English Estonian
Avaldatud: 2018-02-08 07:00:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne

2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Börsiteade sisaldab: Nordecon AS 2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele ning peamiste riskide kirjeldust.

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinna ja Nordeconi koduleheküljel (http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).

Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel (http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.12.2017 31.12.2016
VARA    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 8 915 9 786
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 193 21 055
Ettemaksed 1 642 1 644
Varud 23 230 22 992
Käibevara kokku 68 980 55 477
 
Põhivara
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 1 888 1 640
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 950 10 816
Kinnisvarainvesteeringud 4 929 4 929
Materiaalne põhivara 12 566 11 111
Immateriaalne põhivara 14 639 14 623
Põhivara kokku 42 998 43 145
VARA KOKKU 111 978 98 622
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 16 197 6 297
Võlad hankijatele 34 824 29 811
Muud võlad 6 887 5 389
Ettemaksed 3 651 4 128
Eraldised 533 753
Lühiajalised kohustused kokku 62 092 46 378
 
Pikaajalised kohustused
   
Pikaajalised laenukohustused 13 955 13 102
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 71 117
Eraldised 1 273 881
Pikaajalised kohustused kokku 15 397 14 198
KOHUSTUSED KOKKU 77 489 60 576
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 18 263 19 720
Omaaktsiad -1 349 -1 550
Ülekurss 589 564
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 995 1 549
Jaotamata kasum 11 086 13 091
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 33 138 35 928
Mittekontrolliv osalus 1 351 2 118
OMAKAPITAL KOKKU 34 489 38 046
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 111 978 98 622

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000   IVkv 2017 IVkv 2016 12k 2017 12k 2016 
Müügitulu    56 478  49 759  231 387 183 329
Müüdud toodangu kulu   -54 551 -47 371 -222 692 -172 350
Brutokasum   1 927 2 388 8 695 10 979
           
Turustuskulud   -175 -134 -623 -413
Üldhalduskulud   -1 561 -1 477 -6 936 -6 106
Muud äritulud   9 214 107 362
Muud ärikulud   -11 -75 -141 -614
Ärikasum   189 916 1 102 4 208
           
Finantstulud   99 127 2 901 463
Finantskulud   -844 -303 -1 570 -1 088
Finantstulud ja –kulud kokku   -745 -176 1 331 -625
           
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (kahjum)    -33  -108  485 609
           
Maksustamiseelne kasum (kahjum)   -589 632 2 918 4 192
Tulumaks   -402 -14 -1 193 -259
Puhaskasum (kahjum)   -991 618 1 725 3 933
           
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
         
Realiseerumata kursivahed   187 -51 446 191
Kokku muu koondkasum  (kahjum)   187 -51 446 191
Kokku koondkasum  (kahjum)   -804 567 2 171 4 124
           
 Puhaskasum (kahjum):          
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa   -1 590 607 1 388 3 044
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa   599 11 337 889
Kokku puhaskasum (kahjum)   -991 618 1 725 3 933
           
Koondkasum (kahjum):          
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa   -1 403 556 1 834 3 235
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa   599 11 337 889
Kokku koondkasum (kahjum)   -804 567 2 171 4 124
           
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emavõtte aktsionäridele:          
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes   -0,05 0,02 0,04 0,10
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes   -0,05 0,02 0,04 0,10
             

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 12k 2017 12k 2016
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt1 264 891 214 871
Maksed tarnijatele2 -239 592 -179 312
Makstud käibemaks -6 971 -7 217
Maksed töötajatele ja töötajate eest -22 593 -20 208
Makstud tulumaks -605 -197
Netorahavoog äritegevusest -4 870 7 937
     
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -343 -148
Immateriaalse põhivara soetamine -5 -25
Põhivara müük 49 160
Tütarettevõtte soetus 0 -15
Tütar- ja ühisettevõtte müük 2 744 6
Antud laenud -45 -81
Antud laenude laekumised 1 739 55
Saadud dividendid 153 153
Saadud intressid 368 2
Omaaktsiate müük 153 0
Netorahavoog investeerimistegevusest 4 813 107
     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 9 207 2 847
Saadud laenude tagasimaksed -1 123 -2 262
Kapitalirendi maksed -2 252 -2 478
Makstud intressid -752 -695
Makstud dividendid -4 497 -1 068
Aktsiakapitali vähendamine -1 384 -923
Netorahavoog finantseerimistegevusest -801 -4 579
     
Rahavoog kokku -858 3 465
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 9 786 6 332
Valuutakursimuutused -13 -11
Raha jäägi muutus -858 3 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 915 9 786

1 Laekumised ostjatelt sisaldab ostjate poolt tasutud käibemaksu

2 Maksed tarnijatele sisaldab tasutud käibemaksu

 

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2017. aastal oli 8 695 tuhat eurot (2016: 10 979 tuhat eurot) ning  brutokasumlikkus 3,8% (2016: 6,0%). Kasumlikkuse vähenemist mõjutab eelkõige hoonete segment, kus brutokasumlikkus on eelmise aastaga võrreldes tuntavalt vähenenud, moodustades 4,0 % (2016: 7,5%). Tingituna peamiselt sisendhindade kasvust nii materjalide kui ka tööjõu osas on Kontserni brutokasumlikkus võrreldes eelmise aastaga vähenenud. Samuti mõjutab tulemust üha enam  kvaliteetse oskustööjõu ebapiisav saadavus ning seonduvalt ka allhankijate nappus hoonete ehituse segmendis, kus eelkõige elamuehituse vallas rajatakse samaaegselt Eesti turu kohta suurt hulka objekte. Viimane asjaolu võimaldab allhankijatel julgemalt hindu tõsta, pingestades sellega peatöövõtjate marginaale. Kasumlikkuse vähenemine on osaliselt tingitud ka Kontserni Rootsi tütarettevõtte kahjumist seonduvalt esimese sõlmitud lepingu alusel rajatud hoone lõpufaasis ilmnenud sisetööde kuludega, mida ei suudetud piisavalt ette näha uuele turule sisenedes. Rajatiste segmendi kasumlikkus on võrreldes eelmise aastaga paranenud, moodustades 4,1% (2016: 3,9%). Majandusaasta alguses lõpule viidud Kontsernisisene äritegevuse ümberstruktureerimine, mille käigus ühendati rajatiste segmendi töid teostavad tütarettevõtted Järva Teed AS ja Hiiu Teed OÜ ning Nordecon AS-i teehoolde- ja tehnikadivisjon, et suurendada antud valdkonna äritegevuse efektiivsust ja parandada Kontserni üldist konkurentsivõimet, on ennast igati õigustanud ning aidanud kaasa rajatiste segmendi kasumlikkuse paranemisele ning ka müügitulu kasvule. Vaatama tugevale konkurentsile ning sisendhindade jätkuvale kasvule prognoosib Kontserni juhtkond 2018. aastal kasumlikkuse paranemist võrreldes 2017. aastaga. 

