Avaldatud: 2021-04-07 06:00:00 CEST
Merko Ehitus
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

ASi Merko Ehitus 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 11. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2020. aasta oli Merko kontsernile edukas – suutsime täita oma finantseesmärgid ja lõpetasime majandusaasta viimaste aastate parima tulemusega, vaatamata COVID-19 tõrje piirangutele. Meie varasem strateegiline otsus suurendada fookust korteriarendusele on kandnud vilja – kolme Balti riigi peale kokku müüsime 900 uut kodu. Seda on rohkem kui kunagi varem ja selle taga on meie meeskonna mitme aasta töö ning klientide jätkuv usaldus Merko vastu. Meie eesmärk on hoida seda usaldust ka edaspidi ning jätkame investeerimist uute kodude ja parema elukeskkonna loomisse.

Ehkki tulenevalt pandeemiast pandi ehitusturul paljud uued investeeringud ootele, kasvas 2020. aastal kontserni uute ehituslepingute maht. Tugev lepinguportfell tagab meile jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas ärimahtude stabiilsuse. Riskid ehitusvaldkonnas on aga veelgi kasvanud: pandeemia tagajärjel on suurenenud määramatus majandusarengu, võimalike tarneahelate katkestuste, ootamatu hinnamuutuse ning tööjõu kättesaadavuse osas. Sellises tegevuskeskkonnas on meie eesmärk hoida ettevõtte rahaseis tugevana ning olla valmis tegema kiireid otsuseid.

COVID-19 kriis tõi esile vajaduse hoida oma töötajate ja koostööpartnerite tervist ning tagada turvaline töökeskkond, samuti korterite ostuprotsess. Pandeemia algusnädalatel töötasime kiiresti välja koroonaennetuse tegevuskava, mida järgiti kontserni ettevõtetes, ning oleme uhked, et sellest võtsid eeskuju ka teised ehitusettevõtted.

2020. aastal tähistas Merko 30. tegutsemisaastat. Oleme tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mille ärist pool on Eestist väljaspool. Aastakümnete jooksul oleme rajanud suure hulga kaasaegseid ja kestvaid hooneid ning elukvaliteeti parandavaid rajatisi nii Eestis, Lätis ja Leedus kui viimasel viiel aastal ka Norras. Keskendume pikale perspektiivile, kestvatele lahendustele ja kvaliteedile. Samu väärtusi järgime ka ühiskonda panustamisel. Toetame Eesti kunstivaldkonda ja teeme koostööd ülikoolidega ning aitame terviseradade võrgustiku väljaarendamise kaudu teadvustada regulaarse liikumise olulisust. Maailm muutub kiiresti ja nii ehitame ka meie tulevikku silmas pidades. Digitaalsed lahendused, muutuv tarbijakäitumine, üha keskkonnasäästlikum mõtteviis ja professionaalne järelkasv aitavad meil edu saavutada ka järgmistel aastakümnetel.
    
Tänan kõiki Merko töötajaid ja koostööpartnereid tulemusliku aasta eest, samuti meie tellijaid ja koduostjaid, kes olete Merkot usaldanud. Tänan ka kõiki aktsionäre, kes usuvad Merko tulevikku.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes eurodes

  2020 2019
Müügitulu 315 918 326 779
Müüdud toodangu kulu (272 169) (291 958)
Brutokasum 43 749 34 821
     
Turustuskulud (4 212) (4 260)
Üldhalduskulud (13 412) (12 988)
Muud äritulud 2 320 2 983
Muud ärikulud (2 979) (1 318)
Ärikasum 25 466 19 238
     
Finantstulud 1 3
Finantskulud (866) (684)
Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt (144) 1 766
Kasum enne maksustamist 24 457 20 323
     
Tulumaksukulu (1 954) (3 833)
     
Perioodi puhaskasum 22 503 16 490
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 22 994 16 270
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (491) 220
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (115) 13
Perioodi koondkasum 22 388 16 503
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 22 890 16 281
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (502) 222
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,30 0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 47 480 24 749
Nõuded ja ettemaksed 32 657 50 413
Ettemakstud tulumaks 306 104
Varud 126 332 166 226
  206 775 241 492
Põhivara    
Ühisettevõtete aktsiad või osad 2 354 2 498
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 17 979 11 094
Edasilükkunud tulumaksuvara 653 -
Kinnisvarainvesteeringud 13 922 14 047
Materiaalne põhivara 14 521 11 919
Immateriaalne põhivara 711 777
  50 140 40 335
     
VARAD KOKKU 256 915 281 827
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 13 649 20 725
Võlad ja ettemaksed 55 846 69 585
Tulumaksukohustus 1 202 812
Lühiajalised eraldised 6 347 7 976
  77 044 99 098
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 15 409 43 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 001 1 682
Muud pikaajalised võlad 4 026 3 491
  22 436 48 174
     
KOHUSTUSED KOKKU 99 480 147 272
     
OMAKAPITAL    
Mittekontrolliv osalus 4 207 4 217
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (814) (710)
Jaotamata kasum 145 320 122 326
  153 228 130 338
OMAKAPITAL KOKKU 157 435 134 555
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 256 915 281 827

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

Manus2020 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf