English Lithuanian
Paskelbta: 2021-02-11 16:40:19 CET
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais.

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas
Sprendimas
„1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.
1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

2. darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Sprendimas
„Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.“

Priimti sprendimai susiję su planuojamu Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Bendrovė informuoja, kad už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius balsavo tik kontroliuojantis Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED. Taigi teisės aktų nustatyta tvarka šis akcininkas turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę (bet ne pareigą) visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininką, kuris balsavo „už“ sprendimą priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (t. y. išskyrus SEKENORA HOLDINGS LIMITED), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje.
Taigi pateikus oficialų siūlymą, aukščiau nurodyti akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas akcijas SEKENORA HOLDINGS LIMITED, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais.

Kaip Bendrovė informavo savo 2021 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, pati Bendrovė savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovaus visų jos akcininkų interesus.
                                                                          
Oficialaus siūlymo kaina už Bendrovės akcijas bus nustatyta aukščiau nurodytam akcininkui pateikus ir Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei. Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206