Publicerad: 2016-10-28 08:00:00 CEST
Doro AB
Kvartalsrapport

Tecken på återhämtning – nytt ramavtal med SKL

Lund, 2016-10-28 08:00 CEST -- Juli–september 2016

  • Nettoomsättningen var 473,2 Mkr (444,9), en ökning med 6,4 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 4,3 Mkr var 13,9 Mkr (29,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (6,7).
  • Orderingången uppgick till 547,8 Mkr (566,3), en minskning med 3,3 procent.
  • Orderboken vid periodens slut var 310,9 Mkr (294,2).
  • Periodens resultat efter skatt var 12,6 Mkr (22,0).
  • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,54 SEK (0,95).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 36,5 Mkr (32,9).

VD-ord
Sedan vi vinstvarnade och sänkte prognosen för helårsresultatet i början av juli har förutsättningarna faktiskt förbättrats, även om tillväxten bara har varit måttlig under kvartalet. Eftersom försäljningen har påverkats negativt av situationen inom Doro Care sedan slutet av förra året, är det tillfredsställande att våra telefoner fortsätter att leverera. Under kvartalet har vi sett särskilt god försäljning i DACH-området (Tyskland, Österrike, Schweiz och Centraleuropa) och av våra enklare mobiltelefoner. Vi fortsätter att utveckla och skörda framgångar på marknaden för mobiltelefoner för äldre, en nisch som under året har varit stabil medan övriga mobiltelefonmarknaden globalt har varit under press.

De produktions- och leveransproblem som drabbat våra mer avancerade enkla mobiltelefoner och smartphones har lösts under kvartalet. Vår enklare 4G telefon Doro 8030, uppföljaren till vår mer avancerade 4G telefon Doro 825, har under kvartalet listats hos nya återförsäljare efter att andra kvartalets problem med hårdvaruförsörjningen nu har hanterats. Den försenade lanseringen av Doro 8030 har haft en negativ inverkan på kvartalets försäljning av smarta telefoner, dess andel av total mobiltelefonförsäljning uppgick till 18,5 procent under tredje kvartalet (21 procent under andra kvartalet 2016). IFA-mässan i Berlin öppnade för många nya intressanta avtal och projekt.

Doro Care har inte levt upp till våra förväntningar under året och som vi förklarat tidigare har stillaståendet som följt av det överklagade ramavtalet med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) även påverkat tredje kvartalet. Sedan mitten av oktober har situationen dock förbättrats då Förvaltningsrätten meddelade sin dom som var till vår fördel. Som en av tre godkända leverantörer har Doro Care nu tecknat ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (SKI Kommentus Inköpscentral AB).

Vi räknar nu med att försäljningen av trygghetslarm och larmmottagningstjänster ska komma igång under fjärde kvartalet och framförallt under 2017. Vår egen bedömning är att i ett normalt marknadsläge så skulle marknaden för digitala trygghetslarm i Sverige under stilleståndsperioden ha inneburit mellan 20 000 – 30 000 nya abonnemang. Under perioden januari – september 2015 nådde Doro Care 20 000 nya abonnemang, under samma period i år har Doro Care uppnått 5 000 nya abonnemang. Återkommande intäkter för de kommande 12 månaderna uppgick vid slutet av tredje kvartalet till 132 Mkr på helårsbasis, vilket kan jämföras med 71 Mkr vid utgången av 2015 (exklusive Trygghetssentralen 89 Mkr).

Under det gånga kvartalet har vi beslutat att integrera Doro Care under samma ledning som övriga Doro-koncernen. Vi ser redan att det fungerar bättre.

Vi fortsätter att fokusera på lönsamheten. Rationaliseringar i vårt produktutbud har påverkat rörelseresultatet negativt med 6,5 Mkr under kvartalet främst som följd av en höjd avskrivningstakt. Organisatoriska förändringar har resulterat i omstruktureringskostnader under tredje kvartalet om 4,3 Mkr. Bättre försäljningsmix, förbättrad produktionseffektivitet och införlivandet av Trygghetssentralen har bidragit till att bruttomarginalen har förbättrats jämfört med såväl förra kvartalet som motsvarande period föregående år. Rörelsekostnaderna har däremot ökat och det kräver noggrann kontroll och ytterligare åtgärder framöver.

Vi har nu gått in i det viktiga fjärde kvartalet. Julförsäljningen har stor inverkan på helårsutfallet för försäljning och lönsamhet. Situationen har börjat förbättras, men de flesta förbättringar har effekt på längre sikt, därför kommer 2016 vara ett förlorat år i termer av lönsamhet för Doro Care. Vi upprepar vår reviderade helårsprognos som vi presenterade i juli. Koncernens resultat för 2016 väntas bli något lägre än för 2015 men försäljningen kan fortfarande bli högre än förra året.

Jérôme Arnaud, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via http://edge.media-server.com/m/p/kgh4i2a5 eller telefon kl. 9.00 CET den 28 oktober 2016. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/investors/financial-reports/financial-reports.

Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                            + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:                     +44 (0) 203 364 5374
USA:                                    + 1 855 7532 230

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick totala intäkter till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 28 oktober 2016 kl. 8.00 CET.


SV_DoroQ316_Final.pdf