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2017. aastal  6 936 tuhat eurot (2016: 6 106 tuhat eurot). Üldhalduskulude märgatav suurenemine võrreldes eelmise aastaga on eelkõige tingitud Nordecon AS-i kahe juhatuse liikme teenistuslepingute lõppemise tasudest, aga ka nõukogu otsusest juhatuse liikmete arvu suurendada. Vaatamata eelmainitule ning tehtud muutustele Kontserni struktuuris ja jätkuvale panustamisele välisturgudel, millega paratamatult kaasneb ka planeeritud üldhalduskulude kasv käivitusperioodil, on kulude kasvu piiravad meetmed Kontsernis jätkuvalt hästi töötanud ning üldhalduskulusid on hoitud alla eesmärgistatud piiri, s.o 4% müügitulust. Üldhalduskulude osakaal müügitulust oli 2017. aastal 3,0% (2016: 3,3%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2017. aastal 1 102 tuhat eurot (2016: 4 208 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 123 tuhat eurot (2016: 6 017 tuhat eurot).

Finantstulud moodustasid 2017. aastal 2 901 tuhat eurot (2016: 463 tuhat eurot). Oluline mõju finantstuludele oli ühisettevõtte Unigate OÜ ja tütarettevõtete Paekalda 2 OÜ, Paekalda 3 OÜ, Paekalda 7 OÜ ja Paekalda 9 OÜ müük, millest teenitud kasum moodustab kokku 2 527 tuhat eurot.

Ligikaudu 15% suurune Ukraina grivna odavnemine aruandeaastal tähendas grivnat arvestusvaluutana kasutavatele Kontserni ettevõtetele eurodes võetud kohustuste ümberhindamist. Finantskulude koosseisus kajastatud kursikahjumiteks kujunes 451 tuhat eurot, millest Ukraina grivna kursikahjum moodustab 416 tuhat eurot (2016: 195 tuhat eurot). Arvestustehniliselt tähendas kursimuutus teisalt omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 446 tuhande euro võrra (2016: 191 tuhat eurot) ja kursikahjumi netomõju Kontserni netovarale oli positiivne, moodustades 5 tuhat eurot (2016: kahjum 4 tuhat eurot). Lisaks mõjutas puhaskasumit IV kvartalis finantskulude koosseisus kajastatud kahe Ukraina kinnisvaraarendusprojektiga seotud laenude allahindlus summas 448 tuhat eurot (2016: 0). Investeeringute allahindluse põhjustas Ukraina grivna kursi langus.

Kontserni puhaskasumiks kujunes tulenevalt eelnevast 1 725 tuhat eurot (2016: 3 933 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 1 388 tuhat eurot (2016: 3 044 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2017. aasta äritegevuse netorahavoog moodustas -4 870 tuhat eurot (2016: 7 937 tuhat eurot). Olukorras, kus laekumised ostjatelt ületasid maksed tarnijatele, viis rahavoo negatiivseks tasutud käibemaks ja tööjõumaksed. Jätkuvalt mõjutab rahavoogusid ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne.  Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest lepinguliselt kinnipeetavad summad, mis vabastatakse alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2017. aastal oli 4 813 tuhat eurot (2016: 107 tuhat eurot). Investeerimistegevuse rahavoogu mõjutasid eelkõige ühisettevõtte Unigate OÜ müük 2 744 tuhat eurot ning müügitehingu osana laekunud antud laen ja laenuintressid vastavalt  1 461 tuhat eurot ja  329 tuhat eurot. Põhivara investeeringud moodustasid 348 tuhat eurot (2016: 173 tuhat eurot) ning saadud dividendid 153 tuhat eurot (2016: 153 tuhat eurot). 153 tuhat eurot laekus aruandeperioodil omaaktsiate müügist (2016: 0 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2017. aastal oli -801 tuhat eurot (2016: -4 579 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ning kapitalirendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 9 207 tuhat eurot, mis koosneb võetud arenduslaenudest ja arvelduskrediidi kasutamisest (2016: 2 847 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 123 tuhat eurot. Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega (2016: 2 262 tuhat eurot). Mõnevõrra on vähenenud kapitalirendimaksed, mis moodustasid 2 252 tuhat eurot (2016: 2 478 tuhat eurot). Dividende maksti 2017. aastal 4 497 tuhat eurot (2016: 1 068 tuhat eurot). Aktsiakapitali vähendamise väljamaksed moodustasid aruandeperioodil 1 384 tuhat eurot (2016: 923 tuhat eurot).

Seisuga 31.12.2017 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 915 tuhat eurot (31.12.2016: 9 786 tuhat eurot). Kontserni juhtkond on kommenteerinud likviidsusriske tegevusaruande peatükis „Peamiste riskide kirjeldus“.

