Publicēts: 2020-11-24 15:47:40 CET
Rīgas kuģu būvētava
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas kuģu būvētava” auditēts 2019.gada finanšu pārskats

Neatkarīgie revidenti ir veikuši AS „Rīgas kuģu būvētava” 2019.gada finanšu pārskata revīziju.

2019.gadā AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 277 376 EUR, bet bruto zaudējumi 1 647 116 EUR apmērā.

AS „Rīgas kuģu būvētava” norāda, ka tās tīrie zaudējumi pārskata periodā bija 823 990 EUR apmērā.

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) neto apgrozījums 2019.gadā salīdzinot ar 2018.gadu samazinājās par 3 750 348 EUR, kas saistīts ar to, ka 2019.gadā Sabiedrība pārtrauca sniegt kuģu būves pakalpojumus, kā arī strauji samazinājās sniegto kuģu remonta darbu apjoms.

Izvērtējot Sabiedrības iespējas, kā arī ievērojot to, ka Sabiedrības parādu saistības 2019.gadā turpināja pieaugt, Sabiedrība atkārtoti iesniedza lūgumu tiesai ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu (TAP), kā rezultātā 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Sabiedrības TAP pieteikumu un apstiprināja Sabiedrības TAP pasākumu plānu, nosakot Sabiedrības TAP īstenošanas termiņu divus gadus, skaitot no 2019.gada 16.augusta. Sabiedrības sagatavotais un tiesā apstiprinātais TAP pasākumu plāns ļauj saglabāt līdzšinējo darbības profilu – kuģu remontu, vienlaikus attīstot arī citus komercdarbības veidus, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu Sabiedrības infrastruktūru.

Atbilstoši apstiprinātajam TAP pasākumu plānam, Sabiedrība 2019.gadā veica tās bijušo un esošo darbinieku darba samaksas parāda izmaksu, kā arī pilnībā dzēsa nodokļu parādu valsts budžetam. Tāpat sākot jau ar otro TAP mēnesi, Sabiedrība pakāpeniski sāka dzēst savas finanšu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš bija iestājies pirms TAP uzsākšanas. Saskaņā ar apstiprināto TAP plānu finanšu saistības izpilde pret nodrošinātajiem kreditoriem noteikta sešu mēnešu laikā, bet pret nenodrošinātajiem kreditoriem – divdesmit četru mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas brīža.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2019.gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par 14,5 milj. EUR jeb aptuveni 43%, kas galvenokārt saistīts ar viena peldošā doka atsavināšanu, kā arī iepriekš minētās līdzdalības vērtības samazinājuma korekciju. 2019.gadā būtiski par 48% samazinājās Sabiedrības saistības, gada beigās sasniedzot 7 660 647 EUR apmēru, kas saistīts ar aizņēmumu, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un nodokļu parādu segšanu. Kā arī par aptuveni 40% samazinājās pašu kapitāls un 2019.gada 31.decembrī bija 11 243 925 EUR apmērā.

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, kas 2020.gadā tieši, būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja Sabiedrības saimniecisko darbību. Covid–19 gadījumu izplatības ierobežošanas nolūkā tika noteikti daudzi piesardzības un drošības pasākumi, turklāt līdzīgi piesardzības un drošības pasākumi tika noteikti arī citās valstīs, kā rezultātā Sabiedrība no kuģu īpašnieku sabiedrībām saņēma atteikumus par iepriekš pieteikto kuģu remonta darbu veikšanu. Tāpat apgrūtināta bija arī remonta veikšanai nepieciešamo materiālu un rezerves daļu piegāde, kā arī ārvalstu speciālistu piesaistīšana, kā rezultātā Sabiedrība neguva iepriekš plānotos ienākumus.

Iepriekš minētā situācija ļoti tieši ir ietekmējusi ne tikai Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību, bet arī TAP īstenošanu, kā rezultātā 2020.gada aprīlī Sabiedrība izstrādāja TAP pasākumu plāna grozījumus. 2020.gada 15.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apstiprināja Sabiedrības TAP pasākumu plāna grozījumus, nosakot Sabiedrības TAP īstenošanas termiņu četrus gadus, skaitot no 2019.gada 16.augusta. Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie TAP pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas sešpadsmit mēnešu laikā, bet pret nenodrošinātajiem kreditoriem – četrdesmit astoņu mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas brīža. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus.

Kopš Sabiedrības TAP plāna apstiprināšanas līdz šodienai, t.i., vairāk kā gadu, TAP pasākumu plāna izpilde noritējusi sekmīgi. Šajā laika periodā Sabiedrība ir īstenojusi savu pamatdarbību, atsākot kuģu remonta pakalpojumu sniegšanu tās klientiem un turpinot savas kustamās mantas un nekustamā īpašuma iznomāšanu, kā arī veicot pasākumus, kas saistīti ar, ne tikai piestātņu un peldošo doku ikgadējās apskates veikšanu, piestātņu un peldošo doku remonta darbiem, tās nomātās teritorijas sakopšanas darbiem, bet arī īpašumā esošās infrastruktūras uzlabošanu. Sabiedrības vadība ir veikusi būtiskus pasākumus tās mērķu sasniegšanai – jaunu klientu piesaistīšanā, racionāla darbaspēka un materiālo resursu izmantošanā, darba ražīguma paaugstināšanā. Salīdzinot ar 2019.gadu Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gadā līdz gada pārskata sagatavošanas brīdim ir par 168% lielāks nekā 2019.gadā.

Sabiedrība ir pārliecināta, ka tā spēs atjaunot saimniecisko darbību, nodrošināt tās stabilitāti un pat paaugstināt konkurētspēju. Tomēr, lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības atjaunošanai, jau šobrīd zināms, ka tas prasīs papildus laika resursu, lai optimizētu personāla sastāvu, atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un piesaistītu investīcijas.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde ierosina Sabiedrības 2019.gada zaudējumus segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

Pielikumā pievienots revidēts 2019.gada finanšu pārskats, revidentu ziņojums un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


 


rkb 2019 12 menesu parskats lat revidets.pdf
rkb revidentu zinojums 2019 lat final.pdf
korporativa parvaldiba 2019 rkb lat.pdf