Paskelbta: 2022-02-28 08:28:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtintas AB „Ignitis grupė“ 2022-2025 m. strateginis planas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) stebėtojų taryba patvirtino Grupės strateginį planą 2022–2025 metams (toliau – Strateginis planas), kuriame yra įtvirtinta Grupės ambicija artimiausiais metais siekti dekarbonizacijos ir skirti didžiausią dėmesį investicijoms į Žaliąją gamybą ir Tinklus – jų modernizaciją, atsparumą bei skaitmenizaciją. Strateginis planas detalizuoja 2020 m. birželį paskelbtos atnaujintos ilgalaikės Grupės veiklos strategijos prioritetų ir krypčių įgyvendinimą 2022–2025 m. laikotarpiu.  

  • Planuojama, kad Grupės koreguotas EBITDA 2025 m. sieks 370-410 mln. eurų ir 2025 m., lyginant su 2021 m., išaugs 11-23 %.
  • Vidutinis 2022-2025 laikotarpio koreguotas ROCE sieks 5,5-6,5 %.
  • Grupė 2022–2025 m. laikotarpiu yra numačiusi 1,7–2,0 mlrd. eurų dydžio investicijas. Iš jų 0,8–1,0 mlrd. eurų investicijų bus nukreipta į Žaliosios gamybos segmentą, o 0,8-0,9 mlrd. eurų investicijų – į Tinklų segmentą. Žaliosios gamybos instaliuotą galią 2025 m. planuojama padidinti iki 2,0-2,2 GW ir iki 4,0 GW - 2030 m. 2022 metais planuojama pradėti turto rotacijos programą.
  • Grupė siekia jos veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas iki 2025 m. sumažinti apie 23 %, o iki 2030 m. – apie 47 % (palyginti su 2020 m.).
  • Grupė sieks užtikrinti mažiausiai 3 % dydžio metinį dividendų augimo tempą ir prognozuoja metinį 6.0-6,6 % dividendų pajamingumą* 2022-2025 m. laikotarpiu.
  • Planuojama, kad 2022-2025 m. laikotarpiu Grupės grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis neviršys 5x, taip pat bus išlaikytas investicinis kredito reitingas - BBB ir aukštesnis.

Tikslai, skatinantys tvarų augimą

Grupė 2022-2025 m. laikotarpiu yra numačiusi 1,7-2,0 mlrd. eurų dydžio investicijas. Tvarių investicijų dalis 2022-2025 m. laikotarpiu viršys 90 %, o 85-95 % šių investicijų planuojama skirti projektams, kurių įgyvendinimas vienaip ar kitaip prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų  įgyvendinimo.

Apie 50 % arba 0,8-1,0 mlrd. eurų investicijų bus nukreipta į Žaliosios gamybos segmentą – tai leis 2025 m. žaliosios gamybos instaliuotą galią padidinti iki 2,0-2,2 GW. Šiuo metu Grupės instaliuota Žaliosios gamybos galia siekia 1,2 GW.

Planuojama įgyvendinti turto rotaciją, parduodant iki 49 % kiekvieno Žaliosios gamybos segmento projekto taip iš naujo panaudojant kapitalą naujiems projektams bei užfiksuojant pelną. Programos įgyvendinimas prasidės 2022 m.

Strateginiame plane įtvirtintas ir siekis užtikrinti tinklų skaitmenizavimą bei paslaugų kokybės, tinklo efektyvumo ir atsparumo didinimą, kuris sudarys prielaidas energetikos pokyčiams. Investicijos į Tinklų segmentą sieks apie 45 % nuo visų 2022-2025 m. numatomų Grupės investicijų, arba 0,8–0,9 mlrd. Eurų. Numatomas reguliuojamo turto bazės (angl. RAB) augimas iki 1,6–1,7 mlrd. Eur 2025 m. Iki 2025 m. pabaigos numatyta įdiegti išmaniuosius skaitiklius visiems verslo klientams ir privatiems klientams, per metus suvartojantiems 1 000 kWh ir daugiau elektros energijos. Planuojama, kad 2025 m. tinkle bus įdiegta apie 1,1-1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių. Investicijas Tinklų segmente numatyta nukreipti ir į skirstomųjų tinklų oro linijų keitimą požeminiais elektros kabeliais, prijungimo prie tinklų proceso palengvinimą, įgalinant gaminančius vartotojus. Investicijos į tinklo efektyvumo didinimą leis padidinti skirstomojo tinklo atsparumą, todėl prognozuojama, kad vidutinis metinis SAIFI rodiklis 2022-2026 m., lyginant su 2016-2020 m., sumažės 10 %, o SAIDI – 15 %.

