskukset       64,5  12,9  86,8  22,0
  61,2
 Marketit ja myymälät    14,5   9,5  26,1  16,2  49,6
 
Kohdistamattomat      -2,1  -1,0  -4,1  -2,6  -5,5
Yhteensä   
        76,8  21,3  108,7  35,6  105,2


Tunnuslukuja
    
              1-6 2006  1-6 2005  1-12 2005
Tulos/osake, euroa 
          0,47    0,11    0,47
Tulos/osake, laimennettu,
euroa
(EPRA tulos/osake)           0,47    0,11    0,46
Oma
pääoma/osake, euroa (EPRA NAV)   2,98    1,94    2,45
Oman pääoman
tuotto (ROE), %      35,0    11,2    22,5
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), %   20,4    9,5    13,5
Omavaraisuusaste, %      
    42,3    28,9    36,7

Sijoituskiinteistöt
          
        1-6 2006  1-6 2005  1-12 2005
Katsauskauden alussa      
   956,6   738,7    738,7
 Lisäykset              109,9
   11,6    175,4
 Myynnit                -     -3,4 
   -3,4
 Nettovoitot arvostuksesta
 käypään arvoon           
75,3    7,8    45,9
 Valuuttakurssiero           1,3    
 -      -
Katsauskauden lopussa        1 143,2   754,7   
956,6


Konsernin vastuusitoumukset
Me               
30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin
             7,8     2,4     7,8


Konsernin
johdannaissopimukset
Me         30.6.2006    30.6.2005    
31.12.2005
        Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis-
Käyvät
        arvot   arvot arvot   arvot arvot  
arvot
Korko- ja valuuttajohdannaissopimukset
Koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
 2007 erääntyvät  78,2  0,6   78,2  -1,5  
78,2  -0,1
 2008 erääntyvät  50,0  -0,4   50,0  -2,9   50,0  
-1,5
 2009 erääntyvät  143,9  -2,7  126,7  -10,1  125,3  -6,3
 
2010 erääntyvät  83,0  -3,5   83,0  -9,6   83,0  -6,8
 2011
erääntyvät  40,0  0,0    -    -    -    -
Yhteensä     
 395,1  -6,0  337,9  -24,1  336,5  -14,7

Johdannaissopimusten käyvät
arvot kuvaavat sopimusten arvoa, mikäli kaikki
sopimukset olisi suljettu
katsauskauden päätöspäivän markkinahintoihin.
Johdannaissopimuksia on käytetty
lainasalkun suojaamistarkoituksessa.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät
katsauskauden kertyneet korot 0,3 milj.
euroa (0,6 milj. euroa) on kirjattu
korkokuluihin.

Sopimusten käypiin arvoihin sisältyy 1,0 milj. euroa (0,0
milj. euroa)
positiivisia arvoja ja 7,0 milj. euroa (24,1 milj. euroa)
negatiivisia arvoja.

Luvut ovat
tilintarkastamattomia.


Osavuosikatsauksen
laadintaperiaatteet

Tilinpäätösliitteessä 31.12.2005 esiteltyjä IFRS
tilinpäätöksen
laadintaperiaatteita on noudatettu tässä
osavuosikatsauksessa.

Tilinpäätöksessä 31.12.2005 on siirrytty laskemaan
kokonaan omistettujen
kotimaisten kiinteistöyhtiöiden laskennallinen verovelka
yhtiöiden osakkeiden
velattoman hankintamenon ja käyvän arvon väliaikaisen
eron perusteella.

Vertailukauden luvut 1.1.-30.6.2005 on muutettu vastaamaan
uutta
laskentakäytäntöä.

Taloudellinen informaatio vuonna
2006

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 julkaistaan 19.10.2006.

Lisää
sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi

Helsinki 21.7.2006

CITYCON
OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09)
6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero
Sihvonen
Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 557
9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi


Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-30.6.2006 yleisluonteisesta
tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet
yleisluonteisesti Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen kaudelta
1.1.-30.6.2006.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5
§:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme
yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen
pyynnöstä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen
lausunnon
osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu
yleisluonteista tarkastusta koskevan
kansainvälisen suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja
toteutetaan tällöin kohtuullisen
varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei
tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä
tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön
henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja
analyyttisiin
tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman
tasoisen
varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten
anna
tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella
tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka
antaisivat aihetta olettaa, ettei
osavuosikatsausta olennaisilta osin ole
laadittu sen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että
se ei anna
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää
kuvaa
Citycon Oyj:n taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 21. heinäkuuta
2006

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen
KHT