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 2017 2016 2015
Müügitulu, tuhat eurot 231 387 183 329 145 515
Müügitulu muutus 26,2% 26,0% -9,8%
Puhaskasum, tuhat eurot 1 725 3 933 174
Puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 1 388 3 044 179
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 30 913 031 30 756 728 30 756 728
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,04 0,10 0,01
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,0% 3,3% 3,5%
EBITDA, tuhat eurot 3 123 6 017 5 769
EBITDA määr müügitulust 1,3% 3,3% 4,0%
Brutokasumi määr müügitulust 3,8% 6,0% 6,2%
Ärikasumi määr müügitulust 0,5% 2,3% 2,7%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 0,5% 2,2% 2,4%
Puhaskasumi määr müügitulust 0,7% 2,1% 0,1%
Investeeritud kapitali tootlus 5,9% 8,5% 2,1%
Omakapitali tootlus 4,8% 10,6% 0,5%
Omakapitali osakaal 30,8% 28,6% 40,1%
Vara tootlus 1,6% 4,2% 0,2%
Finantsvõimendus 32,7% 16,7% 25,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,11 1,20 1,03
       
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 144 122 131 335 125 698 

Müügitulu muutus = (Aruandeperioodi müügitulu/Eelmise perioodi müügitulu) – 1*100
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) = Emaettevõtte aktsionäride osa puhaskasumist/Kaalutud keskmine aktsiate arv
Üldhalduskulude määr müügitulust = (Üldhalduskulud / Müügitulu)*100
EBITDA = Ärikasum + Kulum + Firmaväärtuse allahindlused
EBITDA määr müügitulust = (EBITDA / Müügitulu)*100
Brutokasumi määr müügitulust = (Brutokasum / Müügitulu)*100
Ärikasumi määr müügitulust = (Ärikasum / Müügitulu)*100
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita = ((Ärikasum – Põhivara müügikasum – Kinnisvara müügikasum) / Müügitulu)*100
Puhaskasumi määr müügitulust = (Perioodi puhaskasum / Müügitulu)*100
 
Investeeritud kapitali tootlus = ((Kasum enne tulumaksustamist + intressikulud) / Perioodi keskmine (Intressi kandvad kohustused + omakapital))*100
Omakapitali tootlus = (Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital kokku)*100
Omakapitali osakaal = (Omakapital kokku / Kohustused ja omakapital kokku)*100
Vara tootlus = (Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine vara kokku)*100
Finantsvõimendus = ((Intressikandvad kohustused – Raha ja raha ekvivalendid) / (Intressikandvad kohustused + Omakapital))*100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara kokku / Lühiajalised kohustused kokku

 

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni poolt väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2017. aastal ligikaudu 6% kogu müügitulust. Eelmisel aruandeaastal oli välisturgude osakaal müügitulust 7%. Välisturgudest suurima osakaaluga on Rootsi, kus aruandeperioodil teostati töid kolme peatöövõtulepingu alusel. Ukraina osakaal Kontserni müügitulus on jäänud võrreldavale tasemele eelmise aastaga. Töös on kolm hoonete ehituse ja üks rajatiste valdkonna peatöövõtuleping. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis.

  2017 2016 2015
Eesti 94% 93% 96%
Rootsi 3% 4% 0%
Ukraina 2% 2% 3%
Soome 1% 1% 1%

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“.

 

2017. aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.

Kontserni müügitulu suurenes võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 26%, moodustades 2017. aastal 231 387 tuhat eurot (2016: 183 329 tuhat eurot). Kuigi suurenenud on nii hoonete kui ka rajatiste müügitulu, tugineb kasv eelkõige hoonete valdkonna kasvule, milleni on viinud peamiselt eratellijatega sõlmitud lepingute mahtude tõus. Üldist ehitusturgu (ja ka Kontserni valitud strateegiat) mõjutava rajatiste valdkonna ehituse mahtude vähesus avaldab mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele.

2017. aasta müügitulu oli hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 174 447 ja 56 335 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 134 554 ja 45 817 tuhat eurot (vt Lisa 8). Müügitulu struktuuri peegeldavad ka Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud, kus seisuga 31.12.2017 oli hoonete segmendiga seotud lepingute osakaal 75% (31.12.2016: 76%).

Tegevussegmendid* 2017 2016 2015
Hooned 74% 73% 64%
Rajatised 26% 27% 36%

* Tegevussegmentide vaheline jaotus tegevusaruandes tugineb projektide liigitamisele lähtuvalt nende sisust (st hoonete või rajatiste valdkond). Raamatupidamisaruande segmendiaruandes on hoonete ja rajatiste valdkondade vaheline jaotus tehtud tütarettevõtete põhilise tegevusvaldkonna järgi (IFRS 8 „Tegevussegmendid“ nõudeid järgides). Tütarettevõte, kelle põhitegevus toimub rajatiste segmendis, on raamatupidamisaruandes kajastatud vastavas segmendis. Tegevusaruandes on tütarettevõtte poolt tehtud tööd kajastatud vastavalt nende sisule. Erinevused kahe aruande vahel ei ole olulised, kuna Kontserni ettevõtted on spetsialiseerunud pigem konkreetsetele valdkondadele, v.a tütarettevõte Nordecon Betoon OÜ, kelle tegevus jaguneb hoonete ja rajatiste segmendi vahel. Emaettevõtte näitajad on mõlemas aruandes jagatud lähtuvalt tööde sisust.

 

Segmendisisene müügitulu

Jätkuvalt on hoonete segmendis suurima osakaaluga korterelamute alamsegment, kus  Kontsern teenis müügitulu valdavalt peatöövõtjana. Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest on Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Pirita tee 20a Meerhof 2.0 hoonetekompleks, Sõjakooli 12 I etapi ning Virbi 10 korterelamud. Järjest suurema panuse annavad alamsegmendi müügitulusse välisturud. Ukrainas, Kiievi oblastis, jätkus Brovary linnas asuva elamurajooni ehitus. Rootsis, Stockholmis, lõpetati kahe korterelamu ehitus ning jätkusid kolmanda, 8-korruselise korterelamu projekteerimis- ja ehitustööd.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tartus kui ka Tallinnas. 2017. aastal lõpetati Tartus, Tammelinnas, V ja VI etapi korterelamute ehitus ja müük ning alustati VII, eelviimase, etapi ehitusega (www.tammelinn.ee). Tallinnas lõpetati aruandeperioodil Magasini 29 arendusprojekti (www.magasini.ee) viienda, viimase, ridaelamu ehitustööd ning Hane tänaval kahe, kokku 30 korteriga, korterelamu ehitus. Mõlemas Tallinna arenduses jätkub korterite müük. Aruandeaasta omaarenduste müügitulu moodustas kokku 6 533 tuhat eurot (2016: 5 216 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul seoses hüppeliselt suurenenud müügipakkumiste, aga ka sisendhindade tõusuga.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on mahud võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Aruandeperioodi suuremateks objektideks olid Harmeti tootmis- ja laopindade ehitus Tallinna lähedal Kumnas, Kehra koostootmisjaama, ning Pärnus Metsä Wood-i  vineeritehase ehitus  ja Metaprint tootmishoone laiendus. Olulise panuse alamsegmendi kasvu annab põllmajandussektori tellimuste kasv, kus suurimateks objektideks olid Kogula, Saimre ja Kirbla laudakomplekside ehitamine.