Likusi iki 5 % investicijų dalis bus nukreipta į Lanksčiosios gamybos ir Sprendimų klientams segmentus. Sprendimų klientams segmente siekiama vykdyti elektros energijos tiekimo paslaugų plėtrą regiono namų rinkose, išnaudoti sinergiją su Žaliosios gamybos segmentu, bei prisidėti prie klientų aplinkosaugos tikslų, vystant ir plečiant inovatyvius energetikos sprendimus ir platformas, įskaitant transporto elektrifikaciją, nutolusios gamybos ir gaminančių vartotojų plėtrą bei žaliosios elektros dalies tiekimo portfelio didinimą, kuris 2025 m. planuojama viršys 50 %. Numatoma, kad 2025 m. bendras mažmeninės prekybos elektra augimo koeficientas bus apie 5,8 % 2022 – 2025 m. periodu.  Lanksčiosios gamybos segmente numatyta  išlaikyti užimamą pirmą vietą Lietuvos sisteminių paslaugų rinkoje, kartu siekiant prisidėti prie sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

Pažanga kuriant darnią ateitį

Nustatydama strateginiame plane įvardintus verslo planus ir tikslus, Grupė atsižvelgė į aplinkosauginius, socialinius bei valdysenos (toliau – ASV) aspektus, aktualius jos veiklai. Grupė yra įsipareigojusi kurti darnią ateitį ir to siekia kryptingais veiksmais keturiose pagrindinėse srityse: mažindama savo poveikį klimatui, rūpindamasi gamtos išteklių apsauga, siekdama, kad jos darbuotojai būtų pasiruošę ateičiai ir užtikrindama organizacijos patikimumą.

Pirmosiose srityse keliami tikslai apima žaliosios gamybos plėtrą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimą, žiedinės ekonomikos skatinimą, ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugą. Strateginiame plane numatyta iki 2025 m. Grupės ŠESD emisijas sumažinti apie 23 %, o iki 2030 m. – apie 47 % (palyginti su 2020 m.). Tokia tendencija atitinka 2021 m. rudenį „Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos“ (angl. Science-based Targets Initiative, SBTi) patvirtintus Grupės emisijų mažinimo tikslus ir ilgalaikį nulinio emisijų balanso siekį.

Rūpindamasi darbuotojais, Grupė ketina išlaikyti didelį dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui, sieks didinti įvairovę ir įtrauktį, gerinti darbuotojų patirtį. Tarp svarbiausių tikslų taip pat yra skaidrios ir etiškos veiklos užtikrinimas, atsparumas ir tvarios vertės kūrimas.

Savo tvarumo pažangą Grupė ir toliau matuos atsižvelgdama į tarptautinių reitingų agentūrų „Sustainalytics“ ir MSCI, kurios vertina su ASV susijusias rizikas ir jų valdymą, vertinimo rezultatus, taip pat pasaulinės aplinkosaugos atskleidimų organizacijos CDP vertinimą.

Finansinė disciplina ir grąža akcininkams

Atnaujintame Strateginiame plane įtvirtintas siekis išlaikyti tvirtą Grupės finansinę padėtį. Planuojama, kad Grupės koreguota EBITDA 2025 m. sieks 370-410 mln. eurų, o tvarių veiklų koreguoto EBITDA dalis sudarys ne mažiau nei 70%. EBITDA augimas 2022-2025 m., lyginant su 2021 m., sieks  11-23 % , o tai daugiausiai lems Žaliosios gamybos plėtra ir Tinklai. Vidutinė koreguota panaudoto kapitalo grąža (ROCE) 2022-2025 m. laikotarpiu sieks 5,5-6,5 %.

Be to, Grupė planuoja išlaikyti BBB arba aukštesnį investicinį kredito reitingą 2022 – 2025 m. laikotarpiu. Grupės grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis neviršys penkių kartų.

Grupė yra įsipareigojusi savo akcininkams užtikrinti mažiausiai 3 % dydžio metinį dividendų augimo tempą, pradedant dividendams už 2020 metus skirtais 85 mln. eurų. Už 2021 m. planuojami paskirti dividendai sieks 87,6 mln. Eur. Minimalūs dividendai, tenkantys vienai akcijai (DPS) 2025 m. turėtų būti lygūs arba didesni nei 1,35 Eur, o 2022-2025 m. laikotarpiu prognozuojamas metinis 6.0-6,6 % dividendų pajamingumas*.

Strateginio plano pristatymas

Grupė 2022 m. vasario 28 d., pirmadienį, investuotojams ir analitikams pristatys 2022-2025 m. strateginį planą. Pristatymas vyks 13:00 val. Lietuvos / 11:00 val. Londono laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/mxmysdqv 
  
Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais: 
Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081 
Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338 
Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167 

Prisijungimo kodas: 7228658 

Klausimus Grupės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu. 

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  

2022-2025 m. strateginį planą ir praėjusius strateginius planus Grupė skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Grupės 4-ių metų laikotarpio strateginis planas yra skelbiamas kiekvienais metais.

* Planuojamas metinis dividendų pajamingumas 2022-2025 metų laikotarpiu apskaičiuotas pagal „Ignitis grupės“ akcijos kainą: 20,5 euro.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

PriedasIgnitis grupe_Strateginis planas 2022-2025_LT versija.pdf