English Latvian
Publicēts: 2018-09-28 15:22:36 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Valde paziņo, ka 2018.gada 18.septembrī ir saņemts akcionāres Annas Emīlijas Maliginas un akcionāres Nikas Saveļjevas, kuras kopā pārstāv 15,59% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, kopīgs pieprasījums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.  Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde, pamatojoties uz akcionāru pieprasījumu un saskaņā ar Komerclikuma 270.panta prasībām sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Ārkārtas akcionāru sapulce  notiks 2018.gada 22.novembrī plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. Statūtu grozījumi.
  2. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievelēšana.
  3. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.
  4. Prasības celšana pret padomes locekļiem un valdes priekšsēdētāju un sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem un valdes priekšsēdētāju.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018.gada 22.novembrī – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2018. gada 13.novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem uz ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības  „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 22.novembrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:
-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2018. gada 08.novembra līdz 2018. gada 21.novembrim akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) un akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Iesniegtie lēmumu projekti un pilnvaras veidlapa ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Olainē, 2018.gada 28.septembrī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūkle, AS “Olainfarm” valdes locekle
Tālr.: +371 28698449
E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com

Pielikums


Pilnvaras_veidlapa_22112018_LV.doc