Ärihoonete alamsegmendi mahud on 2017. aastal võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud. Lõpetati Lutheri mööblivabriku masinasaali renoveerimine kaasaegseks büroohooneks ning Viimsi Äritare büroo- ja ärihoone ehitus. Jätkusid Lõõtsa 12 büroohoone ja Öpiku B hoone ning Lõõtsa 11 parkimismaja ehitustööd Ülemiste City’s ning Pärnus Martensi maja ehitus.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi osakaal on võrreldes eelmise aastaga vähenenud. Segmendile on enim mõju avaldanud suurenenud investeeringud riigikaitsesse. Aruandeperioodil anti tellijatele üle Ugala teatrihoone Viljandis, Lintsi laokompleks ning Tapal kaitseväelinnaku depoo, soomusmanöövervõime taristu ja söökla ning kasarmu.

Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata 2018. aastal hoonete segmendi ärihoonete ja ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude osakaalu suurenemist Kontserni müügitulus võrreldes 2017. aastaga.

Müügitulu jaotus hoonete segmendis 2017 2016 2015
Korterelamud 30% 34% 22%
Tööstus- ja laohooned 26% 20% 12%
Ärihooned 25% 16% 50%
Ühiskondlikud hooned 19% 30% 16%

 Rajatiste segmendi mahud on  võrreldes eelmise majandusaastaga suurenenud ligikaudu 22% ning valdav osa selles on segmendis pikalt domineerinud teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendil, mille mahud kasvasid aruandeperioodil võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 20%. Erinevalt eelnevast kahest aastast, kui olulise osa segmendi mahust moodustasid väikese või keskmise suurusega rekonstrueerimise ja taastusremondi töövõtud, on Kontsern sõlminud nelja suurobjekti ehituslepingud: 2016. aasta lõpul Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Ääsmäe-Kohatu lõigule 2+1 möödasõitude ehitus, 2017. aastal Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas, 2+1 möödasõidualade ehitamine Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Valmaotsa–Kärevere lõigul ning Tallinna ringteel kilomeetritel 0,6-2,8 teelõigu rekonstrueerimine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Keila ja Kose hooldepiirkonnas. Olulise osas aruandeperioodi mahust moodustasid ka Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd.

Nii keskkonnaehituse kui ka välisvõrkude (muud rajatised koosseisus) alamsegmendi sõlmitud lepingud on väiksemahulised ning alamsegmendi mahtude oluline kasv on vähetõenäoline. Insenerehituse alamsegmendis, mis olulises osas on koosnenud vesiehituse objektidest, ei ole Kontsern viimastel aastatel töid teostanud ning nimetatud segmenti tööde lisandumine on pigem ebaregulaarne.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 2017 2016 2015
Teedeehitus ja –hooldus 86% 86% 81%
Muud rajatised 8% 9% 14%
Keskkonnaehitus 6% 5% 4%
Insenerehitus (sh vesiehitus) 0% 0% 1%
       

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.12.2017 oli 144 122 tuhat eurot, mis on ligikaudu 10% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. Ligikaudu 10%line suurenemine on toimunud nii hoonete kui ka rajatiste segmendis. IV kvartalis sõlmis Kontsern uusi lepinguid kokku 49 683 tuhande euro väärtuses.

  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot  144 122 131 335  125 698

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 75% ja rajatiste omad 25%  (2016: vastavalt 76% ja 24%).

Hoonete segmendi teostamata tööde portfell on võrreldes eelmise aastaga suurenenud enim ärihoonete alamsegmendis, ligikaudu 53%. Kasvu mõjutavad eelkõige Tallinna Ülemiste Citysse Sepise 8 parkimishoone ehitamine ning Tallinna WoHo kvartalisse Mustamäe tee 3 aadressil 14-korruselise äri- ja eluhoone projekteerimine ja ehitamine. Alamsegmendi portfelli kasvu mõjutavad oluliselt ka 2017. aasta II poolaastal Ukrainas sõlmitud kaks suuremahulist ehtuslepingut: Kiievi Unit City tehnopargis 7-korruselise büroohoone ning Lvivi LvivTech.City tehnopargis 6-korruselise büroohoone ehitus. Mõnevõrra on suurenenud ka ühiskondlike hoonete ja tööstushoonete alamsegmendi teostamata tööde portfellid. Ühiskondlike hoonete teostamata tööde portfellist moodustavad olulise osa aruandeaasta III kvartalis sõlmitud lepingud Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone ja Abja Tervisekeskuse ehitamiseks ning IV kvartalis lisandunud lepingud Tapa kaitseväelinnakus soomusmanöövervõime taristu ja kahe kasarmu ehitamiseks. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi teostamata tööde portfellis moodustab olulise osa Pärnusse Metsä Wood vineeritehase ning Ekseko seafarmi IV etapi ehitus. Ligikaudu 32% on vähenenud korterelamute alamsegmendi teostamata tööde maht.  Korterelamute portfellis olulise osa moodustavad 2017. aastal sõlmitud lepingud Rootsis (Väsby Terrass) 8-korruseline kortermaja ehitamiseks ning Tallinnas, Kakumäele kolme kortermaja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks jätkub Ukrainas Kiievi oblastis Brovary linnas viie korterelamu ehitamine.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi kasvule, mis moodustab ligikaudu 86% rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist. Teedeehituse teostamata tööde mahtu mõjutavad eelkõige 2017. aastal sõlmitud lepingud Tallinnas Haabersti ristmiku ning Tallinna ringteel kilomeetritel 0,6-2,8 asuva teelõigu rekonstrueerimiseks ja  2+1 möödasõidualade ehituseks Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Valmaotsa–Kärevere lõigul. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. Keskkonnaehituse alamsegmendi teostamata tööde portfell täienes Ukrainas sõlmitud lepinguga Kiievis asuva reoveepuhasti ehitamiseks. Kuigi Kontserni juhtkonna hinnangul ei kasva avaliku sektori investeeringute maht 2018. aastal võrreldes eelmise aastaga oluliselt, võib teostamata tööde portfelli mahule tuginedes loota 2018. aastal rajatiste segmendi müügitulu mõningast suurenemist absoluutnumbrites võrreldes 2017. aastaga (vt lisaks tegevusaruande peatükk „Peamiste riskide kirjeldus“, „Äririskid“).

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga tegevusmahtude jäämist samale tasemele.  Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.

Aruandeperioodi lõpust (31.12.2017) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 4 136 tuhande euro väärtuses.

 

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2017. aastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 735 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 426 inimest. Võrreldes eelmise majandusaastaga on töötajate arv suurenenud kokku ca 7% ja seda eelkõige ITP osas, mis on tingitud Kontserni tegevusmahtude kasvust.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  2017 2016 2015
ITP 426 381 356
Töölised 309 303 334
Keskmine kokku 735 684 690

Kontserni 2017. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 22 872 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 20 401 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 12%line kasv on tingitud peamiselt töötajate arvu suurenemisest, kuid mõju on avaldanud ka palgatõus.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2017. aastal 167 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 55 tuhat eurot (2016: vastavalt 138 tuhat eurot ja 45 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2017. aastal 1 001 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 330 tuhat eurot (2016: vastavalt 350 tuhat eurot ja 116 tuhat eurot). Tasud sisaldavad III kvartalis kahe juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 550 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 182 tuhat eurot (2016: 0 ). Lisaks on tasude suurenemist mõjutanud juhatuse liikmete arvu suurenemine.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  2017 2016 2015
Töötajate nominaaltootlikkus, tuhat eurot 314,9 267,8 210,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes % 17,6% 27,0% -4,3%
       
Tööjõukulude nominaaltootlikkus, eurot 10,1 9,0 8,0
Muutus võrreldava perioodi suhtes 12,6% 12,8% -0,6%

Töötajate nominaaltootlikkus = müügitulu / töötajate keskmine arv
Tööjõukulude nominaaltootlikkus = müügitulu) / tööjõukulud

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasv tugineb peamiselt suurenenud müügitulule (vt „Töötajad ja tööjõukulud).

 

Peamiste riskide kirjeldus

Äririskid

Kontserni äritegevuse mahtusid ja kasumlikkust mõjutab enim ehitusturul valitsev konkurents ning muutused ehitusteenuse nõudluses.

Konkurents on kõikides segmentides jätkuvalt väga tugev. 2018. aastal ei ole ette näha hüppelist avalike investeeringute kasvu võrreldes 2017. aastaga. Konkurentsist tulenev hinnasurve ehituse pakkumishindadele on selgelt tuntav, samas toimub see olukorras, kus ehitussisendite hinnad on viimastes kvartalites olnud  mõõdukad, kuid pidevas tõusutrendis. Lisaks peatöövõtjatest konkurentidele osalevad pakkumistel üha enam ka senised alltöövõtjad, seda tingituna eelkõige riiklike ja omavalitsuse tellijate jätkuvast poliitikast hoida riigihangetel kvalifitseerumise nõudeid madalal, tuues nii kohati kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise ohvriks odavaimale hinnale. Kontsern teadvustab riske, mis kaasnevad tihedas konkurentsis ja tõusule pöördunud sisendhindade keskkonnas sõlmitud lepingute teostamisega. Olukorras, kus pole võimalik sisendhindu tuntavalt langetada ning valitseb tihe konkurents, on pikaajaliste ehituslepingute sõlmimine ebamõistlikult madala hinnaga riskantne, kuna negatiivsete muutuste korral majanduses võivad need kujuneda kiiresti kahjumlikeks. Kontsern seab sellistes tingimustes ehitusteenuse hinnakujundusel tähtsale kohale lepingu täitmisega kaasnevate riskide mõistliku tasakaalu ja range kulude kontrolli.

Ehitusteenuse nõudluse suurimaks mõjutajaks on jätkuvalt avaliku sektori investeeringute maht, mis on omakorda sõltuvuses EL struktuurifondidest saadavast kaasrahastamisest. 2014. aastal alanud EL eelarveperioodil (2014-2020) eraldatakse Eestile toetusi 5,9 miljardit eurot, mis ületab eelmise eelarveperioodi toetuste mahtu, kuid samas on ehitusse suunatav toetuse osakaal võrreldes eelmise eelarvestusperioodiga tunduvalt väiksem. EL eelarveperioodi 2014-2020 mõju ehitussektorile oli 2017. aastal tuntav ning usutavasti jõuavad investeeringud ehitusse järgnevatel aastatel kiiremini.

Arvestades mainitud asjaolusid näeb Kontsern 2018 aastal tervikuna äritegevuse mahtude jäämist 2017. aasta tasemele. Kontserni tegevuskava näeb ette oma ressursside paindlikku suunamist soodsamate lepingute leidmiseks ja tulemuslikuks teostamiseks. Kuna Kontsern tegutseb ärimudeli kohaselt kõigis ehitusturu segmentides, siis on ta sellega seoses suhteliselt paremas positsioonis võrreldes ettevõtetega, kes tegutsevad ainult ühes kitsas (tänases turuolukorras eelkõige mõnes rajatiste) segmendis.

Samuti mõjutab äritegevust eelkõige aastaaegadest tingitud ehitustegevuse sesoonsus, mis avaldab enim mõju rajatiste ehitamisele välitingimustes (teed, sadamad, pinnasetööd jms). Valdkonna tegevuse hajutamiseks on Kontsern muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on aastaringne hooldamiskohustus. Kontserni äritegevuse strateegilise ülesehituse kohaselt aitab rajatiste valdkonna hooajalisust kompenseerida hoonete valdkond, kus nimetatud mõjud on väiksemad. Sellest lähtuvalt on Kontserni pikaajaline eesmärk hoida kahte valdkonda paindlikult suhtelises tasakaalus (vt ka tegevusaruande peatükk „Äritegevus tegevusvaldkondade lõikes“). Samuti kasutavad Kontserni ettevõtted jätkuvalt võimalusel erinevaid tehnilisi lahendusi, mis lubaksid töötada tõhusamalt ka muutuvates tingimustes. 

Tegevusriskid

Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks sõlmivad Kontserni ettevõtted ehituse koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning tellija soove arvestavaid projektipõhiseid kindlustuspoliise. Alltöövõtjatega sõlmitud töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise tagamiseks esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii või rakendatakse kinnipidamisi makstavatelt summadelt. Garantiiperioodil ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks on moodustatud garantiikulude eraldis, mis tugineb varasematel perioodidel saadud kogemustele. 31.12.2017 seisuga moodustas garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku  1 262  tuhat eurot. Võrreldava perioodi vastav näitaja oli 1 212 tuhat eurot.

Lisaks otseselt ehitustegevusega seotud riskidele on Kontsern viimasel paaril aastal pööranud teravdatud tähelepanu tegevusriskidele ajal, mis eelneb ehitustegevusele. Eelkõige puudutab see pakkumistegevust, sh pakkumustingimustele vastamist ning pakkumiseelarvete koostamist. Planeerimisstaadiumis tehtud vigade mõju on üldjuhul tagasipööramatu ning toob turuolukorras, kus ehituslepingute hinnad tellijatega on fikseeritud, kaasa reaalse rahalise kahju.

Finantsriskid

Krediidirisk

Aruandeperioodil kajastas Kontsern krediidikahjumeid kokku 37 tuhat eurot. Eelmisel aastal moodustasid krediidikahjumid kokku 547 tuhat eurot, millest 138 tuhat eurot oli ostjatelt laekumata nõuete ja 409 muude nõuete allahindlus. Krediidiriski kogu nõueteportfelli suhtes hoiab madalal potentsiaalsete klientide maksevõime hindamine, oluline avaliku sektori klientide osakaal ning lepinguliste klientide maksekäitumise pidev monitooring. Krediidiriski realiseerumise peamiseks tunnuseks on nõude laekumistähtaja ületamine rohkem kui 180 päeva ning tellija poolt laekumist kinnitava tegevuse puudumine.

Likviidsusrisk

Kontsern tegutseb jätkuvalt tavapärasest kõrgema likviidsusriski tasemel. Kontserni käibevara ületas lühiajalisi kohustusi 1,11 kordselt (31.12.2016: 1,20 korda). Likviidsusnäitajat mõjutavad eelkõige Ukraina sidusettevõtetele antud laenude kajastamine pikaajalistena ning intressikandvate kohustuste (eelkõige arvelduskrediitide) refinantseerimine pankade poolt reeglina mitte pikemaks perioodiks kui 12 kuud.

Seoses jätkuvalt pingelise poliitilise ja majandusliku olukorraga Ukrainas ei ole Kontserni hinnangul võimalik lühiajalises perspektiivis realiseerida riigis asuvaid kinnisvarainvesteeringuid. Sellest lähtuvalt on laenunõuded Ukrainas asuvate sidusettevõtete vastu kajastatud aruandeperioodi lõpu seisuga pikaajalistena summas 8 492 tuhat eurot.

Rahavoogude paremaks juhtimiseks kasutab Kontsern arvelduskrediiti ning faktooringteenust tellijate ja alltöövõtjatele maksetähtaegade erinevuse tasakaalustamiseks. Vastavalt IFRS EL nõuetele tuleb laenude tagasimaksete jagamisel lühi- ja pikaajaliseks lähtuda aruandeperioodi lõpus kehtinud lepingulistest tingimustest. Seisuga 31.12.2017 on Kontsernil lühiajalisi laenukohustusi  16 197 tuhat eurot, s.h. faktooringkohustusi 5 648 tuhat eurot. Lühiajalistest laenukohustustest 13 288 tuhat eurot moodustavad lepingud, mis Kontserni hinnangul, tuginedes senisele koostöökogemusele pankadega, pikendatakse tähtaja saabumisel.

Aruandeperioodi lõpu seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8 915 tuhat eurot (31.12.2016: 9 786 tuhat eurot).

Intressirisk

Kontserni intressikandvad võlakohustused pankade ees on nii fikseeritud kui ka ujuvate intressimääradega. Kapitalirendi lepingud on valdavalt ujuva intressimääraga. Ujuva intressimäära baasiks on enamiku lepingute puhul Euribor. Kontserni intressikandvad võlakohustused on eelmise aastaga võrreldes suurenenud  10 612 tuhat eurot. Suurenenud on faktooringkohustused ja arvelduskrediidi kasutus, mõnevõrra on vähenenud nii laenu- kui ka kapitalirendikohustused (vt lisaks „Likviidsusrisk“). Seisuga 31.12.2017 oli Kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 29 990 tuhat eurot (31.12.2016: 19 399 tuhat eurot). Intressikulud olid 2017. aastal 655 tuhat eurot (2016: 681 tuhat eurot).

Kontserni intressirisk väljendub eelkõige ujuvintresside baasmäärade võimalikus tõusus (EURIBOR, EONIA või laenuandja enda poolt arvutatav baasmäär), millega kaasneks Kontserni suhteliselt suure laenukoormuse juures intressikulude märgatav suurenemine koos negatiivse mõjuga kasumile. Riski maandamiseks on Kontsern lähtunud põhimõttest, et madalate turuintresside korral sõlmitakse lepingud võimalusel fikseeritud intressimääraga, kuid see on pankade poolt pakutud laenutoodete osas osutunud keeruliseks. Seega on uued lepingud sõlmitud enamjaolt ujuvate intressimääradega. Kontsern on sõlminud tuletistehingu lepingu, et juhtida eelpool nimetatud ostetud asfaltbetoonitehase kapitalirendilepingu intressimäärade muutumisega seotud riske.

Valuutariskid

Ehitus- ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa valuutas, s.o eurodes (EUR), Ukraina grivnades (UAH) Rootsi kroonides (SEK).

2014. aasta algul Ukraina ja Venemaa vahel puhkenud erimeelsuste tõttu pingestunud Ukraina poliitiline ja majanduslik keskkond ning 2015. aasta algul Ukraina keskpanga poolt indikatiivse valuutakursi määramise lõpetamine on tinginud UAH kursi ebastabiilsuse. Käesoleval aastal on UAH nõrgenenud euro vastu ligikaudu 15%. Kontserni Ukrainas asuvale tütarettevõttele tähendas see eurodes saadud laenude ümberhindamist kohalikku valuutasse ning sealt tekkivaid täiendavaid kursikahjumeid summas 416 tuhat eurot (2016: 195 tuhat eurot). Finantsinstrumentidega seotud kursikasumid ja -kahjumid kajastuvad koondkasumiaruande kirjetel „finantstulud“ ja „finantskulud“. Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste ümberhindamisest valuutakursi kasumit või kahjumit ei saadud.

Kontserni Ukraina ja Ukraina väliste tütarettevõtete ehitustegevusega seotud omavahelistest grivnades kajastatud nõuetest ja kohustustest kursikahjumeid ei teki. Samuti ei teki Kontserni kasumiaruandes kursikahjumeid Ukrainas asuvatele sidusettevõtetele antud eurodes laenudelt.

Rootsi kroon nõrgenes 2017. aasta euro suhtes ligikaudu 3%. Kursimuutusest euro suhtes saadi 2017. aastal põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste ümberhindamisest valuutakursi kahjumit 15 tuhat eurot (2016: 18 tuhat eurot). Kursikahjum kajastub koondkasumiaruande kirjel „muu ärikulu“. Kontserni Rootsis asuvale tütarettevõttele  eurodes antud laenu ümberhindamist kohalikku valuutasse saada kursikahjumeid 35 tuhat eurot (2016: 0). Kursikahjum kajastub  koondkasumiaruande kirjel  „finantskulud“.

Kontsern ei ole soetanud tuletisinstrumente valuutariski maandamiseks.

 

Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele

Eesti            

Eesti ehitusturgu iseloomustavad protsessid/sündmused:

  • Avalikud investeeringud peaksid 2018. aastal pisut kasvama, kuid jätkuvalt on ettevõtjatele ebaselge, millises ehituse valdkonnas ja mahus õnnestub neid riigil realiseerida. EL 2014-2020 eelarveperioodi toetused Eestile kasvavad küll 5,9 miljardi euroni (2007-2013: 4,6 miljardit eurot), kuid ehitusturgu puudutavate struktuurifondide toetused ei suurene ning varasemaga võrreldes kasvab nende toetuste osa, mis suunatakse mittemateriaalsetesse valdkondadesse.
  • Suurimate riiklike tellijate (nt Riigi Kinnisvara AS, Maanteeamet jt) 2018. aastal ehituslepingute sõlmimiseni jõudvad investeeringud kogu turu kontekstis oluliselt ei kasva. Ehitajate jaoks positiivse erandina võib siiski märkida Kaitseministeeriumi, kelle vajadused ning tegevus uute hangete läbiviimisel ja tööde tellimisel läbi ühtse ameti - Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse - on ehitusturgu tuntavalt elavdanud. Seega jätkub Eesti ehitusturul tervikuna (eelkõige rajatiste ehitamisega seotud segmentides) suhteline stabiilsus.
  • Ehitusturu korrastumise pikk ja valulik protsess jätkub, kuigi aeglaselt. Seda eelkõige hoonete ehitamise peatöövõtu valdkonnas, kus on liiga palju keskmise suurusega (aastakäive ca 15-40 miljonit eurot) ehitusteenust vahendavaid ettevõtteid. Viimase suurema kriisi kogemusele tuginedes on tõenäoline, et tihedas konkurentsis ja kasvule pööranud sisendhindade tingimustes võivad osasid ehitusteenust vahendavaid ettevõtteid tabada raskused, mis omakorda kanduvad edasi mitmetele turuosalistele.
  • Konkurents on tihe kõikides ehitusturu valdkondades, teravnedes segmenditi tulenevalt muutuvast olukorrast. Seda näitab suurenenud keskmine ehitushangetel osalejate arv. On selge, et viimase aasta jooksul muutunud turuolukorras, kus sisendite hinnad on tõusmas, on edukamad need, kes suudavad tegutseda efektiivsemalt. Kahjuks on suhteliselt kiiresti kasvanud nende materjalitootjate, –vahendajate ja allhankijate hulk, kes keerukates oludes püüavad ellu jääda või edu saavutada ebaausal teel, tarnides varjatud puudustega või tootesertifikaadil näidatust oluliselt kehvemate näitajatega kaupu. Nimetatud trendi jätkumisel muutub üha kriitilisemaks ehitusteenuse pakkujate endi kui ka lõpp-tellijate põhjalik ning sisuline kvaliteedikontroll, et tagada tulemuse vastavus eeldatule. Ebaausa konkurentsi poolt avaldatav surve hindadele ja ehitusteenuse kvaliteedile on tuntav. Kahjuks soodustab kõnealust tõsist probleemi ka tellijate (sh riiklike asutuste ja ettevõtete) poolt üha laiemalt viljeletav praktika, kus hangetel osalejatele esitatakse üha madalamaid kvalifitseerimistingimusi ning kvaliteedile keskendutakse pigem paberil kui sisuliselt.
  • Uue elukondliku kinnisvara arendamise osas on projekti eduka läbiviimise eelduseks võime kontrollida äriplaanis ette nähtud sisendhindu, et seeläbi jõuda müügihindadeni, mis vastavad potentsiaalsete ostjate võimalustele. Vaatamata turuolukorrale kasvas elukondliku kinnisvara turg ka 2017. aastal,  moodustades jätkuvalt mõnevõrra ebaproportsionaalselt suure osa koguturust, võimendades seeläbi ka seonduvaid riske.
  • Avaliku sektori tellijatega sõlmitud lepingute tingimustes sisalduvad ehitusettevõtetele ranged nõudmised, sh ehitaja poolt võetavate kohustuste suurenemine ja kaasnevad sanktsioonid, erinevad finantstagatised, pikad maksetähtajad jms on üha kontrastsemas vastuolus tagasihoidlike osalemisnõuetega. Lepingu saamine madala hinna eelduse ning väheste kvalifitseerumisnõuete tõttu on muutunud üha laiemale ringile ehitajatele suhteliselt lihtsaks, kasvatades samas oluliselt riske tellijatele lepingu täitmisel ja sellele järgneval garantiiperioodil. Seda nii finantsiliselt, tähtaegades kui ka kvaliteedis.
  • Ehitusteenuse sisendhinnad on just hoonete ehituses viimase aasta jooksul pöördunud tõusule, mida peatöövõtjad püüdsid esmalt pehmendada järeleandmistega marginaalides, kuid tänaseks on nimetatud võimalused sisuliselt ammendunud.  Üha enam on ehitusturul valdkondi, kus hinna tõus võib toimuda järsemalt tulenevalt keskkonnas toimuvatest muutustest (sh ka materjalitootjate hoogne ja edukas areng välisturgudele). Kasvanud elamuehituse mahtude tõttu on märgatavalt pikenenud mitmete oluliste materjalide ja teenuste tarneajad, milline asjaolu ei võimalda kõiki protsesse läbi viia enam seniste optimistlike graafikute alusel ja ollakse sunnitud tegevusi pikemalt planeerima või siis edasi lükkama.
  • Oskustööjõu (sh projekti- ja objektijuhid) jätkuv puudus on piiramas üha enam ettevõtete teostusvõimekust, mõjutades ehitusprotsessi erinevaid tahke, sh kvaliteeti. Põhjamaade suunal liikuva tööjõu osakaal on samuti stabiilne ning ei ole oodata olulist tööjõu naasmist Eesti ehitusturule. Koosmõjus eelnevaga jätkub surve töötasude tõstmisele, seda ehk enam peamiselt noorema ja kogemusi alles omandava töötajaskonna puhul, kus liikuvus loomulikum ning valmisolek ametikohta vahetada suurem.

Ukraina

Kontsern tegutseb Ukrainas peamiselt eratellijatele suunatud ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas. Ebastabiilne poliitiline ja majanduslik olukord piirab jätkuvalt äritegevuseks vajalike otsuste vastuvõtmist, kuid ehitustegevus Kiievis ja tema lähiümbruses ei ole peatunud. Kontserni äritegevus Ukrainas 2018. aastal jätkub eelkõige Kiievi regioonis, kuid vilja on kandnud ka pikaajalised ettevalmistustööd Lääne-Ukrainas. Aruandeaasta oktoobris sõlmis Kontsern suuremahulise lepingu Lvivis. Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule on Kontserni juhtkonna hinnangul võimalik 2018. aasta tegevusmahu kasv võrreldes 2017. aastaga. Vaatamata sõjalisele konfliktile Ida-Ukrainas ei ole turuolukord Kontserni jaoks halvenenud võrreldes aasta või paari taguse ajaga. Rasked olud on vähendanud märgatavalt kohalike ebaefektiivsete (ehitus)ettevõtete arvu ning normaalse majanduse taastudes tulevikus on Kontsernil tunduvalt paremad väljavaated mahtude ja ka kasumlikkuse kasvatamiseks. Ukraina valitsuse viimased jõulised otsused ümbrikupalka saava tööjõu osakaalu vähendamiseks riigis on kindlasti sammud õiges suunas ning peaksid pikemas perspektiivis parandama ka Kontserni positsiooni ehitusturul. Kontserni juhtkond hindab regulaarselt ja kriitiliselt kohaliku ehitusturu seisu ning restruktureerib vajadusel vastavalt ka Ukraina äritegevusega seotud tegevust. Ida-Ukraina kriisi laienedes (milline tõenäosus on aruande koostamise ajal äärmiselt kaheldav) ollakse valmis ka tegevuse koheseks peatamiseks. Kontsern jätkab võimaluste otsimist kahest konserveeritud kinnisvaraprojektist väljumiseks lõplikult või ehituslepingu sõlmimiseks võimaliku uue omanikuga.

Soome

Kontserni tegevus Soome turul on keskendunud seni peamiselt betoonitööde alltöövõtule, kuid möödunud aastate kogemusele tuginedes on Kontsern alustamas ettevalmistustöödega, laiendamaks tegevust ka peatöövõtuturule. Kohalik betoonitööde töövõtuturg võimaldab konkureerida valitud projektides, kus tellijale on tähtis saada kõik betoonitööd ühe kindla taustaga ettevõtte käest. Kontsern tegutseb Soomes siiski tasakaalukalt ja püüdes vältida ülemääraseid riske.

Rootsi

Kontsern alustas tegevust Rootsis 2015. aasta juulis, kui Kontsern ostis 100%-lise osaluse Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingus SWENCN AB. Rootsi turul on kavas osutada peamiselt elamute ja mitteeluhoonete ehitusteenust eelkõige Kesk-Rootsi regioonis. Tulenevalt järjest omandatavatest kogemustest uuel turul on Kontsern pidanud olulisimaks sõlmitud lepingute kvaliteetset ja tähtaegset täitmist ning maksnud seetõttu ka lõivu kasumlikkusele. Pidades silmas pikemat eesmärki ja soovi ehitada üles elujõuline ning tugev organisatsioon edukaks tegevuseks Rootsi turul, on Kontserni juhtkond jätkuvalt positiivne seniste arengute osas ning näeb võimalusi jätkuvaks kasvuks ning kasumlikkuse tagamiseks suurel turul, kui tööde portfelli lisanduvate tööde maht on suudetud stabiliseerida soovitud tasemel.

 

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2017. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 231 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 740 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

         Andri Hõbemägi
         Nordecon AS
         Investorsuhete juht
         Tel: +372 6272 022
         Email: andri.hobemagi@nordecon.com
         www.nordecon.com


Nordecon_Aruanne_4Q_2017.pdf
Nordecon_investor presentation Q4_2017.pdf